Ekonomi

Inledning

Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

FN:s globala mål

Vi ska kontinuerligt utveckla våra affärer med fokus på långsiktig lönsamhet och hållbara affärer. En viktig del i vår strategi är att skapa tillväxt både själva och tillsammans med partners. Vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser.

Läs mer Dölj innehåll

Bolagsstyrning

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%.

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%.

Jämtkraft AB:s styrelse består av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören.

Jämtkrafts styrelse består av en kvinna och en man i åldern 30-49, tre män och tre kvinnor i åldern 50-65 år samt en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor.

Jämtkrafts styrelse består av en kvinna och en man i åldern 30-49, tre män och tre kvinnor i åldern 50-65 år samt en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor.

Gruppbild på Jämtkrafts styrelse

Jämtkrafts styrelse 2019.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av vd och koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska utgå från ett hållbart perspektiv och baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Koncernen nyttjar gröna obligationer vid nya investeringar samt refinansiering av befintliga anläggningar. Koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål samt utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av två män och två kvinnor i åldrarna 30-49 år samt tre män och tre kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor.

Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av två män och två kvinnor i åldrarna 30-49 år samt tre män och tre kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor.

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys ekonomi

Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft AB

”Ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre är stolta ägare av Jämtkraft. Förutom ett starkt finansiellt resultat före skatt på 412 miljoner kronor, bidrar Jämtkraft till regional utveckling, innovation och en trygg och säker energiförsörjning. Bolaget är väl positionerat för att driva och förvalta en fossilfri och hållbar framtid för Jämtland. Visionen att bli Sveriges bästa Energipartner 2025 är en resa som vi gör tillsammans med våra kunder, leverantörer och invånare. Jag ser fram emot 2020 och den fortsatta resan kopplad till vårt samhälles energiomställning." 
Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft AB

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet:

  • Soliditeten i Jämtkraft ska ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 
  • Jämtkraft ska ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. 

 För 2016-2019 uppgår soliditeten i snitt till 35,5 procent. För 2019 uppgår soliditeten till 40,2 procent. Målet är uppnått.

 Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgår till 412 miljoner kronor. För 2016-2019 uppgår räntabiliteten till 12,2 procent. För 2019 uppgår räntabiliteten till 13,1 procent. Målet är uppnått.

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten-, vind- och solkraft. Jämtkraft har sedan 2010 fördubblat den förnybara elproduktionen från 1 TWh till 2 TWh. De rådande elpriserna skapar fortsatt goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Fokus ligger även på utveckling av elnätet för att möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i takt med den ökande elektrifieringen av samhället.

Omsättningen för 2019 minskade med 2,9 procent till följd av att priserna på el sjunkit något samt minskade volymer.

Läs mer Dölj innehåll

Ekonomisk femårsöversikt

Nyckelfakta 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens intäkter, kkr 6 476 813 6 668 160 4 896 216 4 259 178 3 939 375
Resultat före skatt, kkr 444 049 475 240 404 313 124 615 152 809
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 13,1 16,1 15,2 4,4 6,1
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 9,5 11,7 11,1 1,9 3,4
Räntabilitet på totalt kapital, % 7,0 8,1 6,5 7,7 4,8
Soliditet, % 40,2 36,6 33,0 32,1 27,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital, kkr
660 807 747 811 471 126 526 293 585 151
Investeringar, kkr 521 078 371 312 580 597 296 056 259 709
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 203 1 138 1 305 1 143 1 360
Producerad energi, värme, GWh 704 709 703 677 651
Elcertifikat, antal 392 172 379 866 440 342 382 143 486 468
Levererad elenergi, GWh 10 089 11 632 11 501 11 525 12 716
Levererad värme, GWh 623 627 625 614 585
Läs mer Dölj innehåll

Antikorruption

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och att i alla situationer vara en förebild som ett ansvarstagande företag. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner medför också att vi ställer lika höga krav på våra partners, leverantörer och entreprenörer.  

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka korruption. De regelverk och principer som Jämtkraft som bolag, våra medarbetare affärspartners och leverantörer ska följa för att motverka korruption är:

  • Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption
  • Lagar och förordningar
  • Östersunds kommuns ”Policy för farliga förmåner”
  • Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.
  • Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild

Regelverk och principer måste, för att vara meningsfulla, omsättas och fyllas med ett affärsetiskt handlingssätt. Att nå ut och på riktigt få in styrande policys i verksamheten är en utmaning med nära 400 medarbetare med diversifierade arbetsuppgifter och geografiskt spridda arbetsplatser. Jämtkraft arbetar därför med ett levande policydokument, Uppförandekoden, som innefattar exempel, verkliga och fiktiva, för att underlätta tolkning och gränsdragning i olika fall.

Jämtkraft och dess anställda ska behandla alla nuvarande och potentiella affärspartners rättvist och fördomsfritt. Vi arbetar därför aktivt med förankringsarbete och det är fortsatt prioriterat kommande år, bland annat genom prioritering av: 

  • Utbildningsinsatser som görs löpande för att tillse att medarbetarna är ansvarstagande och välinformerade. 
  • Uppföljning som görs för att säkerställa att företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd. 

Jämtkraft, dess medarbetare och affärspartners ska vara öppna, ärliga och ansvarstagande. Jämtkraft förväntar sig också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget.

Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. För att underlätta ”visselblåsarfunktion” för såväl medarbetare som leverantörer, ska Jämtkraft införa ett anonymiserat sätt att anmäla och synliggöra oegentligheter. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen tidigt kan uppmärksammas på och få information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar.

Ett annat sätt att motverka brister i inköps- och beställarsituationer är att noga följa upphandlingsreglerna som gäller för kommunala bolag. Genom att uppnå en mycket hög avtalsefterlevnad och att upphandla så mycket material och tjänster som möjligt i större ramavtalsupphandlingar så motverkas bland annat risken att någon leverantör gynnas på annan leverantörs bekostnad.

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor.

Läs mer Dölj innehåll