Förnybar energi

Förnybar energi är vår kärnverksamhet. Vi jobbar hela tiden för att trimma våra befintliga el- och värmeproduktionsanläggningar, att öka produktionen och minska miljöpåverkan.  Klimatförändringen är en av planetens största utmaningar och vi gör vårt bästa för att bidra i kampen mot den. Vi har mellan 2009 och 2017 investerat i ca 1 TWh förnybar elproduktion och vi strävar efter fortsatta investeringar. Vi bedömer att efterfrågan på förnybar el kommer att öka i takt med att fossil el ska fasas ut. Vi har påbörjat byggnation för anslutning av en vindkraftanläggning i Åskälen med en kapacitet på 300 MW.

Ibland finns det motstående intressen när det gäller utövandet av vår verksamhet. Ett exempel är renoveringen av en av Jämtkrafts anläggningar för förnybar energi, Långforsens vattenkraftstation, vilken varit omstridd av intresseorganisationer för sportfisket. Det är vår övertygelse att varje tillskott av förnybar el är viktig, att de negativa konsekvenserna med att renovera en befintlig anläggning är mindre än om ett helt nytt kraftverk skulle byggas och att vi har goda förutsättningar att bygga faunapassage i samband med renoveringen. Efter att ärendet prövats i flera domstolsinstanser gav Högsta domstolen under 2017 Jämtkraft rätt att renovera kraftstationen och anlägga faunapassager. På Jämtkrafts bolagsstämma beslutade ägarna genom ett ägardirektiv att ge Jämtkraft följande uppdrag: ”Jämtkraft ska grundligt, och med en positiv grundsyn, utvärdera hur en överlåtelse av Långforsen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av det befintliga kraftverket eller nybyggnation av kraftverk i Långfors får inte inledas parallellt med detta, utan förutsätter nytt ägardirektiv”. Utredningen är gjord och i avvaktan på beslut ligger elproduktionsverksamheten nere i anläggningen.

Ett sätt att bidra på ett positivt sätt är förstås att öka användningen av den förnybara elen. Som exempel på det har vi under året samverkat med bland andra Östersunds kommun, Nettbuss och Scania för att möjliggöra den nya eldrivna busslinjen mellan Torvalla och Brittsbo som invigs i mars 2018.

Fossilfri värme till 2020

Jämtkraft Värme har satt upp målet att vara fossilfria år 2026. Det betyder att den olja som behövs vid uppstart av pannorna och kallt väder byts till fossilfria oljor. En ny fastbränslepanna installeras i Åre, bränslet till biobränsletransporterna byts ut till klimatanpassade alternativ och från och med 2026 är torven utfasad.