Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är en av våra största utmaningar. Utarmning av naturkapitalet leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror uteblir. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts- och värmearbeten.

Jämtkrafts Miljöfond är ett viktigt verktyg, fonden skyddar och återskapar biologiska värden i anslutning till bolagets verksamhet, fonden utreder och föreslår med vetenskaplig utgångspunkt möjliga representativa exempel på insatser som har förutsättningar att kunna upprätthålla eller stärka biologisk bevarandestatus. Fonden har till exempel bidragit till att Förbifart Billsta har kunnat genomföras samtidigt som Jämtkraft bibehåller sin vattenkraftproduktion i en del av vattendraget. Pengar avsätts årligen till fonden. I fondens styrelse sitter oberoende sakkunniga på miljöområdet såsom Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Mittuniversitetet och Jämtkraft.

Under 2018 följde miljöfonden upp investeringarna i projektet Förbifart Billsta i Billstaån. Arbetet initierades för att förbereda framtida nya investeringar inom biologisk mångfald. Områden som är intressanta att se över är restaurering och kompensationsåtgärder samt att ta ett helhetsgrepp över större områden och hela biotoper. Detta kan vara aktuellt i vattendrag påverkade av vattenkraft men även längs kraftledningsgator. Fonden har även sett på hur verksamheten kan utvidgas utanför biologisk mångfald till att även innefatta FoU-projekt, bland annat inom elektrifiering av fordon och biobaserade fordonsbränslen.

Ett exempel på insatser som vi gjort för att bevara den biologiska mångfalden under året är fiskevårdande åtgärder i Indalsälven.