Ekonomi

Inledning

Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

Här kan du ladda ner Årsredovisning 2018

Vi ska kontinuerligt utveckla våra affärer med fokus på långsiktig lönsamhet och hållbara affärer. En viktig del i vår strategi är att skapa tillväxt både själva och tillsammans med partners. Vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. 

FNs globala mål 8, 9 och 12

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du läsa övergripande hur vi jobbar mot tre av dem utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkraft ställer sig bakom alla delmålen och har utarbetat en uppförandekod där vi fastställer att vi står bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, de konventioner som antagits av Internationella arbetstagarorganisationen ILO och FN:s tio principer i Global Compact. Vi kräver samma av våra leverantörer.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

För Jämtkraft innebär det att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda.

Läs mer Dölj innehåll

Bolagsstyrning

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Ägarandel

Jämtkraft AB:s styrelse består av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören.”Jämkrafts styrelse består av sex män och två kvinnor. Tre män är mellan 30 och 49 år. Två män och en kvinna är mellan 50 och 60 år och en man och kvinna är mellan 61 och 66 år.”

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av vd och koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska utgå från ett hållbart perspektiv och baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Koncernen nyttjar gröna obligationer vid nya investeringar samt refinansiering av befintliga anläggningar. Koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål samt utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

”Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av fem män och tre kvinnor. En kvinna och en man är mellan 30 och 49 år. Fyra män och två kvinnor är mellan 50 och 60 år.”

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys ekonomi

Ann-Sofi Andersson, Ordförande Jämtkrafts styrelse

”Jämtkraft är ett solitt bolag. De senaste fem åren har bolaget gjort en vinst före skatt på i snitt 252 miljoner kronor per år. Att bolaget gör ett starkt ekonomiskt bokslut är grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla verksamheten, erbjuda en trygg elleverans och driva hållbarhetsfrågor. Ägarkommunernas avkastningskrav på tio procent på eget kapital kommer ägarna, det vill säga medborgarna, till godo genom 32 miljoner kronor som årligen betalas ut till ägarkommunerna.”

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet:

  • Soliditeten i Jämtkraft skall ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 
  • Jämtkraft skall ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. 

grön För 2015-2018 uppgår soliditeten i snitt till 32,3 procent. 

grön Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgår till 447 miljoner kronor. Räntabiliteten uppgår till 16,1 procent. Mätt över en rullande fyraårsperiod uppgår räntabiliteten till 10,5 procent.

Jämtkraft har haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom vind- och vattenkraft histo­riskt. De rådande elpriserna skapar goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion.

Omsättningen för 2018 ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Den huvudsakliga orsaken till ökningen är att priserna på el har stigit.

Läs mer Dölj innehåll

Ekonomisk femårsöversikt

Nyckelfakta 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens intäkter, kkr 6 668 160 4 896 216 4 259 178 3 939 375 4 457 443
Resultat före skatt, kkr 475 240 404 313 124 615 152 809 134 401
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 16,1 15,2 4,4 6,1 5,4
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 11,7 11,1 1,9 3,4 3,2
Räntabilitet på totalt kapital, % 8,1 6,5 7,7 4,8 4,1
Soliditet, % 36,6 33,0 32,1 27,6 30,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital, kkr
747 811 471 126 526 293 585 151 508 093
Investeringar, kkr 371 312 580 597 296 056 259 709 279 762
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 138 1 305 1 143 1 360 1 106
Producerad energi, värme, GWh 709 703 677 651 675
Elcertifikat, antal 379 866 440 342 382 143 486 468 510 869
Levererad elenergi, GWh 11 632 11 501 11 525 12 716 13 423
Levererad värme, GWh 627 625 614 585 583
Läs mer Dölj innehåll

Antikorruption

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och att i alla situationer vara en förebild som ett ansvarstagande företag. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner medför också att vi ställer lika höga krav på våra leverantörer och entreprenörer.  

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka korruptionDe regelverk och principer som Jämtkraft och våra affärspartners ska följa för att motverka korruption är:

  • Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.
  • Lagar och förordningar.
  • Östersunds kommuns "Policy för farliga förmåner".
  • Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild.
  • Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.

Regelverk och principer omsätts och fylls med ett affärsetiskt handlingssätt. Jämtkraft och dess anställda ska behandla alla nuvarande och potentiella affärspartners rättvist och fördomsfritt. För Jämtkraft är det en självklarhet att företaget ska uppfylla och efterleva de principer och koder som kopplas till en sund affärsetik, bland annat genom att: 

  • Medarbetarna är ansvarstagande. 
  • Företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd. 
  • Jämtkraft tillämpar en allmän försiktighet med gåvor och donationer så att intressekonflikter undviks. Mutor får naturligtvis inte tas emot eller erbjudas. Exempel på förmåner som aldrig är tillåtna är penninggåvor eller presentkort, icke marknadsmässigt utförande av arbete hos mottagaren, något som är förenat med villkor om motprestation och inte är godkänt av mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, dold provision till anställd eller uppdragstagare samt helt eller delvis betald nöjes-eller semesterresa. 

Jämtkraft ska hålla högsta möjliga standard vad gäller öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. Jämtkraft förväntar också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget. Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. De kan också vara rädda för trakasserier eller andra repressalier. I sådana fall kan det kännas enklare att strunta i ett problem och avstå från att rapportera det. Jämtkraft arbetar med att ta fram elösning r såväl medarbetare som leverantörer kan anmäla oegentligheter under så högt sekretess- och integritetsskydd som möjligt med bibehållande av rättssäkerheten. Att underlätta ”Whistleblowing innebär att ledningen tidigt uppmärksammas och får information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. 

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter. Jämtkraft har som ambition att utveckla ett koncerngemensamt och mer tillgängligt rapporteringsverktyg för diskriminering, brott mot mänskliga rättigheter och antikorruption.

Läs mer Dölj innehåll