Inledning

Jämtkrafts el och värme kommer från förnybara energikällor. Vi kan också se till att elen och värmen produceras på ett hållbart sätt och att fjärrvärmenät och elnät byggs och underhålls med största möjliga miljöhänsyn.

miljö

Utifrån FN:s 17 globala mål har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Nedan kan du övergripande läsa hur vi jobbar mot fem av dem utifrån ett miljömässigt perspektiv.

7. Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål. Under året har en affärsstrategi fastställts för hur vi ska öka vår förnybara elproduktion och tyngdpunkten i Jämtkrafts strategi ligger på investeringar i vindkraft.

El 
2018 producerade Jämtkrafts helägda bolag 1139 GWh 100 procent förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog och från trä- och skogsindustri. 

(Vattenkraft 863 GWh, vindkraft 87 GWh, el från kraftvärmeverket 189 GWh). 

I våra delägda vindkraftsparker Mullberg och Sjisjka producerades dessutom totalt 170 GWh under 2018.

Värme  
Jämtkrafts värmeproduktion i fjärrvärmeverken i Östersund och Åre är till 98,7 procent förnybar. Målet är att till år 2021 ha 100 procent förnybar produktiondet vill säga produktion utan fossil olja men med långsamt förnybar torv. Till 2025 ska torven vara utfasad.  

Elnät 
Jämtkraft Elnät AB har ett geografiskt utbrett elnät med 860 mil ledningar som transporterar el till fler än 60 000 kunder. Varje år investerar Jämtkraft mer än 50 miljoner kronor i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Jämtkrafts elnät har en leveranssäkerhet på 99,99 procentEtt driftsäkert elnät för de som bor och verkar i regionen är en viktig del i koncernens hållbarhetsarbete. Jämtkraft Elnät bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri. 

Transporter
Under året har en strategi för fossilfria transporter fastställts, vilket innebär att utsläpp från kringverksamheten för att producera el och värme minskar. Genom en övergång till laddbara bilar ökar också energieffektiviteten betydligt.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att det ska finnas tillgång till hållbar infrastruktur och att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att kontinuerligt investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter.

För Jämtkraft innebär det att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot naturkatastrofer.

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidrar till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för nyanställda.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär vi ska minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraftverk påverkar den lokala miljön. Under året har Jämtkraft tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling samt verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Miljöpåverkande verksamheter

Jämtkrafts verksamhet delas in i fyra områden där den största miljöpåverkan finns: vattenkraft elproduktion, vindkraft elproduktion, värme och elnät. Vi bedömer påverkan, risker och möjligheter utifrån de olika områdena. Se nedan.

Genom att genomföra riskanalyser, både inom befintlig verksamhet och i nya projekt, belyses påverkan och konsekvenser. Analysen och kunskapen används för att förhindra eller minska risker att problem uppstår och att eventuella åtgärder kan sättas in i förebyggande syfte.

Risker och möjligheter

Verksamhetsområde Påverkan Risker Möjligheter
Vattenkraft
elproduktion
Undanträngning
Biologisk mångfald
Dammbrott
Vandringshinder
Kemikaliespill
Förnybar elproduktion.
Låga koldioxidutsläpp.
Reglerkraft
Skapande av vandringsvägar/
biologisk mångfald.
Ekosystemtjänster
Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB
Vindkraft
elproduktion
Undanträngning
Biologisk mångfald
Ljudutbredning 
Lokal begränsning av tillgänglighet av natur.
Begränsning i utbredning av flora och fauna.
Exponering av ”ljudförorening”.
Nedfallande is. 
Kemikaliespill
Förnybar elproduktion.
Låga koldioxidutsläpp.
Elnät Undanträngning
Biologisk mångfald
Elektromagnetiska fält

Strömavbrott
Kemikaliespill

Tillgång till el
Värme Undanträngning
Biologisk mångfald
Transporter
Avbrott i värmetillförsel.
Buller
Lukt
Kemikaliespill
Förnybar värme Elproduktion
Låga koldioxidutsläpp