Förnybar elproduktion

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten- och vindkraft samt elproduktion vid vårt kraftvärmeverk. Vi har sedan 2010 fördubblat vår förnybara elproduktion från 1 till 2 TWh.

Vi har fortsatta ambitioner att öka företagets andel av förnybar elproduktion, för att kunna bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samt ett netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

För Jämtkraft Elnät innebär detta intensivt arbete med att ansluta vindkraft både inom och utom vårt koncessionsområde. En annan viktig aspekt i koncernens hållbarhetsarbete är att det finns ett driftsäkert elnät i regionen så att människor och företag kan leva och verka i vår region. Koncernens distributionsnät för el har vädersäkrats och har idag en mycket hög leveranssäkerhet på 99,99 procent, enligt Energiföretagens nationella sammanställning över driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. 

Produktion av värme och el i fjärrvärmeverken sker i huvudsak med lokala bränslen såsom trädbränsle, torv samt i viss mån spillvärme. Ackumulatortanken Arctura i Östersunds fjärrvärmenät gör det möjligt att lagra fjärrvärme samt att optimera elproduktionen. I takt med att orterna växer bygger Jämtkraft ut fjärrvärmenätet. I Östersund ansluts nya kvarter vid Storsjöns strand och i Åre har det under året byggts ett nytt biobränsleeldat fjärrvärmeverk på södra sidan av Åresjön

Energianvändning inom organisationen, redovisas enligt GHG-protokollet (GRI 302-1)      
Materialslag, A 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Biomassa, förnybart 829 424 823 795 800 026
Torv 57 314 49 996 45 383
Olja, icke förnybart 11 672 7 395 6 714
Olja, förnybar 8 115 2 241 0
Övrigt förnybart B 6 608 5 584 6 354
Totalt (avrundat) 913 100 889 000 858 500
       
Egenägda tjänstebilar, C 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Diesel, fossil 774 1 202 1 117
Biodiesel, 20-30% fossilfri 828 220 301
Biodiesel, 100% fossilfri 90 0 0
Bensin, fossil 119 147 140
Totalt (avrundat) 1 800 1 600 1 600
       
Elenergianvändning, D, E, F 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Totalt (avrundat) 107 800 98 000 96 300
       
Fjärrvärmeanvändning, D 2018 MWh 2017 MWh 2016 MWh
Totalt (avrundat) 2 300 2 700 3 200
       
TOTAL (avrundat) 1 025 GWh 991 GWh 959 GWh

A Underlaget baseras på fakturor från leverantörerna. Indata är ursprungligen vikt, volym, torrhalt och sortimenttyp av respektive bränsle.
B Rötgas, spillvärme och elpannor
C Underlaget baseras på bränslefakturor med omräkning till diesel: 9770 kWh/m3, bensin: 8940 kWh/m3Källa SPBI Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Biodiesel: 9690 kWh/m3, Circle K. HVO: 9680kWh/m3, Gröna Bilister.
D Underlaget utgörs av fakturor.
E Underlag utgörs av mestadels av uppmätta värden.
Underlagt utgörs av fysiska och administrativa förluster.