Ekonomisk femårsöversikt

Nyckelfakta 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens intäkter, kkr 6 668 160 4 896 216 4 259 178 3 939 375 4 457 443
Resultat före skatt, kkr 475 240 404 313 124 615 152 809 134 401
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 16,1 15,2 4,4 6,1 5,4
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 11,7 11,1 1,9 3,4 3,2
Räntabilitet på totalt kapital, % 8,1 6,5 7,7 4,8 4,1
Soliditet, % 36,6 33,0 32,1 27,6 30,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital, kkr
747 811 471 126 526 293 585 151 508 093
Investeringar, kkr 371 312 580 597 296 056 259 709 279 762
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 138 1 305 1 143 1 360 1 106
Producerad energi, värme, GWh 709 703 677 651 675
Elcertifikat, antal 379 866 440 342 382 143 486 468 510 869
Levererad elenergi, GWh 11 632 11 501 11 525 12 716 13 423
Levererad värme, GWh 627 625 614 585 583