Intressentdialog

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Intressenterna har identifierats utifrån värdekedjan. De är ägare, samarbetspartners, finansiella aktörer, frivilligorganisationer (NGO = non governmental organizations), akademi, närboende, medarbetare och kunder. En indikator på värdekedjans omfattning är inköpen som under 2017 uppgick till 2 856 MSEK, fördelat på 1 449 leverantörer av varor och tjänster.

För att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet tar Jämtkraft reda på vad de olika intressenterna tycker om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöks fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik.

Resultatet av undersökningen visar att miljö anges som prioritet 1, affärsetik och mänskliga rättigheter prioritet 2, medan mångfald, arbetsvillkor och jämlikhet anges som prioritet 3 i arbetet med hållbar utveckling.

Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenternas åsikter vägleder Jämtkrafts prioriteringar och inriktning framåt.