"Bevara det friska friskt"

Jämtkraft jobbar mot målsättningen att sjukfrånvaron ej ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en sund arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för 2017 uppgick till 2,47%. Detta är en minskning med 1,42% jämfört med föregående år. Under året har fokus lagts på dialog med cheferna om arbetstids- och ledighetsplanering för att uppnå en bra balans med möjlighet till vila, återhämtning och rekreation för att vi ska få långsiktigt hållbara medarbetare.

Inga medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, vilket är lägre än det tillåtna värdet i Sverige. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående måste väljas bort. 2017 hade ingen medarbetare över 150 timmars övertidsarbete

Jämtkrafts medarbetare erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som vill.

Medarbetarna erbjuds ett friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Jämtkraft har ett nära samarbete med företagshälsovården. Tidsbegränsat anställda omfattas ej av friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och vissa andra förmåner.

Enligt lag och kollektivavtal har alla Jämtkrafts medarbetare rätt att vara föräldralediga. Under 2017 var det totalt 84 medarbetare som tog ut föräldraledighet, varav 21 kvinnor. 1 man valde att avsluta sin anställning och återkom inte i arbete efter avslutad föräldraledighet, alla övriga är kvar i sin anställning.