Målanalys Människa

Resultat social hållbarhet 2018 kopplat till medarbetarna.

Mål: NMI-index (Nöjd medarbetarindex) för Jämtkraft ska vara lägst 65. Huvudsyftet med en medarbetarundersökning är att mäta hur nöjda medarbetarna är med arbetet, hur det interna arbetsklimatet är och att ta reda på hur medarbetarna mår. 
Resultat: grön NMI-värdet 2018 uppgick till 68. Målet har uppnåtts.

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat: grön Under 2018 var det en medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid, men inte mer än 200 timmar. Denna medarbetare har inte haft mer än 150 timmars övertid de två föregående åren. Målet har uppnåtts.

Mål: 2016-2018 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 4%
Resultat: grön För 2018 var den totala sjukfrånvaron 2,3%. 2017 var den 2,5%, och 2016 var den 3,7%. Målet har uppnåtts.

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro) (GRI 403-2 Arbetsrelaterade olyckor).
Resultat: röd Under 2018 har inga dödsolyckor inträffat. 17 olyckor har rapporterats, varav 3 har lett till kortare sjukfrånvaro (totalt 35 frånvarodagar). (2016: 0 dödsolyckor, 15 olyckor, varav 2 st ledde till totalt 16 frånvarodagar. 2017: 0 dödsolyckor, 16 olyckor, varav 4 st ledde till totalt 20 frånvarodagar). Målet har inte uppnåtts.

Mål: Vi ska ha minst 200 st risk- och tillbudsrapporteringar för 2018 för företaget Jämtkraft.
Resultat: röd Under 2018 har 80 risk- och tillbudsrapporteringar gjorts. Målet har inte uppnåtts.

Personalstruktur

Antalet anställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2018 353, varav 338 tillsvidareanställda (259 män och 79 kvinnor) och 15 visstidsanställda (14 män och 1 kvinna). Under året har 31 nya tillsvidareanställda medarbetare anställts (25 män och 6 kvinnor) och under samma period har 31 tillsvidareanställda slutat, varav 8 har gått i pension. Detta innebär att personalomsättningen 2018 uppgick till 9,2%.

Ålder 2018 2017 2016
<29 20 (varav kvinnor 8) 21 (10) 24 (8)
30-39 63 (16) 65 (15) 60 (17)
40-49 109 (25) 112 (28) 113 (25)
50-59 108 (26) 98 (25) 86 (20)
60< 38 (4) 42 (4) 46 (4)
Totalt 338 (79) 338 (82) 329 (74)

Antal tillsvidareanställda per 31 december.

Löner

Medellöner per 31 december 2018 (tillsvidareanställda månadsavlönade hos Jämtkraft, exklusive vd) (GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män).

Totalt: 36 895 kronor (2016: 34 762 kronor, 2017: 35 543 kronor)

Kvinnor: 36 299 kronor (2016: 34 120 kronor, 2017: 34 922 kronor)

Män: 37 078 kronor (2016: 34 948 kronor, 2017: 35 743 kronor)