En tid av förändring

Energibranschen är mitt i en förändring som är omvälvande. Jämtkraft bejakar och följer med i den utvecklingen för att ta vara på möjligheterna. Vi gläds också åt att vara tillbaka på ett resultat som motsvarar ägarnas avkastningskrav, efter de senaste årens något lägre resultat.

Uppgången har delvis skett dels tack vare att marknadsförutsättningarna blivit bättre, vi har haft stigande elpriser och gott om vatten i magasinen. Men vi har också själva bidragit till resultatet. Ett stort arbete har gjorts av alla medarbetare och vi har successivt blivit ett effektivare bolag. 

Jämtkraft har haft lägre investeringsnivåer under de senaste tre till fyra åren. Speciellt i jämförelse med tidigare investeringar. Men vi har trots allt både reinvesterat och nyinvesterat under dessa år. Sällan har vi haft så stora nyanslutningar på fjärrvärme och elnät som under 2017, mycket tack vare vindkraftsanslutningar och nyinflyttningar. En mycket positiv utveckling.

De pågående förändringarna av energimarknaden är till stor del en följd av digitaliseringen. Den för bland annat med sig att kundernas beteende kommer att förändras radikalt. Kundinflytandet ökar. För oss som energibolag betyder det att vi går från att erbjuda kilowattimmar till att erbjuda kunderna mer relevanta tjänster. Så småningom kommer vi att se mer energismarta lösningar i hemmet som går att nyttja genom automatik utan att kunden behöver bry sig.

Det här ställer såklart krav. Vi behöver utveckla oss och ytterligare stärka vår innovationsförmåga. Våra interna arbetsprocesser anpassas så att vi kan ta vara på de möjligheter den moderna tekniken ger och för att kunna erbjuda nya tjänster.

Det här betyder också att kraven på att vi levererar hållbara energilösningar skärps. Jämtkraft har alltid haft ett starkt engagemang för miljö. Vi har under många år haft högt ställda mål om att tillföra förnybar energi och bidra till energiomställningen.

Under 2017 har vi höjt amibitionerna när det gäller kvalitet och inriktning på vårt hållbarhetsarbete som helhet. Vi har arbetat utifrån vilka av FNs hållbarhetsmål som Jämtkrafts verksamhet framförallt ska leda mot. Planen är ett systematiskt förbättringsarbete inte bara inom miljö utan också inom den ekonomiska och sociala dimensionen.

För att ta några intressanta nedslag under året; vi är stolta över att ha färdigställt Billstaåprojektet. Tack vare en samverkan med länsstyrelsen och Storsjön Bergs fiskevårdsområde har vi realiserat omlöp för fisk och fauna förbi tre vattenkraftstationer i Billstaån. Projektet har lett till ökade rekreations-, natur- och ekonomiska värden i området samtidigt som den förnybara elproduktionen kan bibehållas.

Vi är också mycket stolta över att värdena i vår årliga NöjdMedarbetarIndex stigit under året och att de ligger på en god nivå. Medarbetarna är vår värdefullaste resurs, det är de som kan föra verksamheten framåt.

Jag ser med tillförsikt fram emot Jämtkrafts fortsatta utveckling. Det finns en god potential för fortsatt uppgång. Men 2018 blir året då jag kommer att kliva av min post som vd. Efter elva år är det dags. Jag kan konstatera att tiden gått ofantligt fort. Det har varit en innehållsrik tid med många spännande och intressanta projekt både teknikmässigt och affärsmässigt. Det kommer jag att sakna. Men framförallt kommer jag att sakna ett fantastiskt kamratskap.

Anders Ericsson

Vd Jämtkraft

Intressentdialog

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Intressenterna har identifierats utifrån värdekedjan. De är ägare, samarbetspartners, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO = non governmental organizations), akademi, närboende, medarbetare och kunder. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2017 uppgick till 2 856 MSEK, fördelat på 1 449 leverantörer av varor och tjänster.

För att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet tar Jämtkraft reda på vad de olika intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöks fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik.

Resultatet av undersökningen visar att miljö anges som prioritet 1, affärsetik och mänskliga rättigheter prioritet 2, medan mångfald, arbetsvillkor och jämlikhet anges som prioritet 3 i arbetet med hållbar utveckling.

Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenternas åsikter vägleder Jämtkrafts prioriteringar och inriktning framåt.

Tillvägagångssätt

Jämtkraft har genomfört intressentdialoger sedan 2012. I 2017 års undersökning har intressenterna bjudits in att delta anonymt via telefonuppringning. I den första delen har intressenterna uppmanats att ranka Jämtkrafts arbete inom hållbar utveckling på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra) och i den andra delen har frågor ställts om vad som upplevs viktigast för Jämtkraft att arbeta med framöver.

Undersökningen visar att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller fortsatt hög nivå och inger förtroende. De intervjuade intressenterna rankar Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. Medarbetare rankar arbetet till 7,5 och externa intressenter till 6,8. 

Högst bedömning ger medarbetare (7,5), samarbetspartners (7,4), närboende 7,3 och finans/försäkring (7,0). Bra bedömning ger kunder (6,8) och ägare/politiker (6,8). Lägre bedömning ger frivilligorganisationer (6,5), Billstaprojektet (6,4) och akademi (6,3).

På frågan om vilka hållbarhetsområden som är viktigast för Jämtkraft anger majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena inom hållbarhet. Därefter följer affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald prioriterades ner i jämförelse med övriga områden.

Väsentligheter att jobba vidare med

Över tiden som Jämtkraft genomfört likartade undersökningar, från 2012 till 2017, har ingen större förändring skett i intressenternas prioriteringar över vad Jämtkraft ska fokusera på.

Miljöområdet har fortsatt högsta prioritet. Biologisk mångfald, förnybar el- och värmeproduktion och vattenkraften nämns bland de viktigast aspekterna att fokusera på. I år nämns även restaurering och återställande av vandringsvägar för fisk som en viktig insats. Mer vind och sol önskas av många intressenter.

Inom området affärsetik är det fortsatt sunda, hederliga och öppna affärer som nämns. Jämtkrafts monopolsituation inom elnät nämns som något negativt.

På den sociala sidan är det fortsatt integration, nyanlända, mångfald och behandla alla lika, som är viktigt.

Väsentligheter att jobba vidare med inom fokusområdena

Miljö                                                                                                                              Biologisk mångfald,

Förnybar el- och värmeproduktion                                  Fossilfritt, restaurering av vandringsvägar för fisk

Affärsetik                                                                                                Sunda, hederliga och öppna affärer

Mänskliga rättigheter                                                                                                Alla ska behandlas lika

Arbetsvillkor                                                                                                              Säkerhet, riskanalyser

Jämlikhet                                                                                                                 Alla ska behandlas lika

Mångfald                                                                                   Nyanlända, integration, jämn könsfördelning

Kommunikation med Jämtkraft

En fråga som ställdes till alla var hur de önskar att kommunikationen med Jämtkraft går till. Svaren oberoende av intressentgrupp visar på att det finns tillräckligt många kanaler för information och kommunikation. Vilken typ av kommunikation som föredras beror på intressentgrupp men även på person. Den övergripande sammanfattningen är att alla kanaler efterfrågas.

Slutsatser

Interna intressenter, det vill säga medarbetarna, är stolta över att arbeta på Jämtkraft och rankar hållbarhetsarbetet högt (7,5 på en skala 1-9).

Jämtkrafts ägare och politiker anser också att Jämtkraft arbetar bra med hållbar utveckling (6,8).

Den lägsta bedömningen av Jämtkrafts hållbarhetsarbete har akademi (6,3), Billstaprojektet (6,4) och frivilligorganisationer (6,5).

Sammantaget för alla intressentgrupper (interna och externa) är bedömningen 6,9.

Sammantaget visar undersökningen att externa intressenter har begränsad kunskap om Jämtkrafts arbete med de sociala aspekterna, förutom när det gäller sponsringsinsatser och Jämtkraft Arena som många känner till. Jämtkraft är mycket starkt kopplat till och uppskattat för den lokala och regionala närvaron, men både interna och externa intressenter efterfrågar en geografisk expansion utanför regionen. Mer samarbeten utanför energisektorn, till exempel med verkstadsindustrin och transportsektorn, framhålls som utvecklingsområden. Billstaprojektet bör utvärderas för att kunna användas som exempel för andra projekt med liknande syfte och resultat.

Intressenterna var positiva till Jämtkrafts sponsring, särskilt Jämtkraft arena och sponsring med koppling till miljöarbetet och elbilssatsningar. Däremot bör Jämtkraft bli bättre på att informera och kommunicera, bör synas mer och ha en bättre hemsida. Det kommunala ägandet togs upp, men åsikterna gick isär om det var positivt eller negativt.