Medarbetare

Jämtkraft ett företag att räkna med i framtiden

En förutsättning för att lyckas med det är engagerade medarbetare. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en viktig strategisk fråga för Jämtkraft. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra, känner engagemang och stolthet för sitt jobb och företaget.

En värdemätare på hur vi ligger till är den årliga medarbetarundersökningen, där bland annat ett så kallat nöjd-medarbetar-index redovisas. I årets undersökning hamnade NMI värdet på 67 vilket är en ökning med en enhet jämfört med föregående år. Detta är ett bra värde, men det finns utrymme att ytterligare förbättra detta.

Ett positivt resultat värt att lyfta fram är att kvinnor och män nu är lika nöjda med sina jobb. Tidigare har kvinnorna haft ett lägre NMI värde jämfört med männen och denna skillnad är nu utraderad. En del i arbetet handlar om att ha ett ledarskap som beaktar alla medarbetares lika värde och skapar goda förutsättningar för våra medarbetare.

Jämtkraft tillsammans med ytterligare fyra energiföretag genomför ett branschintroduktionsprogram för kvinnor. Ett syfte med programmet är att behålla de kvinnor som kommer nya till energibranschen genom att skapa ett nätverk för samhörighet samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

För att vara ett företag att räkna med i framtiden behöver vi motsvara de nya krav som framförallt våra framtida kunder och medarbetare kommer att ställa på oss. En viktig förmåga är att leda människor i förändring. I detta sammanhang blir det naturligt att även titta på hur ledarskapet behöver utvecklas. Jämtkraft har med utgångspunkt i detta påbörjat ett ledarutvecklingsprogram som ska öka förmågan hos alla chefer att leda i förändring.

Kompetensförsörjning

Under året har 34 externa rekryteringar genomförts. Tydligt är att arbetsmarknaden i vår region är expansiv vilket i sig är positivt men det medför en ökad personalomsättning. Glädjande nog så har vi i de allra flesta rekryteringar lyckats attrahera rätt kompetens.

För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt jobbar Jämtkraft med att öka intresset för energifrågor och Jämtkraft. Under året bjöds alla 9:or i Krokoms kommun in till en inspirationsföreläsning med ECC, Energy competence center. Syftet var att väcka intresse för frågor och utbildningar kopplade till teknik, energi, klimat och även ge insikt om vad den digitala transformationen kommer innebära för den framtida arbetsmarknaden. Denna dag föll väl ut och vi kommer under våren även erbjuda alla 8:or i Krokoms kommun denna möjlighet. Under sommaren erbjöds 29 ungdomar sommarjobb, varav 14 var högskolestudenter.