Målanalys ekonomi

Ann-Sofi Andersson, Ordförande Jämtkrafts styrelse

”Jämtkraft är ett solitt bolag. De senaste fem åren har bolaget gjort en vinst före skatt på i snitt 252 miljoner kronor per år. Att bolaget gör ett starkt ekonomiskt bokslut är grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla verksamheten, erbjuda en trygg elleverans och driva hållbarhetsfrågor. Ägarkommunernas avkastningskrav på tio procent på eget kapital kommer ägarna, det vill säga medborgarna, till godo genom 32 miljoner kronor som årligen betalas ut till ägarkommunerna.”

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet:

  • Soliditeten i Jämtkraft skall ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 
  • Jämtkraft skall ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. 

grön För 2015-2018 uppgår soliditeten i snitt till 32,3 procent. 

grön Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgår till 447 miljoner kronor. Räntabiliteten uppgår till 16,1 procent. Mätt över en rullande fyraårsperiod uppgår räntabiliteten till 10,5 procent.

Jämtkraft har haft betydande ny- och reinvesteringsprojekt inom vind- och vattenkraft histo­riskt. De rådande elpriserna skapar goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion.

Omsättningen för 2018 ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Den huvudsakliga orsaken till ökningen är att priserna på el har stigit.