Antikorruption

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och att i alla situationer vara en förebild som ett ansvarstagande företag. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner medför också att vi ställer lika höga krav på våra leverantörer och entreprenörer.  

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka korruptionDe regelverk och principer som Jämtkraft och våra affärspartners ska följa för att motverka korruption är:

  • Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.
  • Lagar och förordningar.
  • Östersunds kommuns "Policy för farliga förmåner".
  • Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild.
  • Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.

Regelverk och principer omsätts och fylls med ett affärsetiskt handlingssätt. Jämtkraft och dess anställda ska behandla alla nuvarande och potentiella affärspartners rättvist och fördomsfritt. För Jämtkraft är det en självklarhet att företaget ska uppfylla och efterleva de principer och koder som kopplas till en sund affärsetik, bland annat genom att: 

  • Medarbetarna är ansvarstagande. 
  • Företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd. 
  • Jämtkraft tillämpar en allmän försiktighet med gåvor och donationer så att intressekonflikter undviks. Mutor får naturligtvis inte tas emot eller erbjudas. Exempel på förmåner som aldrig är tillåtna är penninggåvor eller presentkort, icke marknadsmässigt utförande av arbete hos mottagaren, något som är förenat med villkor om motprestation och inte är godkänt av mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, dold provision till anställd eller uppdragstagare samt helt eller delvis betald nöjes-eller semesterresa. 

Jämtkraft ska hålla högsta möjliga standard vad gäller öppenhet, ärlighet och ansvarstagande. Jämtkraft förväntar också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget. Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. De kan också vara rädda för trakasserier eller andra repressalier. I sådana fall kan det kännas enklare att strunta i ett problem och avstå från att rapportera det. Jämtkraft arbetar med att ta fram elösning r såväl medarbetare som leverantörer kan anmäla oegentligheter under så högt sekretess- och integritetsskydd som möjligt med bibehållande av rättssäkerheten. Att underlätta ”Whistleblowing innebär att ledningen tidigt uppmärksammas och får information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. 

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor. Inga fall av diskriminering mot ursprungsbefolkning har rapporterats. Inte heller korruptionsincidenter eller brott mot mänskliga rättigheter har inträffat. Inga juridiska åtgärder har heller vidtagits för konkurrenshämmande aktiviteter. Jämtkraft har som ambition att utveckla ett koncerngemensamt och mer tillgängligt rapporteringsverktyg för diskriminering, brott mot mänskliga rättigheter och antikorruption.