Jämtkraft och hållbarhet

Stabilt och starkt 2018 – nu rustar vi oss för framtiden

Jag sammanfattar 2018 med orden stabilt och starkt. Både när det gäller resultat och verksamhet. Jämtkraftkoncernens verksamhet är stabil och stark med fantastiskt engagerade och kompetenta kollegor vilket avspeglas i det ekonomiska utfallet.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft

Erik Brandsma, VD Jämtkraft

Foto: Kai Lundin

2018 levererade vi en vinst på 447 miljoner kronor före skatt. Räntabiliteten är 16,1 procent. Mätt över en rullande fyraårsperiod är räntabiliteten 10,5 procent. Vilket överstiger ägarnas avkastningskrav på tio procent före skatt.

Det är givetvis fantastiskt roligt att blicka tillbaka på ett sådant starkt år men jag vill gärna också fokusera framåt. Hela energibranschen har en central roll i omställningen till ett 100 procent fossilfritt samhälle och som regionalt energibolag har vi unika möjligheter att bidra till den omställningen.

Men vi kan inte göra det själva, ensam är inte stark. Jämtkraft tar gärna initiativ och driver på utvecklingen mot ett mer klimatsnällt samhälle men det går både fortare och lättare om vi är flera som samarbetar. Jag tror på öppenhet och samverkan, mellan oss, andra energibolag och partners. Mellan oss, våra kunder och ägare. Mellan oss och samhället i stort.

Våra kunder har stora förväntningar på både hållbarhet och bekvämlighet. Vi ser ett stort intresse för att själv vara med och producera, lagra, dela och givetvis optimera sin energianvändning och vi jobbar på olika sätt för att tillgodose dessa behov. Det gäller att med hjälp av relationen med våra kunder, digitaliseringen och innovationskraft bygga nya hållbara affärsmodeller. Vi vill vara i framkant och hitta nya lösningar för våra kunder.

För att bidra till omställningen har vi tillsammans med fyra andra energibolag bildat ett nytt bolag, Power2U, för att satsa på innovativa lösningar för lokala energisystem. Det handlar om att koppla ihop traditionell el- och värme i fastigheten med nya komponenter såsom solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest effektiva energianvändningen. Börsnoterade fastighetsbolaget Diös och kommunalägda Östersundshem är två av våra lokala partners i det här arbetet. Sådant utvecklingstänk tillhör kanske inte den traditionella bilden av vad vi inom Jämtkraft arbetar med men det är åt det här hållet vi med kraft kommer att gå mot framtiden.

I Åre är vi först i världen med digitaliserat fjärrvärmenät. Det är ett pilotprojekt som vi driver tillsammans med Uppsalaföretaget Ngenic för att testa ny teknologi. I Åre har vi också genomfört den största utbyggnaden av fjärrvärmenätet i byn sedan 90-talet och byggt ett nytt värmeverk. Fjärrvärme är en viktig del i vår hållbara energimix.

Med en leveranssäkerhet på 99,99 procent 2018 har Jämtkraft idag ett av Sveriges mest leveranssäkra elnät. Det är vi stolta över. Tack vare ett långsiktigt perspektiv och investeringar på mer än en miljard kronor i vädersäkring kan vi erbjuda ett av Sveriges tryggaste regionala nät till våra kunder. Vi kommer att fortsätta med detta viktiga arbete även framåt.

För att rusta Jämtkraft för framtiden kommer vi fokusera vår utveckling på ett antal punkter: förvalta och utveckla vår starka position i regionen och vårt varumärke i Jämtland och Sverige. Öka synergierna inom Jämtkraft och möta våra kunder som Ett Jämtkraft. Bredda vår elproduktionsportfölj med en balanserad del vind och sol och investera i en effektivisering av vår befintliga vattenkraft. Fortsätta investera i en effektiv kraftvärmeproduktion och -leverans i länet. Utveckla våra kunderbjudanden i en tid med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och digitalisering. Vi gör detta själv och tillsammans med partners. Självklart ska vi vidare öka lönsamheten i vår verksamhet via effektivisering, prioritering och positionering. Det gäller Jämtkraftkoncernen inklusive våra delägda bolag såsom Power2U, Dalakraft, Bee, Nordkraft och SKS.

Jämtkraft vill och ska bidra till samhällsutveckling och företagsamhet, kort och gott att medverka till att Jämtland Härjedalen är ett bra ställe att verka, leva och bo på. Vi verkar under mottot: det som är bra för Jämtland är bra för Jämtkraft. Vi har ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner för dig som kund, granne, intresseorganisation, företag eller kommun.

Det är en mycket spännande omställning vi är på väg in i. Jag anser att vi som regionalt bolag har alla förutsättningar att lyckas och förmåga att leda utformningen av det nya energilandskapet. Det finns en otrolig dynamik och positiv framåtanda i regionen! Under mitt första år som länsbo har jag träffat många initiativrika, kompetenta och driftiga människor, både här på Jämtkraft och utanför huset. Jag känner mig varmt välkommen och ser det som en förmån att bo och leva i Jämtland och att få vara med i det utvecklingsarbete vi står inför.

Erik Brandsma
vd & koncernchef
Jämtkraft AB

Läs mer Dölj innehåll

Affärsmodell

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är en dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Jämtkrafts värdekedja

Jämtkrafts uppdrag, vision och målbild

Ikon - Resurser in 

De resurser vi jobbar med är; energi från sol, vind, vatten och skog samt finansiella, maskinella och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningarAndra tillgångar i den här processen är till exempel; partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Ikon - Hur vi gör 

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker. Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket CLEVER som från 2019 har namnändrats till Bee. 

Ikon - Vårt erbjudande 

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, såsom el- och värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden.

Ikon - Värdet vi skapar

Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur.

Organisation

Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb.

 Jämtkrafts organisation för hållbarhetsarbete

Grunden för Jämtkrafts hållbarhetsarbete lades 1996 då den första miljöpolicyn fastställdes. Sedan 2003 är Jämtkraft miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarskapet inom varje funktion bär ett ansvar att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån ekonomi, miljö och ett socialt perspektiv samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts stab och stäms av i koncernledningsgruppen.

Arbetet med hållbarhet genomsyras i hela organisationen (se figuren ovan).

Läs mer Dölj innehåll

FN:s globala mål

De 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har nu funnits sedan 2016. Vi på Jämtkraft har successivt lärt oss mer om målen, vad de innebär och på vilket sätt vi kan påverka i rätt riktning. Under 2018 har Jämtkrafts arbete med de globala hållbarhetsmålen inneburit att vi i större grad breddat vårt hållbarhetsarbete till att inkludera de ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna, vid sidan av de miljömässiga aspekterna. De miljömässiga aspekterna har vi haft fokus på under många år och arbetat ledningsorienterat och målinriktat med.

FN:s globala mål

Efter att tidigare ha arbetat mot fastställda miljömål, arbetar vi nu mot hållbarhetsmål. Utifrån FN:s globala mål har vi valt ut 8 specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för JämtkraftDe mål vi valt att fokusera på är: 

 • Hälsa och välbefinnande 

 • Jämställdhet 

 • Hållbar energi för alla 

 • Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt 

 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 • Hållbar konsumtion och produktion 

 • Bekämpa klimatförändringarna 

 • Ekosystem och biologisk mångfald. 

Jämtkrafts styrelse har vidare antagit fyra övergripande strategiska affärsmål kopplade till de åtta prioriterade hållbarhetsmålen ovan. Våra affärsmål är: 

 • Lönsam verksamhet 
 • Fossilfri energi  
 • Hållbara relationer och nöjda kunder  
 • Attraktiv och säker arbetsplats 

Under 2018 har vi arbetat med att gå från en övergripande nivå till en mer detaljerad. Det innebär att vi arbetar med att identifiera konkreta aktiviteter för att jobba mot de nedbrutna delmål som definierats av FN inom vart och en av de övergripande målen.  

Under avsnitten EkonomiMiljö och Människa kan du läsa mer om hur vi jobbar mot våra prioriterade mål utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. 

Här kan du läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs mer Dölj innehåll

Innehåll

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen, ÅRL.

Denna hållbarhetsredovisning 2018 för Jämtkraft AB är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets övergripande mål och strategier samt årets resultat inom väsentliga hållbarhetsområden. Denna redovisning är även Jämtkraft AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018. Alla helägda dotterbolag i Jämtkraft AB ingår i hållbarhetsrapporten. En lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL är en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. De mest väsentliga områdena redovisas i enlighet med GRI Standards som framgår av nedan tabell. Hållbarhetsrapporten, inklusive ovan nämnda indikatorer från GRI Standards, är granskad av våra revisorer, Ernst & Young.

Se bestyrkanderapport här.

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2018 Aspekter/innehåll Indikatorer GRI Standards
Affärsmodell med värdekedja Jämtkraft och hållbarhet

Lönsam verksamhet,

Hållbara relationer och nöjda kunder

Värdekedjan
- resurser
- hur vi gör
- vårt erbjudande
- värdet vi skapar

 
Intressenter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder Samhälle
Medarbetare
Kunder
 
Risk

Jämtkraft och hållbarhet, Ekonomi, Miljö, Människa

     
Motverkande av korruption Ekonomi Lönsam verksamhet Antikorruption
Bolagsstyrning
Ekonomiskt resultat 
 
 
Miljö Miljö Fossilfri energi Förnybar energi
Fossilfria verksamheter
Biologisk mångfald
GRI 302-1 Energianvändning inom organisationen 
GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 
GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 
GRI 305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 
Sociala förhållanden och personal

Människa/kunder

Människa/medarbetare

Hållbara relationer och nöjda kunder

Attraktiv och säker arbetsplats

Kundnöjdhet
Sponsring

Personalstruktur
Hälsa och säkerhet
Mångfald
Kompetens

 

GRI 403-2 Arbetsrelaterade olyckor 
GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män

Mänskliga rättigheter

Människa/samhälle

Människa/medarbetare

Hållbara relationer och nöjda kunder

Uppförandekod

Medbestämmande och delaktighet

 
Läs mer Dölj innehåll