Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av planetens stora utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts-, värmearbeten. Jämtkraft har verksamhet i och intill skyddade områden. Jämtkraft prioriterar byte av mineraloljor till oljor med hög andel förnybarhet för anläggningar i dessa skyddade områden för att minska miljöpåverkan vid oförutsedda händelser.

Verksamhet vid skyddade naturområden

En del av Jämtkrafts anläggningar finns i eller i anslutning till naturskyddade områden, där Jämtkraft måste vidta en särskild aktsamhet.

I skyddat naturområde Intill skyddat naturområde Utanför skyddat naturområde
Vattenkraftverk: Vindkraftspark: Vindkraftspark:
Dammån 0,20 km² 
Natura 2000
Hornberget Kyrkberget
Handöl nedre 0,20 km² 
Natura 2000
Vattenkraftverk: Vattenkraftverk:
Handöl övre 0,80 km² 
Natura 2000
Duved Billsta
Högfors 0,35 km² 
Natura 2000
Kattstrupeforsen Granboforsen
Långforsen 0,35 km² 
Natura 2000
Ålviken Hissmofors
Näsaforsen 0,80 km² 
Natura 2000
  Lillå
    Lövhöjden
    Rönnöfors
    Slagsån
    Strömbacka

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg vi har för att göra ökade insatser för biologisk mångfald. Pengar avsätts regelbundet till fonden. I fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Mittuniversitetet och Jämtkraft. Miljöfonden utreder och föreslår insatser som har förutsättningar att kunna ge störst positiv effekt och den har t ex bidragit till att Förbifart Billsta har kunnat genomföras. 

Energianvändning

Den största delen av vår energianvändning sker vid el- och värmeproduktion, det vill säga driften av våra vatten- och vindkraftverk och fjärrvärme- och kraftvärmeverk. All elproduktion är förnybar, däremot används en liten andel fossilt bränsle i form av mineralolja och torv i fjärrvärmeverk. 2017 var den interna energianvändningen vid fjärrvärmeverken till 94 procent förnybar. Se nyckeltal.

Energiintensitet

Med insatt energi räknas egen el och värme vid kontor och produktionsanläggningar, bränsletransporter, tjänstebilar, samt energiinnehåll i biomassa, torv, olja och övrigt. För varje kilowattimme som sätts in för produktion, fick Jämtkraft ut 2,0 kilowattimmar 2017. Det kan jämföras med 1,9 kilowattimmar 2016.