FN:s globala mål

De 17 globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, har nu funnits sedan 2016. Vi på Jämtkraft har successivt lärt oss mer om målen, vad de innebär och på vilket sätt vi kan påverka i rätt riktning. Under 2018 har Jämtkrafts arbete med de globala hållbarhetsmålen inneburit att vi i större grad breddat vårt hållbarhetsarbete till att inkludera de ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna, vid sidan av de miljömässiga aspekterna. De miljömässiga aspekterna har vi haft fokus på under många år och arbetat ledningsorienterat och målinriktat med.

FN:s globala mål

Efter att tidigare ha arbetat mot fastställda miljömål, arbetar vi nu mot hållbarhetsmål. Utifrån FN:s globala mål har vi valt ut 8 specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för JämtkraftDe mål vi valt att fokusera på är: 

 • Hälsa och välbefinnande 

 • Jämställdhet 

 • Hållbar energi för alla 

 • Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt 

 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 • Hållbar konsumtion och produktion 

 • Bekämpa klimatförändringarna 

 • Ekosystem och biologisk mångfald. 

Jämtkrafts styrelse har vidare antagit fyra övergripande strategiska affärsmål kopplade till de åtta prioriterade hållbarhetsmålen ovan. Våra affärsmål är: 

 • Lönsam verksamhet 
 • Fossilfri energi  
 • Hållbara relationer och nöjda kunder  
 • Attraktiv och säker arbetsplats 

Under 2018 har vi arbetat med att gå från en övergripande nivå till en mer detaljerad. Det innebär att vi arbetar med att identifiera konkreta aktiviteter för att jobba mot de nedbrutna delmål som definierats av FN inom vart och en av de övergripande målen.  

Under avsnitten EkonomiMiljö och Människa kan du läsa mer om hur vi jobbar mot våra prioriterade mål utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. 

Här kan du läsa mer om FN:s globala hållbarhetsmål.