Utveckling

Alla medarbetare har utvecklingssamtal varje år, ett verktyg för Jämtkraft att lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling. Utvecklingssamtalen är också ett sätt att följa upp arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö. De är en viktig del i företagets samlade målstyrningsprocess. 2017 angav 92 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda medarbetare och chefer genomförde inte något utvecklingssamtal. Och de medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds medarbetarsamtal men de hade möjlighet att avstå.

Även under 2017 bjöd ledningsgruppen in samtliga medarbetare till dialog om Jämtkrafts mål, inriktning och utmaningar. Bakgrunden till upptaktsträffarna är att medarbetarna i olika sammanhang uttryckt önskemål om att kunna ha närmare dialog med ledningsgruppen om mål och framtidsfrågor för koncernen som helhet och de olika affärerna/verksamheterna. Utgångspunkten för träffarna var att vi även i framtiden ska vara ett företag att räkna med och för att vi ska lyckas behövs allas engagemang.  Då är det viktigt att skapa samsyn om Jämtkrafts position och vägen framåt. Uppstartsträffarna innehöll tre huvudavsnitt; omvärld, vart är Jämtkraft på väg och en workshop. Två frågor bearbetades under workshops av alla medarbetare, den ena med syfte att kunderna ska gilla Jämtkraft ännu mer och den andra med syfte på att vi ska nå de långsiktiga målen. Engagemanget var stort och idéerna många, 1742 idéer att jobba vidare med. Alla dessa förslag är ett värdefullt underlag som företaget kommer jobba vidare med att strukturera, värdera, prioritera och omsätta till olika konkreta aktiviteter, åtgärder och förändringar.

Dessutom bjöds alla medarbetare in till en medarbetardag med temat att Jämtkraft ett företag att räkna med i framtiden – ditt engagemang behövs. Under medarbetardagen fortsatte vi att dela bilder, vad ägarna vill med företaget, vad händer i omvärlden, hållbarhet vad innebär det, vår målbild och de långsiktiga affärsmålen kopplade till Agenda 2030. Delar av Jämtkrafts värdegrund tydliggjordes.

Utbildning

Jämtkraft vill ge medarbetarna möjlighet till utveckling i arbetet. Vill du utvecklas ska möjlighet till utbildning finnas om den ligger i linje med företagets behov. Målsättningen är att medarbetarna ska ha rätt kompetens för att klara sina uppdrag och arbetsuppgifter. Utbildningsinsatser avgörs och planeras i dialogen mellan medarbetare och chef.

Totalt antal timmar för information och utbildning uppgick till 15 683 timmar. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd uppgick till 46,4 timmar. Rapportering baserad på kön görs inte.