Nyckeltal 2017

 Värme Installerad effekt MW Nettoproduktion MWh
Träbränsle / Torv                                         175    651 002
Träbränsle                                            36    59 673
Spillvärme                                            47    149 849
Pellets                                              6    15 887
Olja                                         155    4 558
Bioolja                                            21    1 569
El                                              2    1 308
Totalt                                         442    883 846
Utsläppsrätter (EU ETS)  
Tilldelat 100% st 72 724
Ledningsnät fjärrvärme 407 km
    2017
Elproduktion helägda bolag  Installerad effekt MW Nettoproduktion MWh
Vatten 237 1 002 182
Vind 34 97 025
Bio 45 176 204
Totalt 316 1 275 411
Elnät EU 2017
Luftledningar 0,4-132 kV (km) 2942
Jordkabel  0,4-132 kV (km) 5622
   
SAIFI   =   Summa kundavbrott / Summa anslutna kunder  0,8
SAIDI   =   Summa kundavbrottstid (min)  38
   
Avstängda elkunder som återinkopplats på grund av utebliven betalning
<48 timmar 44 st
48 timmar - 1 vecka 8 st
1 vecka-1 mån 16 st
1 mån-1år 3 st
   
Om betalning erlagts före kl 14.00 garanteras tillkoppling samma dag. Efter kl 14.00 sker tillkoppling nästföljande vardag efter kl 08.00. Frånkoppling sker företrädesvis i början av veckan, ej fredagar eller vardag före helg.
Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet  
Materialslag A 2017 MWh 2016 MWh 2015 MWh
Biomassa, förnybart 823 795 800 026 759 194
Torv 49 996 45 383 54 462
Olja, icke förnybart 7 395 6 714 6 232
Olja , förnybar 2 241 0 0
Övrigt förnybart B 5 584 6 354 4 742

Totalt

889 000

858 000

825 000

Egenägda tjänstebilar C      
Diesel icke förnybar MWh 1202 1117 1 579
Biodiesel, MWh 220 301 0
Biodiesel HVO, MWh 0 0 0
Bensin, icke förnybar MWh 147 140 204
Totalt 1570 1558 1783
Elenergianvändning D      
Totalt 99 000 96 000 106 000
Fjärrvärmeanvändning D      
Totalt 2 700 3 200 2 800
       
TOTAL 992 GWh 959 GWH 936 GWh

A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och sortimenttyp av respektive bränsle.
B Rötgas, spillvärme och elpannor
C Underlaget baseras på bränslefakturor med omräkning till diesel: 9770 kWh/m3, bensin: 8940 kWh/m3. Källa SPBI Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m3, Circle K. HVO: 9680kWh/m3, Gröna Bilister.
D Underlaget utgörs av fakturor.

Energianvändning utanför organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet    
  2017 2016 2015 MWh Enhet
Bränsletransporter E 7064 8328 8410 MWh
Bränsletransporter F 1880 2216 2238 ton CO2
Tjänsteresor G 250 201 333 ton CO2
E Lastbilstransporterna: underlaget baseras på körd verklig sträcka redovisat via skogsbrukets datacentral (VIOL). Traktorförbrukningen redovisas via antal timmar samt från leverantören uppgiven dieselförbrukning. 
F Omräkning: 2,6 kg CO2e/liter diesel.
G Saknar uppgift på energiinnehåll.