Transporter

Produkterna el och värme transporteras via Jämtkrafts elnät och fjärrvärmenät.

Bränsle bestående av biomassa, torv och olja transporteras till våra tolv fjärrvärmeverk. Sammanlagt rör det sig om: 1 030 000 m3 biomassa, 71 000 m3 torv och 740 m3 olja. Koldioxidutsläpp från transporter redovisas i redovisningssystemet Svante.

Våra fossilbaserade transporter har bidragit till klimatförändringarna och vi har numera prioriterat upp målet Fossilfri energi till att bli ett av våra affärsmål 2018. Som en del i det målet har vi lagt upp en plan för utfasning av fossila bränslen genom successiv övergång till eldrivna fordon och förnybara bränslen med målet om fossilfria transporter 2025. Under 2017 blev vi också blivit medlemmar i organisationen Fossilfritt Sverige.

Ozonnedbrytande ämnen

Jämtkrafts utsläpp av ozonnedbrytande ämnen består av svavelhexafluorid, SF6, som används i verksamheten i elkopplare och i kylutrustningar. CFC, HCFC, haloner, metylbromider etc. som omnämns i Montrealprotokollet används inte i Jämtkrafts anläggningar.

2017 fanns det sammanlagt 511 kg svavelhexafluorid installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 512 kg 2016. Skillnaden utgörs av kvalitetssäkrade uppgifter. Under året påfylldes 2,3 kg, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2016 påfylldes 2,6 kg. Från och med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.