Resultat miljömål 2017

Minska CO2-utsläpp

Mål: Öka produktionen av förnybar el med 1 TWh från 2009 till 2020.
Resultat: grönbock Tillförd elproduktionskapacitet 2009–2016 1 TWh. 

Mål: Fossilfri värme 2026.
Fr o m 2020 ingen fossil olja vid förbränning
Fr o m 2022 inga fossila transporter
Fr o m 2026 ingen torveldning

Mål 2017: Mål 3336 ton CO2e fr olja och transporter
Resultat: rödbock Utfall 3653 ton CO2e. Detaljerad plan finns och vi bedömer att vi kommer att kunna uppnå målen framöver trots att årets delmål inte uppfyllts eftersom kvarvarande fossil olja använts först.

Mål: Öka antalet elhandelskunder med förnybar el med 30 stycken.
Resultat: grönbock Ökat antalet kunder med 184 st. 

Mål: Minska CO2-utsläpp med minst 5 procent från Elnäts arbetsfordon jämfört med 2016.
Resultat: rödbock 7 % ökning av CO2-utsläpp. Delvis p.g.a. försenad implementering av planeringsverktyg och ökade investeringsprojekt. 

Säker kemikaliehantering

Mål: Fortsatt byte till miljöoljor i kraftstationer. 
Resultat: rödbock Planerat byte ej gjort p.g.a. tekniska problem. Avvaktar utredning innan eventuell fortsättning. 

Mål: Säkerställa tömning av regn- och smältvatten i oljeuppsamlingskärl under transformatorer 2016-2020. 2017: Åtgärda 12 st.
Resultat: grönbock Alla planer åtgärdade. 

Effektiv el- och värmeanvändning

Mål: Minska elanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.
Resultat: rödbock +5,6 % p.g.a. kallt år och ökad elvärmeanvändning i tillfälliga baracker vid ombyggnation. 

Mål: Minska värmeanvändningen med 2 procent årligen vid våra kontor från 2016 till 2018.
Resultat: grönbock -2,2 %. 

Bättre naturresurshushållning

Mål: Elektronisk faktura till minst 50 procent av kunderna.
Resultat: rödbock 42 % har elektronisk faktura. 

Mål: Minska utskrifter med 20 procent.
Resultat: rödbock 5 % minskade utskrifter.