Miljö

miljö

Inledning

När det gäller den miljömässiga hållbarheten har Jämtkraft goda förutsättningar att kunna bidra positivt. Jämtkrafts el och värme kommer från förnybara energikällor vilket förstås är positivt för klimatet. Vi kan också se till att elen och värmen produceras på ett hållbart sätt och att fjärrvärmenät och elnät byggs och underhålls med största möjliga miljöhänsyn. Då minskar vi de negativa miljöeffekterna. Våra miljömål för 2017, utifrån FN:s globala mål, handlade om att erbjuda hållbar energi för alla, hållbar infrastruktur och bekämpa klimatpåverkan.

Läs mer Dölj innehåll

Resultat miljömål 2017

Minska CO2-utsläpp

Mål: Öka produktionen av förnybar el med 1 TWh från 2009 till 2020.
Resultat: grönbock Tillförd elproduktionskapacitet 2009–2016 1 TWh. 

Mål: Fossilfri värme 2026.
Fr o m 2020 ingen fossil olja vid förbränning
Fr o m 2022 inga fossila transporter
Fr o m 2026 ingen torveldning

Mål 2017: Mål 3336 ton CO2e fr olja och transporter
Resultat: rödbock Utfall 3653 ton CO2e. Detaljerad plan finns och vi bedömer att vi kommer att kunna uppnå målen framöver trots att årets delmål inte uppfyllts eftersom kvarvarande fossil olja använts först.

Mål: Öka antalet elhandelskunder med förnybar el med 30 stycken.
Resultat: grönbock Ökat antalet kunder med 184 st. 

Mål: Minska CO2-utsläpp med minst 5 procent från Elnäts arbetsfordon jämfört med 2016.
Resultat: rödbock 7 % ökning av CO2-utsläpp. Delvis p.g.a. försenad implementering av planeringsverktyg och ökade investeringsprojekt. 

Säker kemikaliehantering

Mål: Fortsatt byte till miljöoljor i kraftstationer. 
Resultat: rödbock Planerat byte ej gjort p.g.a. tekniska problem. Avvaktar utredning innan eventuell fortsättning. 

Mål: Säkerställa tömning av regn- och smältvatten i oljeuppsamlingskärl under transformatorer 2016-2020. 2017: Åtgärda 12 st.
Resultat: grönbock Alla planer åtgärdade. 

Effektiv el- och värmeanvändning

Mål: Minska elanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.
Resultat: rödbock +5,6 % p.g.a. kallt år och ökad elvärmeanvändning i tillfälliga baracker vid ombyggnation. 

Mål: Minska värmeanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.
Resultat: grönbock -2,2 %. 

Bättre naturresurshushållning

Mål: Elektronisk faktura till minst 50 procent av kunderna.
Resultat: rödbock 42 % har elektronisk faktura. 

Mål: Minska utskrifter med 20 procent.
Resultat: rödbock 5 % minskade utskrifter. 

Läs mer Dölj innehåll

Verksamhetens miljöpåverkan

All verksamhet har en miljöpåverkan i större eller mindre grad. Jämtkrafts verksamhet delas in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion, värme och elnät. Vi bedömer påverkan, risker och möjligheter utifrån de olika områdena.

Genom att genomföra riskanalyser, både inom befintlig verksamhet och i nya projekt, belyses påverkan och konsekvenser. Analysen och kunskapen används för att förhindra eller minska risker att problem uppstår och att eventuella åtgärder kan sättas in i förebyggande syfte. 

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde

Påverkan

Risker

Möjligheter

Vattenkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald 

Dammbrott

Vandringshinder 

Förnybar elproduktion

Reglerkraft

Skapande av vandringsvägar 

Vindkraft elproduktion

Undanträngning
Biologisk mångfald
Ljudutbredning 

 

Lokal begränsning av tillgänglighet av natur

Begränsning i utbredning av flora och fauna

Exponering av ”ljudförorening”

Nedfallande is

Förnybar elproduktion 

Elnät

Undanträngning
Biologisk mångfald
Elektromagnetiska fält

 

Strömavbrott

Tillgång till el 

Värme 

Undanträngning
Biologisk mångfald
Transporter

Avbrott i värmetillförsel 

Förnybar värme Elproduktion 

Läs mer Dölj innehåll
närbild på en person som går barfota i en bäck

Förnybar energi

Förnybar energi är vår kärnverksamhet. Vi jobbar hela tiden för att trimma våra befintliga el- och värmeproduktionsanläggningar, att öka produktionen och minska miljöpåverkan.  Klimatförändringen är en av planetens största utmaningar och vi gör vårt bästa för att bidra i kampen mot den. Vi har mellan 2009 och 2017 investerat i ca 1 TWh förnybar elproduktion och vi strävar efter fortsatta investeringar. Vi bedömer att efterfrågan på förnybar el kommer att öka i takt med att fossil el ska fasas ut. Vi har påbörjat byggnation för anslutning av en vindkraftanläggning i Åskälen med en kapacitet på 300 MW.

Ibland finns det motstående intressen när det gäller utövandet av vår verksamhet. Ett exempel är renoveringen av en av Jämtkrafts anläggningar för förnybar energi, Långforsens vattenkraftstation, vilken varit omstridd av intresseorganisationer för sportfisket. Det är vår övertygelse att varje tillskott av förnybar el är viktig, att de negativa konsekvenserna med att renovera en befintlig anläggning är mindre än om ett helt nytt kraftverk skulle byggas och att vi har goda förutsättningar att bygga faunapassage i samband med renoveringen. Efter att ärendet prövats i flera domstolsinstanser gav Högsta domstolen under 2017 Jämtkraft rätt att renovera kraftstationen och anlägga faunapassager. På Jämtkrafts bolagsstämma beslutade ägarna genom ett ägardirektiv att ge Jämtkraft följande uppdrag: ”Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv”. Utredningen är gjord och i avvaktan på beslut ligger elproduktionsverksamheten nere i anläggningen.

Ett sätt att bidra på ett positivt sätt är förstås att öka användningen av den förnybara elen. Som exempel på det har vi under året samverkat med bland andra Östersunds kommun, Nettbuss och Scania för att möjliggöra den nya eldrivna busslinjen mellan Torvalla och Brittsbo som invigs i mars 2018.

Fossilfri värme till 2020

Jämtkraft Värme har satt upp målet att vara fossilfria år 2026. Det betyder att den olja som behövs vid uppstart av pannorna och kallt väder byts till fossilfria oljor. En ny fastbränslepanna installeras i Åre, bränslet till biobränsletransporterna byts ut till klimatanpassade alternativ och från och med 2026 är torven utfasad.

Läs mer Dölj innehåll

Utsläpp till luft

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar:

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme
  • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor

Merparten av koldioxidutsläppen kommer från användningen av torv vid fjärrvärmeverket i Lugnvik. Sedan 2011 har Jämtkrafts totala CO2-utsläpp minskat med 26 procent.

Av stapeldiagrammet nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

Koldioxidutsläpp

 

2017

30 947 ton

2016

29 930 ton

2011

41 961 ton

 

2017

2016

2011

Biogen CO2 biogas, ton

 199

193

972

Biogen CO2 träbränsle, ton

 284 704

276 486

293 141

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 15

15

18

Scope 1/fossil värmeproduktion, kg CO2e/MWh

 633

668

720

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 26

25

31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 0,1

0,1

0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 16

17

22

Läs mer Dölj innehåll

Transporter

Produkterna el och värme transporteras via Jämtkrafts elnät och fjärrvärmenät.

Bränsle bestående av biomassa, torv och olja transporteras till våra tolv fjärrvärmeverk. Sammanlagt rör det sig om: 1 030 000 m3 biomassa, 71 000 m3 torv och 740 m3 olja. Koldioxidutsläpp från transporter redovisas i redovisningssystemet Svante.

Våra fossilbaserade transporter har bidragit till klimatförändringarna och vi har numera prioriterat upp målet Fossilfri energi till att bli ett av våra affärsmål 2018. Som en del i det målet har vi lagt upp en plan för utfasning av fossila bränslen genom successiv övergång till eldrivna fordon och förnybara bränslen med målet om fossilfria transporter 2025. Under 2017 blev vi också blivit medlemmar i organisationen Fossilfritt Sverige.

Ozonnedbrytande ämnen

Jämtkrafts utsläpp av ozonnedbrytande ämnen består av svavelhexafluorid, SF6, som används i verksamheten i elkopplare och i kylutrustningar. CFC, HCFC, haloner, metylbromider etc. som omnämns i Montrealprotokollet används inte i Jämtkrafts anläggningar.

2017 fanns det sammanlagt 511 kg svavelhexafluorid installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 512 kg 2016. Skillnaden utgörs av kvalitetssäkrade uppgifter. Under året påfylldes 2,3 kg, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2016 påfylldes 2,6 kg. Från och med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Läs mer Dölj innehåll

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av planetens stora utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts-, värmearbeten. Jämtkraft har verksamhet i och intill skyddade områden. Jämtkraft prioriterar byte av mineraloljor till oljor med hög andel förnybarhet för anläggningar i dessa skyddade områden för att minska miljöpåverkan vid oförutsedda händelser.

Verksamhet vid skyddade naturområden

En del av Jämtkrafts anläggningar finns i eller i anslutning till naturskyddade områden, där Jämtkraft måste vidta en särskild aktsamhet.

I skyddat naturområde Intill skyddat naturområde Utanför skyddat naturområde
Vattenkraftverk: Vindkraftspark: Vindkraftspark:
Dammån 0,20 km² 
Natura 2000
Hornberget Kyrkberget
Handöl nedre 0,20 km² 
Natura 2000
Vattenkraftverk: Vattenkraftverk:
Handöl övre 0,80 km² 
Natura 2000
Duved Billsta
Högfors 0,35 km² 
Natura 2000
Kattstrupeforsen Granboforsen
Långforsen 0,35 km² 
Natura 2000
Ålviken Hissmofors
Näsaforsen 0,80 km² 
Natura 2000
  Lillå
    Lövhöjden
    Rönnöfors
    Slagsån
    Strömbacka

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg vi har för att göra ökade insatser för biologisk mångfald. Pengar avsätts regelbundet till fonden. I fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Mittuniversitetet och Jämtkraft. Miljöfonden utreder och föreslår insatser som har förutsättningar att kunna ge störst positiv effekt och den har t ex bidragit till att Förbifart Billsta har kunnat genomföras. 

Energianvändning

Den största delen av vår energianvändning sker vid el- och värmeproduktion, det vill säga driften av våra vatten- och vindkraftverk och fjärrvärme- och kraftvärmeverk. All elproduktion är förnybar, däremot används en liten andel fossilt bränsle i form av mineralolja och torv i fjärrvärmeverk. 2017 var den interna energianvändningen vid fjärrvärmeverken till 94 procent förnybar. Se nyckeltal.

Energiintensitet

Med insatt energi räknas egen el och värme vid kontor och produktionsanläggningar, bränsletransporter, tjänstebilar, samt energiinnehåll i biomassa, torv, olja och övrigt. För varje kilowattimme som sätts in för produktion, fick Jämtkraft ut 2,0 kilowattimmar 2017. Det kan jämföras med 1,9 kilowattimmar 2016.

Läs mer Dölj innehåll

Emissionsfaktorer

Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det webbaserade klimatprogrammet Svante för att beräkna utsläppen av växthusgaser. 2011 används som basår, då det var första gången som koldioxidutsläpp redovisades. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

Uppvärmning

 

Biodiesel

1 ton CO2e /m3

Biogas

0,039 kg CO2e /m3

Eldningsolja 1

2,683 ton CO2e /m3

Eldningsolja 2–5

2,968 ton CO2e /m3

Torv

0,393 ton CO2e /MWh

Trädbränsle

0,008 ton CO2e /MWh

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner

 

Bensin B95

2,30 ton CO2e /m3

Bensin B98

2,32 ton CO2e /m3

Biodiesel Circle K

1,92 ton CO2e /m3

Biodiesel HVO

0,001 ton/m3

Diesel B5

2,47 ton CO2e /m3

 

Scope 2 

El Jämtkraft

0,28 g CO2e/kWh

El Scandem

11,06 g CO2e /kWh

Fjärrvärme Jämtkraft Östersund

24,00 g CO2e /kWh

Fjärrvärme Jämtkraft Krokom

19,00 g CO2e /kWh

 

Scope 3

Tjänsteresor

 

Flyg < 463 km

297 gram CO2e /personkilometer

Flyg 463-3700 km

179 gram CO2e /personkilometer

Flyg > 3 700 km

219 gram CO2e /personkilometer

Bil, diesel

73 gram CO2e /personkilometer

Buss, diesel

41 gram CO2e /personkilometer

 

GWP-värden (Global Warming Potential)

AR4

 

CO2

1

CH4

25

N2O

298

SF6

22 800

Läs mer Dölj innehåll

Nyckeltal 2017

 Värme Installerad effekt MW Nettoproduktion MWh
Träbränsle / Torv                                         175    651 002
Träbränsle                                            36    59 673
Spillvärme                                            47    149 849
Pellets                                              6    15 887
Olja                                         155    4 558
Bioolja                                            21    1 569
El                                              2    1 308
Totalt                                         442    883 846
Utsläppsrätter (EU ETS)  
Tilldelat 100% st 72 724
Ledningsnät fjärrvärme 407 km
    2017
Elproduktion helägda bolag  Installerad effekt MW Nettoproduktion MWh
Vatten 237 1 002 182
Vind 34 97 025
Bio 45 176 204
Totalt 316 1 275 411
Elnät EU 2017
Luftledningar 0,4-132 kV (km) 2942
Jordkabel  0,4-132 kV (km) 5622
   
SAIFI   =   Summa kundavbrott / Summa anslutna kunder  0,8
SAIDI   =   Summa kundavbrottstid (min)  38
   
Avstängda elkunder som återinkopplats på grund av utebliven betalning
<48 timmar 44 st
48 timmar - 1 vecka 8 st
1 vecka-1 mån 16 st
1 mån-1år 3 st
   
Om betalning erlagts före kl 14.00 garanteras tillkoppling samma dag. Efter kl 14.00 sker tillkoppling nästföljande vardag efter kl 08.00. Frånkoppling sker företrädesvis i början av veckan, ej fredagar eller vardag före helg.
Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet  
Materialslag A 2017 MWh 2016 MWh 2015 MWh
Biomassa, förnybart 823 795 800 026 759 194
Torv 49 996 45 383 54 462
Olja, icke förnybart 7 395 6 714 6 232
Olja , förnybar 2 241 0 0
Övrigt förnybart B 5 584 6 354 4 742

Totalt

889 000

858 000

825 000

Egenägda tjänstebilar C      
Diesel icke förnybar MWh 1202 1117 1 579
Biodiesel, MWh 220 301 0
Biodiesel HVO, MWh 0 0 0
Bensin, icke förnybar MWh 147 140 204
Totalt 1570 1558 1783
Elenergianvändning D      
Totalt 99 000 96 000 106 000
Fjärrvärmeanvändning D      
Totalt 2 700 3 200 2 800
       
TOTAL 992 GWh 959 GWH 936 GWh

A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och sortimenttyp av respektive bränsle.
B Rötgas, spillvärme och elpannor
C Underlaget baseras på bränslefakturor med omräkning till diesel: 9770 kWh/m3, bensin: 8940 kWh/m3. Källa SPBI Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m3, Circle K. HVO: 9680kWh/m3, Gröna Bilister.
D Underlaget utgörs av fakturor.

Energianvändning utanför organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet    
  2017 2016 2015 MWh Enhet
Bränsletransporter E 7064 8328 8410 MWh
Bränsletransporter F 1880 2216 2238 ton CO2
Tjänsteresor G 250 201 333 ton CO2
E Lastbilstransporterna: underlaget baseras på körd verklig sträcka redovisat via skogsbrukets datacentral (VIOL). Traktorförbrukningen redovisas via antal timmar samt från leverantören uppgiven dieselförbrukning. 
F Omräkning: 2,6 kg CO2e/liter diesel.
G Saknar uppgift på energiinnehåll.
Läs mer Dölj innehåll
fjärrvärme wcr

Fjärrvärme för fossilfria VM 2019

World Championships Region Åre Östersund, satsar på fossilfria världsmästerskap alpint och i skidskytte. Åre 2019 har startat en hållbarhetsresa som innefattar allt från att tälten ska värmas upp med hållbar fjärrvärme till att välja komposterbara engångsartiklar.

Niklas Carlsson, vd för alpina världsmästerskapen i Åre 2019 har jobbat med skidåkning hela livet som skidåkare, landslagstränare, förbundsdirektör och nu inom VM-organisationen. Han sitter också i Internationella skidförbundets kommitté. Och idag är han aktiv med sina två barn inom skidåkningen.

– När man reser och ser glaciärer i Mellaneuropa smälta så förstår man att hållbarhet är en viktig strävan för oss alla, säger han.  

Hållbara mål – för skidåkningen

Åre 2019 sätter målen högt inför världsmästerskapen. Niklas Carlsson hoppas på arrangemang som kan skapa upplevelser som berör människor.

– Att få stå här i med- och motgång, helst med en blå himmel kan vara fantastiskt. Jag hoppas vi kan skapa mästerskap som berör, säger han.

Målen är också ambitiösa när det gäller hållbarhet. Tillsammans med skidskytte-VM i Östersund har Åre 2019 gått in i en överenskommelse med Länsstyrelsen, Jämtland Härjedalen Turism, Åre och Östersunds kommuner om fossilfria mästerskap. För regionen blir det ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilfria 2030.

– Vi gör ett avtryck helt klart. Nu gör vi investeringar för att minska avtrycken, säger Niklas Carlsson.

Fossilfritt mål

VM-organisationen går nu igenom alla aktiviteter och försöker minimera miljöavtrycken.

– Vårt mål om fossilfritt är ett högt ställt mål. Det kommer att ställa oss inför val. Vi måste också påverka andra än oss själva - allt från transportörer till privatpersoner. Resan hit är en viktig del. Kan vi påverka folk att åka kollektivt?

Hållbarhetsarbetet handlar också om att jobba med riktlinjer till sponsorer, minimera engångsartiklar, använda komposterbara material och vilken mat som ska serveras i eventtälten.

Minskar fossila fotavtryck med fjärrvärme

– En viktig del som hjälper oss att minska våra fossila utsläpp är värmen till våra tält. 2007 använde vi dieselvärmare. Det var dålig energieffektivitet. Till 2019 blir det fjärrvärme, säger Niklas Carlsson.

2007 upptog tälten en yta på närmare 6 000 kvadratmeter. Till 2019 minskas tältytan och fler tält placeras i målområdet, där det finns värmeväxlare.  Men det blir inte möjligt med fjärrvärme överallt.

– Vi behöver extra dieselvärmare även 2019, men vi jobbar för fossilfri diesel, typ HVO. För de stora tältinstallationena är vår avsikt att koppla ihop dem med fjärrvärmen.

Världsmästerskapen innebär också en väldigt stor elåtgång. Arrangemangen kräver avbrottsfri kraft och för att säkerställa det krävs back-up både i form av batterier och reservkraftverk. Även här kan dieselgeneratorer krävas.

– Vi måste jobba för en fossilfri lösning, förnybar el, säger Niklas Carlsson.

Han poängterar att hållbarheten är viktig för Åre som skidort och för alla.

– Hållbarhet stiger på agendan varje dag. Vi har ett ansvar för framtiden. Det bästa är när gästerna ställer krav, på mat, snöproduktion - allt. Vi måste hjälpas åt allihop. Dagens barn har en helt annan medvetenhet. De är som hållbarhetspoliser som visar oss hur viktigt det är att göra andra val i vår vardag, avslutar Niklas.

Läs mer Dölj innehåll