Inledning

Jämtkraft ska leverera energi som gör livet bättre för människor. På vägen dit ser vi hållbara relationer som en viktig pusselbit – med våra kunder, medarbetare, partners och andra som berörs av verksamheten.

Vårt arbete för social hållbarhet är omfattande och sträcker sig från att till våra kunder säkerställa säkra och dagliga leveranser av el och värme till att vi ska vara en attraktiv, trygg och utvecklade arbetsplats för alla våra medarbetare. Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder arbetar vi till exempel med CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) och sponsring av idrotts- och kulturverksamhet.
FNs globala mål 3,5 och 8

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du läsa övergripande om hur vi jobbar mot tre av dem utifrån ett socialt perspektiv.

3. Hälsa och välbefinnande

Målet handlar om förebyggande insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

För Jämtkraft är det naturligt att jobba förebyggande med hälsa och välbefinnande för våra medarbetare när det gäller till exempel hälsomålet. Ett av våra hållbarhetsmål är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 4 procent över en treårsperiod. Under den gångna treårsperioden 2016-2018 har det legat mellan 2,3 och 3,7 procent. Förutom att vi erbjuder hälsokontroller, eget gym och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening har vi också ett friskvårdsprogram för att främja både fysisk och psykisk hälsa samt bättre balans i livet.

Jämtkraft jobbar också för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna genom olika sponsoraktiviteter såsom Vinterparken, Nationalmuseum Jamtli, längdspåren Löfsåsspåren och Svartsjöarna.

5. Jämställdhet

Målet handlar om att avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler manliga anställda än kvinnor. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget idag. Vi deltar och driver nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Qraftsamling och BRIP (branschintroduktionsprogram för kvinnor).
Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna bland tjejer och att det måste börja tidigt, redan i skolorna. Jämtkraft har arrangerat inspirationsdag och minimässa för elever på grundskolan, företaget tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen.
En stor del av Jämtkrafts sponsring sker till idrottsföreningar. För att motverka ojämställd och könsmässig snedfördelning har företaget justerat sponsringsavtalen under 2018.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas.

Jämtkraft ställer sig bakom alla delmålen och har utarbetat en uppförandekod där vi fastställer att vi står bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, de konventioner som antagits av Internationella arbetstagarorganisationen ILO och FN:s tio principer i Global Compact. Vi kräver samma av våra leverantörer.

Säkerhetsarbete

Jämtkrafts systematiska säkerhetsarbete syftar till att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information och andra tillgångar mot olika hot. Informationssäkerheten ska även säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige.

För att vi ska kunna arbeta effektivt och systematiskt med säkerhet och kontinuitet bedriver vi vårt arbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive kontinuitet. Vårt säkerhetsarbete är förebyggande och riskbaserat. Detta innebär att vi aktivt identifierar, bedömer samt hanterar sårbarheter, hot och risker i eller kring vår verksamhet. Genom att ta tillvara erfarenheter och genom regelbunden utvärdering förbättrar vi ständigt vårt arbetssätt och våra processer.

Jämtkrafts systematiska arbete med kontinuitet (kontinuitetshantering) syftar till att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen.