Personalomsättning och löner

Personalomsättning

Under året har 39 personer anställts (tillsvidareanställning) och 24 har slutat (varav 10 i pension) varvid den sammanlagda personalomsättningen uppgick till 7,1%.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB och Scandem AB var per 31 december 2017 348, varav 338 tillsvidareanställda (245 män och 77 kvinnor) och 10 visstidsanställda (8 män och 2 kvinnor). Under året har Jämtkraft haft 36 inhyrda via bemanningsföretag (12 män och 24 kvinnor).

    2017   2016   2015  
Män  <30 år 11 3,3% 16 4,9% 13 4%
  30-50 år 134 39,6% 131 39,8% 129 39,6%
  >50 år 111 32,8% 108 32,8% 108 33,1%
Totalt män   256 75,7% 255 77,5% 250 76,7%
Kvinnor <30 år 10 3% 8 2,4% 6 1,8%
  30-50 år 43 12,7% 42 12,8% 49 15%
  >50 år 29 8,6% 24 7,3% 21 6,4%
Totalt kvinnor   82 24,3% 74 22,5% 76 23,3%
Totalt   338   329 100% 326 100%

Löner

Medellöner per 31 december 2017 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft och Scandem, exklusive vd). Redovisning görs ej uppdelat på olika anställningskategorier.

Tillsvidareanställda
Totalt: 35 543 kronor (2016: 34 762 kronor)
Kvinnor: 34 922 kronor (2016: 34 120 kronor)
Män: 35 743 kronor (2016: 34 948 kronor)

Inom de närmsta 5 åren är det 38 medarbetare (varav 4 kvinnor) som har rätt att gå i pension vilket motsvarar 11 procent av de anställda. Inom 10 år har 84 medarbetare (varav 17 kvinnor) rätt att gå i pension, 25 procent av de anställda.