Innehåll

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen, ÅRL.

Denna hållbarhetsredovisning 2018 för Jämtkraft AB är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets övergripande mål och strategier samt årets resultat inom väsentliga hållbarhetsområden. Denna redovisning är även Jämtkraft AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2018. Alla helägda dotterbolag i Jämtkraft AB ingår i hållbarhetsrapporten. En lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL är en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. De mest väsentliga områdena redovisas i enlighet med GRI Standards som framgår av nedan tabell. Hållbarhetsrapporten, inklusive ovan nämnda indikatorer från GRI Standards, är granskad av våra revisorer, Ernst & Young.

Se bestyrkanderapport här.

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2018 Aspekter/innehåll Indikatorer GRI Standards
Affärsmodell med värdekedja Jämtkraft och hållbarhet

Lönsam verksamhet,

Hållbara relationer och nöjda kunder

Värdekedjan
- resurser
- hur vi gör
- vårt erbjudande
- värdet vi skapar

 
Intressenter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder Samhälle
Medarbetare
Kunder
 
Risk

Jämtkraft och hållbarhet, Ekonomi, Miljö, Människa

     
Motverkande av korruption Ekonomi Lönsam verksamhet Antikorruption
Bolagsstyrning
Ekonomiskt resultat 
 
 
Miljö Miljö Fossilfri energi Förnybar energi
Fossilfria verksamheter
Biologisk mångfald
GRI 302-1 Energianvändning inom organisationen 
GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 
GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 
GRI 305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 
Sociala förhållanden och personal

Människa/kunder

Människa/medarbetare

Hållbara relationer och nöjda kunder

Attraktiv och säker arbetsplats

Kundnöjdhet
Sponsring

Personalstruktur
Hälsa och säkerhet
Mångfald
Kompetens

 

GRI 403-2 Arbetsrelaterade olyckor 
GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män

Mänskliga rättigheter

Människa/samhälle

Människa/medarbetare

Hållbara relationer och nöjda kunder

Uppförandekod

Medbestämmande och delaktighet