Miljö

Inledning

Jämtkrafts el och värme kommer från förnybara energikällor. Vi kan också se till att elen och värmen produceras på ett hållbart sätt och att fjärrvärmenät och elnät byggs och underhålls med största möjliga miljöhänsyn.

miljö

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du övergripande läsa hur vi jobbar mot fem av dem utifrån ett miljömässigt perspektiv.

7. Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål. Under året har en affärsstrategi fastställts för hur vi ska öka vår förnybara elproduktion och tyngdpunkten i Jämtkrafts strategi ligger på investeringar i vindkraft.

El 
2018 producerade Jämtkrafts helägda bolag 1139 GWh 100 procent förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri. 

(Vattenkraft 863 GWh, vindkraft 87 GWh, el från kraftvärmeverket 189 GWh). 

I våra delägda vindkraftsparker Mullberg och Sjisjka producerades dessutom totalt 170 GWh under 2018.

Värme  
Jämtkrafts värmeproduktion i fjärrvärmeverken i Östersund och Åre är till 98,7 procent förnybar. Målet är att till år 2021 ha 100 procent förnybar produktiondet vill säga produktion utan fossil olja men med långsamt förnybar torv. Till 2025 ska torven vara utfasad.  

Elnät 
Jämtkraft Elnät AB har ett geografiskt utbrett elnät med 860 mil ledningar som transporterar el till fler än 60 000 kunder. Varje år investerar Jämtkraft mer än 50 miljoner kronor i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Jämtkrafts elnät har en leveranssäkerhet på 99,99 procentEtt driftsäkert elnät för de som bor och verkar i regionen är en viktig del i koncernens hållbarhetsarbete. Jämtkraft Elnät bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri. 

Transporter
Under året har en strategi för fossilfria transporter fastställts, vilket innebär att utsläpp från kringverksamheten för att producera el och värme minskar. Genom en övergång till laddbara bilar ökar också energieffektiviteten betydligt.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

För Jämtkraft innebär det att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot naturkatastrofer.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidrar till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för nyanställda.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär vi ska minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraftverk påverkar den lokala miljön. Under året har Jämtkraft tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling samt verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Miljöpåverkande verksamheter

Jämtkrafts verksamhet delas in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion, värme och elnät. Vi bedömer påverkan, risker och möjligheter utifrån de olika områdena. Se nedan.

Genom att genomföra riskanalyser, både inom befintlig verksamhet och i nya projekt, belyses påverkan och konsekvenser. Analysen och kunskapen används för att förhindra eller minska risker att problem uppstår och att eventuella åtgärder kan sättas in i förebyggande syfte.

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde Påverkan Risker Möjligheter
Vattenkraft
elproduktion
Undanträngning
Biologisk mångfald
Dammbrott
Vandringshinder
Kemikaliespill
Förnybar elproduktion.
Låga koldioxidutsläpp.
Reglerkraft
Skapande av vandringsvägar/
biologisk mångfald.
Ekosystemtjänster
Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB
Vindkraft
elproduktion
Undanträngning
Biologisk mångfald
Ljudutbredning 
Lokal begränsning av tillgänglighet av natur.
Begränsning i utbredning av flora och fauna.
Exponering av ”ljudförorening”.
Nedfallande is. 
Kemikaliespill
Förnybar elproduktion.
Låga koldioxidutsläpp.
Elnät Undanträngning
Biologisk mångfald
Elektromagnetiska fält

Strömavbrott
Kemikaliespill

Tillgång till el
Värme Undanträngning
Biologisk mångfald
Transporter
Avbrott i värmetillförsel.
Buller
Lukt
Kemikaliespill
Förnybar värme Elproduktion
Låga koldioxidutsläpp
Läs mer Dölj innehåll

Förnybar elproduktion

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten- och vindkraft samt elproduktion vid vårt kraftvärmeverk. Vi har sedan 2010 fördubblat vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh.

Vi har fortsatta ambitioner att öka företagets andel av förnybar elproduktion, för att kunna bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samt ett netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

För Jämtkraft Elnät innebär detta intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom vårt koncessionsområde. En annan viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert elnät i regionen så att människor och företag kan leva och verka i vår region. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet på 99,99 procent, enligt Energiföretagens nationella sammanställning över driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. 

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverken sker i huvudsak med lokala bränslen såsom trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme. Ackumulatortanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt med att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet. I Östersund ansluts nya kvarter vid Storsjöns strand och i Åre har det under året byggts ett nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk på södra sidan av Åresjön

Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet (GRI 302-1)      
Materialslag, A 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Biomassa, förnybart 829 424 823 795 800 026
Torv 57 314 49 996 45 383
Olja, icke förnybart 11 672 7 395 6 714
Olja, förnybar 8 115 2 241 0
Övrigt förnybart B 6 608 5 584 6 354
Totalt (avrundat) 913 100 889 000 858 500
       
Egenägda tjänstebilar, C 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Diesel, fossil 774 1 202 1 117
Biodiesel, 20-30% fossilfri 828 220 301
Biodiesel, 100% fossilfri 90 0 0
Bensin, fossil 119 147 140
Totalt (avrundat) 1 800 1 600 1 600
       
Elenergianvändning, D, E, F 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Totalt (avrundat) 107 800 98 000 96 300
       
Fjärrvärmeanvändning, D 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Totalt (avrundat) 2 300 2 700 3 200
       
TOTAL (avrundat) 1 025 GWh 991 GWh 959 GWh

A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och sortimenttyp av respektive bränsle.
B Rötgas, spillvärme och elpannor
C Underlaget baseras på bränslefakturor med omräkning till diesel: 9770 kWh/m3, bensin: 8940 kWh/m3Källa SPBI Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m3, Circle K. HVO: 9680kWh/m3, Gröna Bilister.
D Underlaget utgörs av fakturor.
E Underlag utgörs av mestadels av uppmätta värden.
Underlagt utgörs av fysiska och administrativa förluster.

Läs mer Dölj innehåll

Fossilfria verksamheter

Jämtkraft strävar efter att alla våra transporter ska bli fossilfria. Det handlar om transporter med våra egna bilar, externa transporter samt tjänsteresor.

Under året har en strategi fastställts för hur övergången till fossilfria transporter ska ske. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar, till exempel HVO i dieselbilar. Vi kommer successivt gå över till elfordon för våra person- och servicefordon. Idag har vi tio elbilar och åtta elhybrider (13 procent laddbara fordon). 2017 var fossilandelen 92 procent fordonsbränslet och 2018 hade fossilandelen minskat till 82 procent (beräknat utifrån koldioxidutsläpp). 

Vi ställer krav i upphandlingar av externa transporter på fossilfritt bränsle. 

I vår resepolicy framgår det att tåget alltid ska prioriteras vid tjänsteresor. Under året har nattåget åter börjat trafikera varje dygn mellan Jämtland – Stockholm. Det har bidragit till att vi ökat våra tågresor med 105 procent jämfört med 2017. Tåget stod för 13 procent av alla flyg- och tågresor 2018. Under året tog vi tillsammans med Swedavia initiativ till att handla upp fossilfritt flygbränsle för inrikesflyg från Åre/Östersund flygplats till Stockholm motsvarande våra resor under 2019. Flyget är en viktig förutsättning för regional utveckling och näringslivet i Jämtland men i nuläget bidrar flyget väsentligt till klimatförändring. Vårt syfte med initiativet är att skapa efterfrågan på fossilfritt bränsle och därmed ökad produktion och så småningom lägre bränslepriser på fossilfritt. 

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3):

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor

  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme

  • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor

Merparten av 2018 års koldioxidutsläpp kommer från användningen av torv, 22 500 ton CO2e och 3 220 CO2e fossil olja vid fjärrvärmeverken. Vi arbetar för att fasa ut dessa bränslen och har som mål att vara fossilfria år 2025. Även transporter tillhör de större koldioxidposterna, såväl externa transporter som från våra egna fordon och tjänsteresor, totalt 1730 ton CO2.

Jämtkrafts totala koldioxidutsläpp har legat rätt konstant de senaste två åren även om vi har en strategi att bli fossilfria både inom el- och värmeproduktion och inom våra transporter.

2018 fanns det sammanlagt 516 kg svavelhexafluorid, SF6, installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 511 kg 2017. Ökningen utgörs av återinstallation av lagerförda begagnade brytare som påfyllts till fullt tryck efter att ha varit lagerförda med halvt gastryck.
Under året påfylldes 0,3 kg SF6, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2017 påfylldes 2,3 kg. Från och med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Av tabellen nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

År Koldioxidutsläpp CO2e
2018 30 985 ton
2017 30 947 ton
2011 (basår) 41 961 ton

Scope 1

Scope 2

Scope 3

 

2018

2017

2011

Biogen CO2e biogas, ton

 166

199

972

Biogen CO2e träbränsle, ton

 286 649

284 704

293 141

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 16

15

18

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

27 26 31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 0

0,1

0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 17

16

22

       

Emissionsfaktorer

Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det webbaserade klimatprogrammet Svante för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

 
Uppvärmning  
Biodiesel 0 ton CO2e/m3
Biogas 3,9 kg CO2e/MWh
Eldningsolja 1 2 683 kg CO2e/m3
Eldningsolja 2 - 5 2 968 kg CO2e/m3
Torv 393 kg CO2e/MWh
Trädbränsle 4,2 kg CO2e/MWh
Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner  
Bensin B95 2,3 ton CO2e/m3
Biodiesel 100% HVO 0 ton CO2e/m3 
Biodiesel 30% förnybart 1,82 ton CO2e/m3 
Diesel 20% förnybart 2,06 ton CO2e/m3 
Diesel B5 2,47 ton Co2e/m3 
   

Scope 2

 
Förnybar el Jämtkraft (vattenkraft 74 %, vindkraft 12%, bio, 14 %)  0 g CO2e/kWh 
Förnybar el Scandem (100% vattenkraft) 0 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Jämtkraft Östersund 23 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Jämtkraft Krokom 13 g CO2e/kWh 

Fjärrvärme Jämtkraft Åre

 

20 CO2e/kWh

Scope 3

 
Tjänsteresor  
Flyg <463 km 331 g CO2e/personkilometer
Flyg 463 - 3700 km 180 g CO2e/personkilometer 
Taxibil, diesel 73 g CO2e/personkilometer
Buss, biobränsle 15 g CO2e/personkilometer 
   
GWP-värden (Global Warming Potential)  
AR4  
CO2
CH4 25 
N2O 298 
SF6 22 800 
Läs mer Dölj innehåll

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av våra största utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts- och värmearbeten.

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg, fonden skyddar och återskapar biologiska värden i anslutning till bolagets verksamhet, fonden utreder och föreslår med vetenskaplig utgångspunkt möjliga representativa exempel på insatser som har förutsättningar att kunna upprätthålla eller stärka biologisk bevarandestatus. Fonden har till exempel bidragit till att Förbifart Billsta har kunnat genomföras samtidigt som Jämtkraft bibehåller sin vattenkraftproduktion i en del av vattendraget. Pengar avsätts årligen till fonden. I fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Mittuniversitetet och Jämtkraft.

Under 2018 följde miljöfonden upp investeringarna i projektet Förbifart Billsta i Billstaån. Arbetet initierades för att förbereda framtida nya investeringar inom biologisk mångfald. Områden som är intressanta att se över är restaurering och kompensationsåtgärder samt att ta ett helhetsgrepp över större områden och hela biotoper. Detta kan vara aktuellt i vattendrag påverkade av vattenkraft men även längs kraftledningsgator. Fonden har även sett på hur verksamheten kan utvidgas utanför biologisk mångfald till att även innefatta FoU-projekt, bland annat inom elektrifiering av fordon och biobaserade fordonsbränslen.

Ett exempel på insatser som vi gjort för att bevara den biologiska mångfalden under året är fiskevårdande åtgärder i Indalsälven.

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys Miljö

År 2025 ska vi vara fossilfria (noll CO2e-utsläpp) från våra egna fordon.
Mål 2018: 330 ton CO2
Utfall 2018: röd 395 ton CO2e

Kommentar: 15% mer bränsle köptes in till våra egna fordon. Under året har en strategi fastställts för hur övergången till fossilfria transporter ska ske. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar. Vi ska gå över till elfordon i den takt utvecklingen medger. 


Vi ska minska CO2e-utsläpp i värmeproduktion från fossila bränslen och torv på ca 20 000 ton CO2e år 2016 till 0 ton år 2025.
Mål 2018: CO2e-utsläpp från fossil oljeproduktion; 800 ton CO2e och från transporter; 1040 ton CO2e. Totalt: 1840 ton CO2e.
Utfall 2018: röd 3 131 ton CO2e från olja och 1 036 ton CO2e från transporter. Totalt: 4 168 ton CO2e.

Kommentar: Det totala målet nåddes inte då ett stort haveri i kraftvärmeverket i december ledde till två veckors fossil oljeeldning (ej HVO) under en kall period. Transportmålet nåddes för helåret. 

Läs mer Dölj innehåll