GRI index

Sedan 2011 presenterar Jämtkraft årligen en års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar kalenderår och följer sedan 2014 Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, G4 Sustainability Reporting Guidelines och med branschtillägget Electric Utilities. Jämtkraft redovisar enligt core-nivå. Föregående redovisning presenterades april 2017. I hållbarhetsindex, GRI, nedan finns hänvisningar till informationen i årets redovisning.

Under 2017 har inga andra större förändringar avseende organisationens storlek, struktur och ägarskap skett under redovisningsperioden som påverkat urvalet av indikatorer i redovisningen. Hållbarhetsredovisningen omfattar helägda dotterbolag i Jämtkraft AB. Redovisningen är granskad av en oberoende part, South Pole Sweden AB.

Efter en sammanvägning av intressenternas återkoppling och Jämtkrafts eget fokus och prioriteringar kring hållbarhet, har ett antal väsentliga aspekter identifierats. De relaterar till Jämtkrafts uppdrag där företaget kan ha en betydande miljöpåverkan eller på faktorer som kan ha en betydande påverkan på verksamheten. En arbetsgrupp för hållbarhetsredovisningen föreslog indikatorer väsentliga för Jämtkrafts verksamhet, miljöaspekter, affärsplan och intressenters åsikter. En styrgrupp med representanter från koncernledningsgruppen fattade beslut om vilka indikatorer som skulle ingå. GRI beskriver tio viktiga principer för redovisningens kvalitet och innehåll. Jämtkraft använder sig av de sex kvalitetsprinciperna tillförlitlighet, tidpunkt, jämförbarhet, pålitlighet, tydlighet och balans och de fyra principerna för innehåll; väsentligheter, hållbarhetsinnehåll, fullständighet och intressentengagemang.

Granskningsutlåtande South Pole Sweden

 

Kontaktperson för års- och hållbarhetsredovisningen 2017 är:

Karin Waernebo Pettersson

karin.waernebopettersson@jamtkraft.se

Jämtkrafts väsentligheter

   

 

Var påverkan sker

Motsvarande aspekt i GRI-4

Indikator G4

Miljö – biologisk mångfald

Samhälle

Biologisk mångfald

EN11

Miljö - förnybar energi och klimatfrågan

Samhälle/egen verksamhet

Energi

Utsläpp

EN3-EN5

EN15-EN19, EN30

Affärsetik - samhällsnytta

Samhälle/kunder

Ekonomisk prestanda

Indirekt ekonomisk påverkan

Lokalsamhällen

Antikorruption

EC1, EC3

EC7

SO2

SO5

Mänskliga rättigheter

Egen verksamhet/
samhälle

Föreningsfrihet

Ursprungsbefolkningars rättigheter

Klagomål mänskliga rättigheter

HR4

HR8

HR12

Arbetsvillkor

Egen verksamhet

Utbildning

Hälsa och säkerhet

Anställning

LA9, LA11

LA5-LA6

LA1-LA2, EU15

Jämlikhet

Egen verksamhet

Icke diskriminering

Ersättning kvinnor och män

HR3

LA13

Mångfald

Egen verksamhet

Mångfald

LA12

Övrigt

     

Lagefterlevnad

Egen verksamhet

Efterlevnad

EN29S08

Kundkommunikation

Kunder

Märkning av produkter och tjänster

PR5

Tillgänglighet

Egen verksamhet/kunder

Tillgänglighet

EU10
EU27
EU28
EU29

Läs mer Dölj innehåll

Allmän information - strategi och analys

Specifik information - sociala aspekter