Inledning

Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

Här kan du ladda ner Årsredovisning 2018

Vi ska kontinuerligt utveckla våra affärer med fokus på långsiktig lönsamhet och hållbara affärer. En viktig del i vår strategi är att skapa tillväxt både själva och tillsammans med partners. Vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. 

FNs globala mål 8, 9 och 12

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du läsa övergripande hur vi jobbar mot tre av dem utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkraft ställer sig bakom alla delmålen och har utarbetat en uppförandekod där vi fastställer att vi står bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, de konventioner som antagits av Internationella arbetstagarorganisationen ILO och FN:s tio principer i Global Compact. Vi kräver samma av våra leverantörer.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

För Jämtkraft innebär det att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda.