Människa

människa

Inledning

Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. En viktig del av värdegrunden är hållbara relationer med kunder, medarbetare, partners – alla som berörs av verksamheten. Social hållbarhet således är ett viktigt område för Jämtkraft, inte minst i förhållande till våra medarbetare. En hållbar arbetsmiljö med medarbetare som mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är något av det mest väsentliga för att lyckas med vårt uppdrag, vision och affärsmål. I affärsplanen finns det tre mål för att följa den sociala hållbarheten kopplat till medarbetarna.

Läs mer Dölj innehåll

Resultat social hållbarhet 2017 kopplat till medarbetarna

Mål: Nöjd medarbetarindex
Huvudsyftet med en medarbetarundersökning är att mäta det interna arbetsklimatet, att ta reda på hur medarbetarna mår. NMI index för Jämtkraft ska vara lägst 65. 
Resultat: grönbock NMI värdet 2017 uppgick till 67. Målet har uppnåtts. 

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat: grönbock Under 2017 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid. Målet har uppnåtts. 

Mål: 2015-2017 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 4%
Resultat: grönbock För 2017 var den totala sjukfrånvaron 2,5%, 2016 var den 3,7% och 2015 var den 3,2%. Målet har uppnåtts. 

Läs mer Dölj innehåll
två personer sitter framför en öppen eld på en strand vid vattnet

Medarbetare

Jämtkraft ett företag att räkna med i framtiden

En förutsättning för att lyckas med det är engagerade medarbetare. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en viktig strategisk fråga för Jämtkraft. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra, känner engagemang och stolthet för sitt jobb och företaget.

En värdemätare på hur vi ligger till är den årliga medarbetarundersökningen, där bland annat ett så kallat nöjd-medarbetar-index redovisas. I årets undersökning hamnade NMI värdet på 67 vilket är en ökning med en enhet jämfört med föregående år. Detta är ett bra värde, men det finns utrymme att ytterligare förbättra detta.

Ett positivt resultat värt att lyfta fram är att kvinnor och män nu är lika nöjda med sina jobb. Tidigare har kvinnorna haft ett lägre NMI värde jämfört med männen och denna skillnad är nu utraderad. En del i arbetet handlar om att ha ett ledarskap som beaktar alla medarbetares lika värde och skapar goda förutsättningar för våra medarbetare.

Jämtkraft tillsammans med ytterligare fyra energiföretag genomför ett branschintroduktionsprogram för kvinnor. Ett syfte med programmet är att behålla de kvinnor som kommer nya till energibranschen genom att skapa ett nätverk för samhörighet samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

För att vara ett företag att räkna med i framtiden behöver vi motsvara de nya krav som framförallt våra framtida kunder och medarbetare kommer att ställa på oss. En viktig förmåga är att leda människor i förändring. I detta sammanhang blir det naturligt att även titta på hur ledarskapet behöver utvecklas. Jämtkraft har med utgångspunkt i detta påbörjat ett ledarutvecklingsprogram som ska öka förmågan hos alla chefer att leda i förändring.

Kompetensförsörjning

Under året har 34 externa rekryteringar genomförts. Tydligt är att arbetsmarknaden i vår region är expansiv vilket i sig är positivt men det medför en ökad personalomsättning. Glädjande nog så har vi i de allra flesta rekryteringar lyckats attrahera rätt kompetens.

För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt jobbar Jämtkraft med att öka intresset för energifrågor och Jämtkraft. Under året bjöds alla 9:or i Krokoms kommun in till en inspirationsföreläsning med ECC, Energy competence center. Syftet var att väcka intresse för frågor och utbildningar kopplade till teknik, energi, klimat och även ge insikt om vad den digitala transformationen kommer innebära för den framtida arbetsmarknaden. Denna dag föll väl ut och vi kommer under våren även erbjuda alla 8:or i Krokoms kommun denna möjlighet. Under sommaren erbjöds 29 ungdomar sommarjobb, varav 14 var högskolestudenter.

Läs mer Dölj innehåll
en kvinna sitter med sin laptop vid sitt skrivbord

Utveckling

Alla medarbetare har utvecklingssamtal varje år, ett verktyg för Jämtkraft att lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling. Utvecklingssamtalen är också ett sätt att följa upp arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö. De är en viktig del i företagets samlade målstyrningsprocess. 2017 angav 92 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda medarbetare och chefer genomförde inte något utvecklingssamtal. Och de medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds medarbetarsamtal men de hade möjlighet att avstå.

Även under 2017 bjöd ledningsgruppen in samtliga medarbetare till dialog om Jämtkrafts mål, inriktning och utmaningar. Bakgrunden till upptaktsträffarna är att medarbetarna i olika sammanhang uttryckt önskemål om att kunna ha närmare dialog med ledningsgruppen om mål och framtidsfrågor för koncernen som helhet och de olika affärerna/verksamheterna. Utgångspunkten för träffarna var att vi även i framtiden ska vara ett företag att räkna med och för att vi ska lyckas behövs allas engagemang.  Då är det viktigt att skapa samsyn om Jämtkrafts position och vägen framåt. Uppstartsträffarna innehöll tre huvudavsnitt; omvärld, vart är Jämtkraft på väg och en workshop. Två frågor bearbetades under workshops av alla medarbetare, den ena med syfte att kunderna ska gilla Jämtkraft ännu mer och den andra med syfte på att vi ska nå de långsiktiga målen. Engagemanget var stort och idéerna många, 1742 idéer att jobba vidare med. Alla dessa förslag är ett värdefullt underlag som företaget kommer jobba vidare med att strukturera, värdera, prioritera och omsätta till olika konkreta aktiviteter, åtgärder och förändringar.

Dessutom bjöds alla medarbetare in till en medarbetardag med temat att Jämtkraft ett företag att räkna med i framtiden – ditt engagemang behövs. Under medarbetardagen fortsatte vi att dela bilder, vad ägarna vill med företaget, vad händer i omvärlden, hållbarhet vad innebär det, vår målbild och de långsiktiga affärsmålen kopplade till Agenda 2030. Delar av Jämtkrafts värdegrund tydliggjordes.

Utbildning

Jämtkraft vill ge medarbetarna möjlighet till utveckling i arbetet. Vill du utvecklas ska möjlighet till utbildning finnas om den ligger i linje med företagets behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter. Utbildningsinsatser avgörs och planeras i dialogen mellan medarbetare och chef.

Totalt antal timmar för information och utbildning uppgick till 15 683 timmar. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd uppgick till 46,4 timmar. Rapportering baserad på kön görs inte.

Läs mer Dölj innehåll

"Bevara det friska friskt"

Jämtkraft jobbar mot målsättningen att sjukfrånvaron ej ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en sund arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för 2017 uppgick till 2,47%. Detta är en minskning med 1,42% jämfört med föregående år. Under året har fokus lagts på dialog med cheferna om arbetstids- och ledighetsplanering för att uppnå en bra balans med möjlighet till vila, återhämtning och rekreation för att vi ska få långsiktigt hållbara medarbetare.

Inga medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, vilket är lägre än det tillåtna värdet i Sverige. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående måste väljas bort. 2017 hade ingen medarbetare över 150 timmars övertidsarbete

Jämtkrafts medarbetare erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som vill.

Medarbetarna erbjuds ett friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Jämtkraft har ett nära samarbete med företagshälsovården. Tidsbegränsat anställda omfattas ej av friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och vissa andra förmåner.

Enligt lag och kollektivavtal har alla Jämtkrafts medarbetare rätt att vara föräldralediga. Under 2017 var det totalt 84 medarbetare som tog ut föräldraledighet, varav 21 kvinnor. 1 man valde att avsluta sin anställning och återkom inte i arbete efter avslutad föräldraledighet, alla övriga är kvar i sin anställning.

Läs mer Dölj innehåll
tre personer sitter på en stor gammal stenmur

Mänskliga rättigheter

Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar. Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. Vårt samhällsansvar är långsiktigt och integrerat i affärsmodellen, och är ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter förekommer i företaget. För Jämtkraft är det en självklarhet att företaget uppfyller och efterlever de principer och koder som kopplas till en sund affärsetik, bland annat genom att företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd samt att mutor inte tas emot eller erbjuds, och allmän försiktighet med gåvor och donationer, så att intressekonflikter undviks.

På Jämtkraft råder nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Under året har Jämtkrafts värdegrund tydliggjorts, bland annat i de delar som handlar om respekten för varandra inom företaget. Alla chefer har även fått i uppdrag att förtydliga vart man som medarbetare kan få hjälp i I de fall att någon ändå skulle uppleva diskriminering och/eller trakasserier. 

Jämtkraft har i samband med årets uppstartsträffar och medarbetardag tydliggjort de värderingar som bolaget står för som arbetsgivare. En tydlig värdering som lyfts handlar om att involvera och inkludera. Detta innebär att Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgänglig för alla och alla medarbetare ska ha samma möjlighet till utveckling oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning etc.

Det finns inga inrapporterade fall av diskriminering, mobbning eller trakasserier under 2017. Detsamma gäller för åren 2014–2016. Alla medarbetare på Jämtkraft har full föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. Det finns inga kända eller indikerade samarbetspartners eller leverantörer som inte respekterar föreningsfriheten som är lagstadgad i de länder där Jämtkraft har sin verksamhetPå Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Parterna sammanträder regelbundet (varannan vecka med uppehåll i juli.) i samverkans- och arbetsmiljökommittén som hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare.​ För att tillgodose kraven på hälsa och säkerhet finns ett antal roller på Jämtkraft som företräder alla anställda;

  • 1 huvudskyddsombud, 10 st skyddsombud
  • 3 fackliga företrädare från olika fackliga organisationer 
  • 8 medlemmar i skydds- och samverkanskommitté
  • 1 Arbetsmiljösamordnare HR avdelningen 
  • 1 Säkerhetssamordnare

  

Antal tillbud och olycksfall (Inkluderar även inhyrda resurser)

2017

2016

2015

Riskobservationer

25 st, 0 kvinna

4 st, 1 kvinna

4 st, 0 kvinnor

Tillbud

15 st, 3 kvinnor

9 st, 0 kvinnor

22 st, 2 kvinnor

Olycksfall utan frånvaro

16 st, 4 kvinnor

12 st, 1 kvinna

8 st, 2 kvinnor

Olycksfall med frånvaro (totalt 20 dagar)

4 st, 0 kvinnor

2 st, 0 kvinnor

2 st, 0 kvinnor

Färdolycksfall utan frånvaro

2 st, 1 kvinna

1 st, 0 kvinnor

3 st, 0 kvinnor

Ingen dödsolycka

 
 

Alla anställda och inhyrda resurser har tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras.

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter.

Läs mer Dölj innehåll

Personalomsättning och löner

Personalomsättning

Under året har 39 personer anställts (tillsvidareanställning) och 24 har slutat (varav 10 i pension) varvid den sammanlagda personalomsättningen uppgick till 7,1%.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB och Scandem AB var per 31 december 2017 348, varav 338 tillsvidareanställda (245 män och 77 kvinnor) och 10 visstidsanställda (8 män och 2 kvinnor). Under året har Jämtkraft haft 36 inhyrda via bemanningsföretag (12 män och 24 kvinnor).

    2017   2016   2015  
Män  <30 år 11 3,3% 16 4,9% 13 4%
  30-50 år 134 39,6% 131 39,8% 129 39,6%
  >50 år 111 32,8% 108 32,8% 108 33,1%
Totalt män   256 75,7% 255 77,5% 250 76,7%
Kvinnor <30 år 10 3% 8 2,4% 6 1,8%
  30-50 år 43 12,7% 42 12,8% 49 15%
  >50 år 29 8,6% 24 7,3% 21 6,4%
Totalt kvinnor   82 24,3% 74 22,5% 76 23,3%
Totalt   338   329 100% 326 100%

Löner

Medellöner per 31 december 2017 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft och Scandem, exklusive vd). Redovisning görs ej uppdelat på olika anställningskategorier.

Tillsvidareanställda
Totalt: 35 543 kronor (2016: 34 762 kronor)
Kvinnor: 34 922 kronor (2016: 34 120 kronor)
Män: 35 743 kronor (2016: 34 948 kronor)

Inom de närmsta 5 åren är det 38 medarbetare (varav 4 kvinnor) som har rätt att gå i pension vilket motsvarar 11 procent av de anställda. Inom 10 år har 84 medarbetare (varav 17 kvinnor) rätt att gå i pension, 25 procent av de anställda.

Läs mer Dölj innehåll

Positiv och negativ påverkan

Jämtkraft har positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är buller, transporter till och från anläggningar och utsläpp till luft. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna.

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under senare år har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser i samband med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.

Läs mer Dölj innehåll

Jämtkraft i samhället

För kunderna

Jämtkraft vänder sig till kunder som uppskattar eller tycker att det är viktigt med förnybar energi till rimliga priser. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna. Varje år medverkar Jämtkraft i SKI, Svenskt Kvalitetsindex för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. Under 2017 blev betyget i kundnöjdhet 70,4 i SKI. Det betyder att Jämtkraft ligger över branschsnittet på 64,7. För Jämtkraft betyder resultatet ändå att företaget ska fortsätta jobba för att förbättra kundens upplevelse, stärka varumärket och för att erbjuda attraktiva produkter och tjänster. Viktiga områden att fokusera på är digitalisering och att nå kunderna med relevant information.

Under 2017 har Jämtkraft även fortsatt arbetet med kommunikation kring företagets initiativ för miljö och hållbarhet i webb, sociala kanaler och nyhetsbrev. Det är något som efterfrågats av kunder och intressenter i tidigare års intressentundersökningar. I 2017 års SKI-undersökning anger 62 procent av kunderna att de anser att Jämtkraft är ett företag med stark miljöprofil. Ett gott betyg jämfört med branschen som hamnar på 49 procent. Det är också tydligt att de kunder som anser att Jämtkraft tar ett miljöansvar är nöjdare kunder totalt sett.

Ett annat värde som Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. I år har vi här ett resultat på 73,1. 2016 var siffran 72,6. Branschens siffra är 66,1.

Läs mer Dölj innehåll
hans-erik andersson, ordförande i storsjö bergs fiskevårdsområde

Vattenkraften samsas med fisken i Billstaån

Billstaån som rinner mellan Näkten och Storsjön har varit avstängd för fiskvandring i mer än 100 år. Idag är det fria vandringsvägar för fisk och fauna i hela ån. Vattenkraften samsas med höga ekologiska värden.

En rad aktiviteter har samsats i Billstaån genom årens lopp; kvarnar, färgeri, tvätt- och badhus, sågverk, flottning och vattenkraft. Samtidigt har fisket varit omtalat. Det finns vittnesmål om svårigheter att få igång den gamla sågen vid Näktens utlopp om morgnarna då maskineriet var igensatt av nedströmsvandrande öring.

I början av 1900-talet byggdes hela ån ut med vattenkraft och sedan dess har det varit stopp för fisken.

Hans-Erik Andersson, ordförande för Storsjön-Bergs fiskevårdsområde, har länge varit övertygad om att återställning av livsmiljöer för fisk och fauna skulle ge resultat trots att det var länge sedan ån var öppen för vandring.

– Du skulle ha sett vid utloppet av Billstaån i höstas, när fisken lekte. Fullt med fisk och öringen är riktigt stor, fiskar på fem, sex kilo, säger Hans-Erik Andersson.

Återskapande av vandringsvägar för fisk

Under 2017 byggde Jämtkraft det sista av tre omlöp förbi vattenkraftsstationerna i Billstaån. Det blev fiskvandringsvägar i hela ån med undantag för en liten klack i mitten. För att inte skada ekosystemet måste fiskarna från Storsjön vända innan de kommer fram till Näkten, annars hotas fiskbeståndet där.

Fiskevårdsområdet Storsjön-Bergs, var de som tog initiativet för fiskvandring i Billstaån för nio år sedan. Till att börja med hade de överklagat Jämtkrafts ansökan om att få renovera vattenkraftstationen i Billsta. De bedömde att åtgärderna skulle ha för stor åverkan vid utloppet av ån och ställde kravet om ett omlöp. De fick inte gehör för sina önskemål då.

– Jämtkraft framställdes negativt i media, det motsvarade inte vår bild. Jag sökte upp Jämtkraft. Jag tyckte att vi kunde prata istället, säger Hans-Erik Andersson.

Det var upprinnelsen till ett samarbete som startade mellan Jämtkraft, Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet som så småningom har utmynnat i projektet Förbifart Billsta. Nu står projektet klart och det är fria vägar för fisk och fauna igen.

Jämtkraft startar energikollektivet Dela Billsta

Hösten 2017 släppte Jämtkraft andelar av elproduktionen från Billstaån till privatpersoner.

– Vi vill att de som bor nära kraftstationerna och uppskattar naturvärdena i Billstaån ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline Hildahl, produktansvarig på Jämtkraft.

Jämtkraft märker av en hållbarhetstrend, många vill vara med och påverka till mer förnybar energi med sitt energival.

– Vi vill att både de lokalboende kring Billstaån och alla andra som värnar om en hållbar energiproduktion ska få möjlighet att nyttja elen, säger Caroline Hildahl.

Projekt Förbifart Billsta

Projektet för fria vandringsvägar i Billstaån finansierades via Jämtkrafts miljöfond, EU och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver, det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Jämtkrafts projekt Förbifart Billsta inleddes våren 2016 och avslutades under 2017. Länsstyrelsens övergripande projekt Triple Lakes är femårigt och avslutas 2019.

Läs mer Dölj innehåll