Samhälle

Vi låter våra intressenter, såväl internt som externt, bedöma hur väl vi lyckas med den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen av vårt arbete. Den återkoppling vi får från dem hjälper oss att bedöma vilket fokus vi ska ha i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Intressentdialog

I slutet av 2017 genomförde vi en intressentundersökning som vägleder oss i arbetet med att bli en bättre samhällsaktör och göra gott för våra ägare och de intressenter som finns i vår omgivning. Undersökningen innehöll frågor om Jämtkrafts verksamhet, vad som bör prioriteras och vad som kan och bör göras bättre framöver. Speciellt undersöktes fokusområdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, mångfald, jämlikhet och affärsetik. Utöver de sex områdena vill Jämtkraft också veta vad intressenterna tycker om hållbarhetsarbetet generellt, hur Jämtkraft kommunicerar sitt hållbarhetsarbete och hur kommunikationen kan förbättras framöver. Intressenterna fick ranka Jämtkrafts arbete inom hållbarhet på en skala från 1 (mycket dåligt) till 9 (mycket bra). Undersökningen visade att Jämtkrafts arbete inom fokusområdena håller hög nivå och inger förtroende. De intervjuade intressenterna rankade Jämtkrafts arbete till 6,9 totalt sett. På frågan om vilka hållbarhetsområden som är viktigast för Jämtkraft angav majoriteten miljö som ett av de tre viktigaste områdena inom hållbarhet. Därefter följde affärsetik och mänskliga rättigheter, medan arbetsvillkor, jämlikhet och mångfald prioriterades ner i jämförelse med övriga områden. Tillsammans med de globala målen som mest berör Jämtkraft, våra affärsmål och intressenternas åsikter får vi vägledning i våra prioriteringar och inriktning framåt.

Jämtkraft har positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är buller, transporter till och från anläggningar och utsläpp till luft. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna.

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under senare år har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser i samband med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta.

Sponsring av mänsklig kraft

På Jämtkraft gillar vi framtidskraft. I samklang med vår vision Energi som gör livet bättre vill vi gärna uppmuntra sådan kraft där den finns, därför sponsrar vi bland annat ideella verksamheter som finns i idrotts- och föreningsliv. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en långsiktig samhällsutveckling.

Jämtkraft sponsrar föreningar som engagerar människor och sätter energin i rörelse. Föreningar som kan ta del av sponsringen finns inom idrott, kultur, miljö och human- sociala verksamheter.

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Företaget jobbar också med större sponsringssamarbeten där Jämtkraft i partnerskap med föreningar arbetar utifrån gemensamma intressen. Några exempel på vårt engagemang är Världens Barn, Cancerfonden, Mini-Olav (löpning för knattar), knatte- och prova på-skolor, tillgängliggörande av idrottsutrustningar och Nordiska Ungdomsspelen. Våra större samarbeten är bland andra Jämtland Basket, Nationalmuseum Jamtli och Östersunds fotbollsklubb.

Sponsringen bidrar till att skapa goda relationer med människor i regionen samtidigt som det är en viktig del av marknadsföringen. Ett sponsringssamarbete ska leda till mervärden för sponsringspartnern, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen.

En av flera insatser vi gör för bidra till barn och ungdomars lek och lärande är Barnens Energilek på friluftsmuseet Jamtli.