Människa

Inledning

Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. På vägen dit ser vi hållbara relationer som en viktig pusselbit – med våra kunder, medarbetare, partners och andra som berörs av verksamheten.

Vårt arbete för social hållbarhet är omfattande och sträcker sig från att till våra kunder säkerställa säkra och dagliga leveranser av el och värme till att vi ska vara en attraktiv, trygg och utvecklade arbetsplats för alla våra medarbetare. Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder arbetar vi till exempel med CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) och sponsring av idrotts- och kulturverksamhet.
FNs globala mål 3,5 och 8

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du läsa övergripande om hur vi jobbar mot tre av dem utifrån ett socialt perspektiv.

3. Hälsa och välbefinnande

Målet handlar om förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

För Jämtkraft är det naturligt att jobba förebyggande med hälsa och välbefinnande för våra medarbetare när det gäller till exempel hälsomålet. Ett av våra hållbarhetsmål är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Under den gångna treårsperioden 2016-2018 har det legat mellan 2,3 och 3,7 procent. Förutom att vi erbjuder hälsokontroller, eget gym och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening har vi också ett friskvårdsprogram för att främja både fysisk och psykisk hälsa samt bättre balans i livet.

Jämtkraft jobbar också för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna genom olika sponsoraktiviteter såsom Vinterparken, Nationalmuseum Jamtli, längdspåren Löfsåsspåren och Svartsjöarna.

5. Jämställdhet

Målet handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler manliga anställda än kvinnor. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget idag. Vi deltar och driver nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Qraftsamling och BRIP (branschintroduktionsprogram för kvinnor).
Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna bland tjejer och att det måste börja tidigt, redan i skolorna. Jämtkraft har arrangerat inspirationsdag och minimässa för elever på grundskolan, företaget tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen.
En stor del av Jämtkrafts sponsring sker till idrottsföreningar. För att motverka ojämställd och könsmässig snedfördelning har företaget justerat sponsringsavtalen under 2018.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkraft ställer sig bakom alla delmålen och har utarbetat en uppförandekod där vi fastställer att vi står bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, de konventioner som antagits av Internationella arbetstagarorganisationen ILO och FN:s tio principer i Global Compact. Vi kräver samma av våra leverantörer.

Säkerhetsarbete

Jämtkrafts systematiska säkerhetsarbete syftar till att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information och andra tillgångar mot olika hot. Informationssäkerheten ska även säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige.

För att vi ska kunna arbeta effektivt och systematiskt med säkerhet och kontinuitet bedriver vi vårt arbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive kontinuitet. Vårt säkerhetsarbete är förebyggande och riskbaserat. Detta innebär att vi aktivt identifierar, bedömer samt hanterar sårbarheter, hot och risker i eller kring vår verksamhet. Genom att ta tillvara erfarenheter och genom regelbunden utvärdering förbättrar vi ständigt vårt arbetssätt och våra processer.

Jämtkrafts systematiska arbete med kontinuitet (kontinuitetshantering) syftar till att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen.

Läs mer Dölj innehåll

Medarbetare

I affärsplanen finns det tre mål för att följa och sätta fokus på den sociala hållbarheten och mänskliga rättigheter kopplat till medarbetarna.

På Jämtkraft handlar de mänskliga rättigheterna om att säkerställa alla medarbetares lika möjlighet till hälsa, välbefinnande och utveckling. Mer specifikt handlar det om att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, skapa förutsättningar för hälsa och välmående, kompetensutveckling, säkerhet, likabehandling, ickediskriminering, jämställdhet och mångfald. Inte minst lägger vi mycket fokus på att minska risken för olyckor i verksamheten. Hållbara medarbetare som är trygga, mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är avgörande för att Jämtkraft ska lyckas med ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner 2025.

Stolta medarbetare

Jämtkraft har som ambition att vara en av de ledande aktörerna inom den nordiska energibranschen för att på så sätt vara med och skapa nytta och värde för våra kunder, det omgivande samhället, ägarna samt naturligtvis även för våra medarbetare. En förutsättning för att lyckas med detta är kompetenta och engagerade medarbetare. Den långsiktiga kompetensförsörjningen är därmed en viktig strategiska fråga för Jämtkraft. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra, känner engagemang och stolthet för sitt jobb och företaget. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer och är starkt bidragande till om vi kommer att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen. En värdemätare på hur vi ligger till är den årliga medarbetarundersökningen, där bland annat ett så kallat nöjd-medarbetar-index redovisas. I årets undersökning hamnade NMI värdet på 68 vilket är en ökning med en enhet jämfört med föregående år. Detta är ett bra värde, men det finns utrymme att ytterligare förbättra detta.

Ett stödjande och utvecklingsinriktat ledarskap är centralt för att våra medarbetare ska ges förutsättningar att utvecklas, ta ansvar och initiativ. Under året har ett ledarutvecklingsprogram genomförts där fokus bland annat har varit; ledarskap, attityder och kultur, att leda i förändring, feedback och motivation samt personlig påverkan. I medarbetarundersökningen får medarbetarna bedöma och utvärdera ledarskapet på olika nivåer. Årets undersökning ger en tydlig indikation om att ledarskapet utvecklats i rätt riktning, vilket är glädjande och viktigt för framtiden.

Naturligtvis är det viktigt för Jämtkraft att vara en attraktiv arbetsplats där fokus är hållbara medarbetare och där alla medarbetares lika värde och utveckling betonas. Bland annat handlar detta om att vi ska vara en arbetsplats som är lika attraktiv för både kvinnor och män. Vid årsskiftet var 23% av de tillsvidareanställda medarbetarna kvinnor. Jämtkraft har ett internt mål om att andelen kvinnliga medarbetare ska vara 40% 2025. Ett resultat i årets medarbetarundersökning som Jämtkraft kommer jobba vidare med är att kvinnor rapporterar ett lägre NMI värde än de manliga anställda (63 jämfört med 70). Detta är ett område som behöver prioriteras. Redan idag försöker Jämtkraft genom olika åtgärder skapa förutsättningar för en mer jämställd arbetsplats. Ett exempel är att Jämtkraft tillsammans med ytterligare fyra energiföretag för andra året genomfört ett branschintroduktionsprogram för kvinnor. Ett syfte med programmet är att behålla de kvinnor som kommer nya till energibranschen genom att skapa ett nätverk för samhörighet samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Kompetensförsörjning

Den förändrings- och omställningsresa som Jämtkraft är inne i präglas i stor utsträckning av digitalisering, kundanpassning och förmåga att i partnerskap identifiera och erbjuda attraktiva produkter och tjänster. Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är en framträdande faktor för om Jämtkraft ska lyckas nå sina mål, vilket därmed även innebär att kompetensförsörjningen är en väsentlig risk för bolaget. Om vi inte lyckas med kompetensförsörjningen så kommer detta självklart ha en negativ inverkan på företagets möjligheter att nå sina mål och bibehålla en långsiktig lönsamhet. Under året har 31 externa rekryteringar genomförts där vi lyckats försörja företaget med efterfrågad kompetens. Men arbetsmarknaden i vår region har varit expansiv de senaste åren, vilket i sig är positivt men även medför en ökad konkurrens. Vi har också sett att personalomsättning över tid har ökat, men att den trots allt är på en hanterbar nivå. För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt jobbar Jämtkraft på olika sätt med att öka intresset för energifrågor i allmänhet och Jämtkraft i synnerhet. Vi har bland annat fortsatt vårt samarbete med Energy Competence Center, ECC, i syfte att väcka intresse för frågor och utbildningar kopplade till teknik, energi och klimat och ge insikt om vad den digitala transformationen kommer innebära för den framtida arbetsmarknaden. Under våren erbjöd Jämtkraft alla 8:or i Krokoms kommun möjligheten att ta del av en inspirationsföreläsning med ECC. Responsen var mycket positiv. Under sommaren erbjöds även 36 ungdomar sommarjobb varav 18 var högskolestudenter.

Engagerade medarbetare

Ett viktigt fokusområde under året har varit att i företaget skapa en bred samsyn och engagemang om vad alla medarbetare tillsammans ska uppnå på kort och medellång sikt. Under hösten har två medarbetardagar genomförts där alla medarbetare deltagit i arbetet med att identifiera vad som behöver göras för att vi tillsammans ska lyckas med vår ambition att senast 2025 vara Sveriges bästa energipartner. Båda medarbetardagarna präglades av stort engagemang, dialog och med framåtriktat fokus på mål, inriktning och utmaningar. Utöver detta har även dialog förts om vilka organisatoriska justeringar som behöver göras för att vi ska ha ännu bättre förutsättningar att lyckas uppnå vision, mål och ambitioner.

Utöver medarbetardagar har Jämtkraft även en väl utvecklad samverkansprocess. Fackliga företrädare, huvudarbetsmiljöombud och arbetsgivarföreträdare träffas varannan vecka för att säkerställa att vi har trygg och säker arbetsmiljö, att synpunkter och idéer fångas upp och hanteras så tidigt som möjligt samt att vi i övrigt säkerställer en konstruktiv och effektiv samverkansdialog.

Alla medarbetare har utvecklingssamtal varje år, ytterligare ett verktyg för Jämtkraft att lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling. Utvecklingssamtalen är också ett sätt att följa upp arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö. De är en viktig del i företagets samlade målstyrningsprocess. 2018 angav 96 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda medarbetare och chefer genomförde inte något utvecklingssamtal. De medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds medarbetarsamtal, men de hade möjlighet att avstå för att istället ha samtalet när de är tillbaka i jobb.

"Bevara det friska friskt"

Jämtkraft jobbar mot målsättningen att sjukfrånvaron ej ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en hälsosam arbetsplats. Jämtkraft strävar alltså inte efter en obefintlig sjukfrånvaro, utan vill istället säkerställa långsiktigt hållbara medarbetare och då är det viktigt att ha en kultur där det är ok att vara hemma när man drabbas av sjukdom. Den totala sjukfrånvaron för 2018 uppgick till 2,3%. De senaste åren har vi sett en trend med minskad sjukfrånvaro. Under året har fokus lagts på dialog med cheferna om arbetstids- och ledighetsplanering för att uppnå en bra balans med möjlighet till vila, återhämtning och rekreation för att vi ska få långsiktigt hållbara medarbetare.

Inga medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, vilket är lägre än det tillåtna värdet i Sverige. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående måste väljas bort. 2018 var det en medarbetare som hade över 150 timmars övertidsarbete (exklusive nödfallsövertid).

Jämtkrafts medarbetare erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är även möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som vill.

Medarbetarna erbjuds ett friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Jämtkraft har ett nära samarbete med företagshälsovården med främsta fokus på främjande och förebyggande av medarbetarnas hälsa.

Värderingar och medbestämmande

Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgängliga och utvecklande för alla medarbetare och att de mänskliga rättigheterna värnas.

På Jämtkraft AB finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vilket är ytterligare ett sätt för att vara en arbetsplats där de mänskliga rättigheterna säkerställs. Parterna sammanträder regelbundet och hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare. För att tillgodose kraven på hälsa och säkerhet finns ett antal roller på Jämtkraft som företräder alla anställda;

  • 1 huvudskyddsombud, 10 st skyddsombud

  • 3 fackliga företrädare från olika fackliga organisationer

  • 8 medlemmar i skydds- och samverkanskommitté

  • 1 Arbetsmiljösamordnare HR avdelningen

  • 1 Säkerhetssamordnare

Trygga och säkra medarbetare är ett högt prioriterat område och målsättningen är självklar; inga dödsfall eller olyckor. Inga dödsfall har inträffat under 2018, men dessvärre 17 olyckor. Ingen av olyckorna har medfört långtidsfrånvaro. För att undvika olyckor har fokus satts på att medarbetarna i betydligt större utsträckning ska rapportera tillbud och riskobservationer. Alla anställda och inhyrda resurser har tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras.

Läs mer Dölj innehåll

Kunder

Jämtkraft är en jämtländsk energikoncern med Norden som marknad. Företaget är starkt förankrat på den regionala marknaden men företaget har många samarbetspartners och kunder i övriga delar av Sverige och Norden. Vårt fokus, enligt kundernas behov och ägarnas uppdrag, är att erbjuda energilösningar från förnybar energi. Kunderna visar ökat intresse för innovativa tjänster och produkter som bidrar i energiomställningen.

Jämtkraft Elnät ser till att det finns möjlighet att ansluta nya kunder för både konsumtion och produktion av el. Under 2018 ser vi en allt ökande trend när det gäller våra kunders egen produktion av solel. Vi har anslutit cirka 130 solelanläggningar 2018, jämfört med cirka 75 stycken vardera år 2016 och år 2017. Dessutom är det större anläggningar som ansluts, med betydligt större elproduktion än tidigare. En trend vi bedömer kommer fortsätta.

Dela vattnet är en lagringstjänst kopplat till solenergi som gör det möjligt att lagra överskottsel från solpaneler på ett enkelt och prisvärt sätt. I "molnet"  kan överskottsproduktionen från solpanelerna på sommaren sparas till vintern, när kunden använder som mest el. Tjänsten lanserades under 2017 och har gett nya kunder och uppmärksamhet med en ny typ av tjänst i energibranschen som skapar kundnytta. 

I ett projekt tillsammans med företaget Ngenic och Energimyndigheten driver Jämtkraft världens första digitaliserade fjärrvärmenät. Genom digital styrning går det att optimera värmen och spara energi i bostäder och lokaler. När det är som mest aktiviteter och rörelse i bostaden, till exempel morgon och kväll, prioriteras varmvattenanvändning istället för värme. Målet med digitaliseringen är mer resurssnål och bättre fördelad fjärrvärme. 

Jämtkraft och Östersundshem projekterar för en solpark och gör därmed en gemensam satsning på förnybar el och bidrar till målet om en fossilbränslefri region. Mest troligt sätts spaden i jorden sensommaren 2019 för en av Sveriges största anläggningar för elproduktion från solen. Parken kommer efter uppförandet att ägas av företag och privatpersoner genom andelar i en ekonomisk förening. En ägarandel kostar runt tusenlappen och ger 100 kWh solel per år.

Nöjda kunder

Varje år medverkar Jämtkraft i Svenskt Kvalitetsindex, (SKI) för att få en indikator på hur nöjda kunderna är. För Jämtkraft är det viktigt att vårda kundrelationen och utveckla produkterna och varumärket på ett sätt som är attraktivt för kunderna utifrån deras behov. Resultatet 2018 visar att kundnöjdheten för branschen som helhet är oförändrad. Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil ger nöjdare kunder stärks. Jämtkraft har klättrat från en 13:de till en 4:e plats, till stor del beroende på resultatet av att vi jobbar med samhällsengagemang och vår miljöprofil. Kundernas bedömning har ökat nöjdhetsindex från 70,4 till 74,8 som är långt över branschsnittets index på 65,9. Undersökning stämmer väl överens med det vi pratar om och gör på Jämtkraft, vårt resultat är bra men det belyser även vilka frågor vi måste jobba vidare med:

  • Samhällsansvar – Hur vi bidrar till utveckling i regionen/våra ägarkommuner

  • Hållbar utveckling – Berätta vad vi gör och hur vi gör det

  • Kundens förväntningar på digital utveckling och hur det förenklar vardagssysslor och relationen kund – bolag.

  • Lojalitet - Skapa bra relationer med våra intressenter

  • Service - Vara proaktiva och leverera enligt förväntan och lite mer.

Ett annat värde som Jämtkraft följer upp är hur kunderna uppfattar att företaget månar om kunderna. I år har vi här ett resultat på 73,8. 2017 var siffran 73,1. Branschens siffra är 65,3.

Läs mer Dölj innehåll

Samhälle

Vi låter våra intressenter, såväl internt som externt, bedöma hur väl vi lyckas med den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen av vårt arbete. Den återkoppling vi får från dem hjälper oss att bedöma vilket fokus vi ska ha i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Intressentdialog

I slutet av 2017 genomförde vi en intressentundersökning som vägleder oss i arbetet med att bli en bättre samhällsaktör och göra gott för våra ägare och de intressenter som finns i vår omgivning. Undersökningen innehöll frågor om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöktes fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik. Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenterna fick ranka Jämtkrafts arbete inom hållbarhet på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra). Undersökningen visade att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller hög nivå och inger förtroende. De intervjuade intressenterna rankade Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. På frågan om vilka hållbarhetsområden som är viktigast för Jämtkraft angav majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena inom hållbarhet. Därefter följde affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald prioriterades ner i jämförelse med övriga områden. Tillsammans med de globala målen som mest berör Jämtkraft, våra affärsmål och intressenternas åsikter får vi vägledning i våra prioriteringar och inriktning framåt.

Jämtkraft har positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är buller, transporter till och från anläggningar och utsläpp till luft. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna.

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under senare år har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser i samband med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.

Sponsring av mänsklig kraft

På Jämtkraft gillar vi framtidskraft. I samklang med vår vision Energi som gör livet bättre vill vi gärna uppmuntra sådan kraft där den finns, därför sponsrar vi bland annat ideella verksamheter som finns i idrotts- och föreningsliv. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en långsiktig samhällsutveckling.

Jämtkraft sponsrar föreningar som engagerar människor och sätter energin i rörelse. Föreningar som kan ta del av sponsringen finns inom idrott, kultur, miljö och human- sociala verksamheter.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Företaget jobbar också med större sponsringssamarbeten där Jämtkraft i partnerskap med föreningar arbetar utifrån gemensamma intressen. Några exempel på vårt engagemang är Världens Barn, Cancerfonden, Mini-Olav (löpning för knattar), knatte- och prova på-skolor, tillgängliggörande av idrottsutrustningar och Nordiska Ungdomsspelen. Våra större samarbeten är bland andra Jämtland Basket, Nationalmuseum Jamtli och Östersunds fotbollsklubb.

Sponsringen bidrar till att skapa goda relationer med människor i regionen samtidigt som det är en viktig del av marknadsföringen. Ett sponsringssamarbete ska leda till mervärden för sponsringspartnern, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen.

En av flera insatser vi gör för bidra till barn och ungdomars lek och lärande är Barnens Energilek på friluftsmuseet Jamtli.

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys Människa

Resultat social hållbarhet 2018 kopplat till medarbetarna.

Mål: NMI-index (Nöjd medarbetarindex) för Jämtkraft ska vara lägst 65. Huvudsyftet med en medarbetarundersökning är att mäta hur nöjda medarbetarna är med arbetet, hur det interna arbetsklimatet är och att ta reda på hur medarbetarna mår. 
Resultat: grön NMI-värdet 2018 uppgick till 68. Målet har uppnåtts.

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat: grön Under 2018 var det en medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid, men inte mer än 200 timmar. Denna medarbetare har inte haft mer än 150 timmars övertid de två föregående åren. Målet har uppnåtts.

Mål: 2016-2018 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 4%
Resultat: grön För 2018 var den totala sjukfrånvaron 2,3%. 2017 var den 2,5%, och 2016 var den 3,7%. Målet har uppnåtts.

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro) (GRI 403-2 Arbetsrelaterade olyckor).
Resultat: röd Under 2018 har inga dödsolyckor inträffat. 17 olyckor har rapporterats, varav 3 har lett till kortare sjukfrånvaro (totalt 35 frånvarodagar). (2016: 0 dödsolyckor, 15 olyckor, varav 2 st ledde till totalt 16 frånvarodagar. 2017: 0 dödsolyckor, 16 olyckor, varav 4 st ledde till totalt 20 frånvarodagar). Målet har inte uppnåtts.

Mål: Vi ska ha minst 200 st risk- och tillbudsrapporteringar för 2018 för företaget Jämtkraft.
Resultat: röd Under 2018 har 80 risk- och tillbudsrapporteringar gjorts. Målet har inte uppnåtts.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2018 353, varav 338 tillsvidareanställda (259 män och 79 kvinnor) och 15 visstidsanställda (14 män och 1 kvinna). Under året har 31 nya tillsvidareanställda medarbetare anställts (25 män och 6 kvinnor) och under samma period har 31 tillsvidareanställda slutat, varav 8 har gått i pension. Detta innebär att personalomsättningen 2018 uppgick till 9,2%.

Ålder 2018 2017 2016
<29 20 (varav kvinnor 8) 21 (10) 24 (8)
30-39 63 (16) 65 (15) 60 (17)
40-49 109 (25) 112 (28) 113 (25)
50-59 108 (26) 98 (25) 86 (20)
60< 38 (4) 42 (4) 46 (4)
Totalt 338 (79) 338 (82) 329 (74)

Antal tillsvidareanställda per 31 december.

Löner

Medellöner per 31 december 2018 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft, exklusive vd) (GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män).

Totalt: 36 895 kronor (2016: 34 762 kronor, 2017: 35 543 kronor)

Kvinnor: 36 299 kronor (2016: 34 120 kronor, 2017: 34 922 kronor)

Män: 37 078 kronor (2016: 34 948 kronor, 2017: 35 743 kronor)

Läs mer Dölj innehåll