Fossilfria verksamheter

Jämtkraft strävar efter att alla våra transporter ska bli fossilfria. Det handlar om transporter med våra egna bilar, externa transporter samt tjänsteresor.

Under året har en strategi fastställts för hur övergången till fossilfria transporter ska ske. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar, till exempel HVO i dieselbilar. Vi kommer successivt gå över till elfordon för våra person- och servicefordon. Idag har vi tio elbilar och åtta elhybrider (13 procent laddbara fordon). 2017 var fossilandelen 92 procent fordonsbränslet och 2018 hade fossilandelen minskat till 82 procent (beräknat utifrån koldioxidutsläpp). 

Vi ställer krav i upphandlingar av externa transporter på fossilfritt bränsle. 

I vår resepolicy framgår det att tåget alltid ska prioriteras vid tjänsteresor. Under året har nattåget åter börjat trafikera varje dygn mellan Jämtland – Stockholm. Det har bidragit till att vi ökat våra tågresor med 105 procent jämfört med 2017. Tåget stod för 13 procent av alla flyg- och tågresor 2018. Under året tog vi tillsammans med Swedavia initiativ till att handla upp fossilfritt flygbränsle för inrikesflyg från Åre/Östersund flygplats till Stockholm motsvarande våra resor under 2019. Flyget är en viktig förutsättning för regional utveckling och näringslivet i Jämtland men i nuläget bidrar flyget väsentligt till klimatförändring. Vårt syfte med initiativet är att skapa efterfrågan på fossilfritt bränsle och därmed ökad produktion och så småningom lägre bränslepriser på fossilfritt. 

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3):

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor

  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme

  • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor

Merparten av 2018 års koldioxidutsläpp kommer från användningen av torv, 22 500 ton CO2e och 3 220 CO2e fossil olja vid fjärrvärmeverken. Vi arbetar för att fasa ut dessa bränslen och har som mål att vara fossilfria år 2025. Även transporter tillhör de större koldioxidposterna, såväl externa transporter som från våra egna fordon och tjänsteresor, totalt 1730 ton CO2.

Jämtkrafts totala koldioxidutsläpp har legat rätt konstant de senaste två åren även om vi har en strategi att bli fossilfria både inom el- och värmeproduktion och inom våra transporter.

2018 fanns det sammanlagt 516 kg svavelhexafluorid, SF6, installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 511 kg 2017. Ökningen utgörs av återinstallation av lagerförda begagnade brytare som påfyllts till fullt tryck efter att ha varit lagerförda med halvt gastryck.
Under året påfylldes 0,3 kg SF6, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2017 påfylldes 2,3 kg. Från och med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Av tabellen nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

År Koldioxidutsläpp CO2e
2018 30 985 ton
2017 30 947 ton
2011 (basår) 41 961 ton

Scope 1

Scope 2

Scope 3

 

2018

2017

2011

Biogen CO2e biogas, ton

 166

199

972

Biogen CO2e träbränsle, ton

 286 649

284 704

293 141

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 16

15

18

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

27 26 31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 0

0,1

0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

 17

16

22

       

Emissionsfaktorer

Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det webbaserade klimatprogrammet Svante för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

 
Uppvärmning  
Biodiesel 0 ton CO2e/m3
Biogas 3,9 kg CO2e/MWh
Eldningsolja 1 2 683 kg CO2e/m3
Eldningsolja 2 - 5 2 968 kg CO2e/m3
Torv 393 kg CO2e/MWh
Trädbränsle 4,2 kg CO2e/MWh
Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner  
Bensin B95 2,3 ton CO2e/m3
Biodiesel 100% HVO 0 ton CO2e/m3 
Biodiesel 30% förnybart 1,82 ton CO2e/m3 
Diesel 20% förnybart 2,06 ton CO2e/m3 
Diesel B5 2,47 ton Co2e/m3 
   

Scope 2

 
Förnybar el Jämtkraft (vattenkraft 74 %, vindkraft 12%, bio, 14 %)  0 g CO2e/kWh 
Förnybar el Scandem (100% vattenkraft) 0 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Jämtkraft Östersund 23 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Jämtkraft Krokom 13 g CO2e/kWh 

Fjärrvärme Jämtkraft Åre

 

20 CO2e/kWh

Scope 3

 
Tjänsteresor  
Flyg <463 km 331 g CO2e/personkilometer
Flyg 463 - 3700 km 180 g CO2e/personkilometer 
Taxibil, diesel 73 g CO2e/personkilometer
Buss, biobränsle 15 g CO2e/personkilometer 
   
GWP-värden (Global Warming Potential)  
AR4  
CO2
CH4 25 
N2O 298 
SF6 22 800