Mänskliga rättigheter

Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar. Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. Vårt samhällsansvar är långsiktigt och integrerat i affärsmodellen, och är ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter förekommer i företaget. För Jämtkraft är det en självklarhet att företaget uppfyller och efterlever de principer och koder som kopplas till en sund affärsetik, bland annat genom att företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd samt att mutor inte tas emot eller erbjuds, och allmän försiktighet med gåvor och donationer, så att intressekonflikter undviks.

På Jämtkraft råder nolltolerans mot trakasserier och diskriminering. Under året har Jämtkrafts värdegrund tydliggjorts, bland annat i de delar som handlar om respekten för varandra inom företaget. Alla chefer har även fått i uppdrag att förtydliga vart man som medarbetare kan få hjälp i I de fall att någon ändå skulle uppleva diskriminering och/eller trakasserier. 

Jämtkraft har i samband med årets uppstartsträffar och medarbetardag tydliggjort de värderingar som bolaget står för som arbetsgivare. En tydlig värdering som lyfts handlar om att involvera och inkludera. Detta innebär att Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgänglig för alla och alla medarbetare ska ha samma möjlighet till utveckling oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning etc.

Det finns inga inrapporterade fall av diskriminering, mobbning eller trakasserier under 2017. Detsamma gäller för åren 2014–2016. Alla medarbetare på Jämtkraft har full föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal. Det finns inga kända eller indikerade samarbetspartners eller leverantörer som inte respekterar föreningsfriheten som är lagstadgad i de länder där Jämtkraft har sin verksamhetPå Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Parterna sammanträder regelbundet (varannan vecka med uppehåll i juli.) i samverkans- och arbetsmiljökommittén som hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare.​ För att tillgodose kraven på hälsa och säkerhet finns ett antal roller på Jämtkraft som företräder alla anställda;

  • 1 huvudskyddsombud, 10 st skyddsombud
  • 3 fackliga företrädare från olika fackliga organisationer 
  • 8 medlemmar i skydds- och samverkanskommitté
  • 1 Arbetsmiljösamordnare HR avdelningen 
  • 1 Säkerhetssamordnare

  

Antal tillbud och olycksfall (Inkluderar även inhyrda resurser)

2017

2016

2015

Riskobservationer

25 st, 0 kvinna

4 st, 1 kvinna

4 st, 0 kvinnor

Tillbud

15 st, 3 kvinnor

9 st, 0 kvinnor

22 st, 2 kvinnor

Olycksfall utan frånvaro

16 st, 4 kvinnor

12 st, 1 kvinna

8 st, 2 kvinnor

Olycksfall med frånvaro (totalt 20 dagar)

4 st, 0 kvinnor

2 st, 0 kvinnor

2 st, 0 kvinnor

Färdolycksfall utan frånvaro

2 st, 1 kvinna

1 st, 0 kvinnor

3 st, 0 kvinnor

Ingen dödsolycka

 
 

Alla anställda och inhyrda resurser har tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras.

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter.