En tid av förändring

Energibranschen är mitt i en förändring som är omvälvande. Jämtkraft bejakar och följer med i den utvecklingen för att ta vara på möjligheterna. Vi gläds också åt att vara tillbaka på ett resultat som motsvarar ägarnas avkastningskrav, efter de senaste årens något lägre resultat.

Uppgången har delvis skett dels tack vare att marknadsförutsättningarna blivit bättre, vi har haft stigande elpriser och gott om vatten i magasinen. Men vi har också själva bidragit till resultatet. Ett stort arbete har gjorts av alla medarbetare och vi har successivt blivit ett effektivare bolag. 

Jämtkraft har haft lägre investeringsnivåer under de senaste tre till fyra åren. Speciellt i jämförelse med tidigare investeringar. Men vi har trots allt både reinvesterat och nyinvesterat under dessa år. Sällan har vi haft så stora nyanslutningar på fjärrvärme och elnät som under 2017, mycket tack vare vindkraftsanslutningar och nyinflyttningar. En mycket positiv utveckling.

De pågående förändringarna av energimarknaden är till stor del en följd av digitaliseringen. Den för bland annat med sig att kundernas beteende kommer att förändras radikalt. Kundinflytandet ökar. För oss som energibolag betyder det att vi går från att erbjuda kilowattimmar till att erbjuda kunderna mer relevanta tjänster. Så småningom kommer vi att se mer energismarta lösningar i hemmet som går att nyttja genom automatik utan att kunden behöver bry sig.

Det här ställer såklart krav. Vi behöver utveckla oss och ytterligare stärka vår innovationsförmåga. Våra interna arbetsprocesser anpassas så att vi kan ta vara på de möjligheter den moderna tekniken ger och för att kunna erbjuda nya tjänster.

Det här betyder också att kraven på att vi levererar hållbara energilösningar skärps. Jämtkraft har alltid haft ett starkt engagemang för miljö. Vi har under många år haft högt ställda mål, som nu har nåtts, om att tillföra förnybar energi och bidra till energiomställningen.

Under 2017 har vi höjt ambitionerna när det gäller kvalitet och inriktning på vårt hållbarhetsarbete som helhet. Vi har arbetat utifrån vilka av FNs hållbarhetsmål som Jämtkrafts verksamhet framförallt ska leda mot. Planen är ett systematiskt förbättringsarbete inte bara inom miljö utan också inom den ekonomiska och sociala dimensionen.

För att ta några intressanta nedslag under året; vi är stolta över att ha färdigställt Billstaåprojektet. Tack vare en samverkan med länsstyrelsen, Storsjön Bergs fiskevårdsområde, Jämtkrafts miljöfond och Naturskyddsföreningen har vi realiserat omlöp för fisk och fauna förbi tre vattenkraftstationer i Billstaån. Projektet har lett till ökade rekreations-, natur- och ekonomiska värden i området samtidigt som den förnybara elproduktionen kan bibehållas.

Vi är också mycket stolta över att värdena i vår årliga Nöjd Medarbetar Index stigit under året och att de ligger på en god nivå. Medarbetarna är vår värdefullaste resurs, det är de som kan föra verksamheten framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot Jämtkrafts fortsatta utveckling. Det finns en god potential för fortsatt uppgång. Men 2018 blir året då jag kommer att kliva av min post som vd. Efter elva år är det dags. Jag kan konstatera att tiden gått ofantligt fort. Det har varit en innehållsrik tid med många spännande och intressanta projekt både teknikmässigt och affärsmässigt. Det kommer jag att sakna. Men framförallt kommer jag att sakna ett fantastiskt kamratskap.

Anders Ericsson

Vd Jämtkraft