Antikorruption

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön och att i alla situationer vara en förebild som ett ansvarstagande företag. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner medför också att vi ställer lika höga krav på våra partners, leverantörer och entreprenörer.  

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka korruption. De regelverk och principer som Jämtkraft som bolag, våra medarbetare affärspartners och leverantörer ska följa för att motverka korruption är:

  • Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption
  • Lagar och förordningar
  • Östersunds kommuns ”Policy för farliga förmåner”
  • Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.
  • Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild

Regelverk och principer måste, för att vara meningsfulla, omsättas och fyllas med ett affärsetiskt handlingssätt. Att nå ut och på riktigt få in styrande policys i verksamheten är en utmaning med nära 400 medarbetare med diversifierade arbetsuppgifter och geografiskt spridda arbetsplatser. Jämtkraft arbetar därför med ett levande policydokument, Uppförandekoden, som innefattar exempel, verkliga och fiktiva, för att underlätta tolkning och gränsdragning i olika fall.

Jämtkraft och dess anställda ska behandla alla nuvarande och potentiella affärspartners rättvist och fördomsfritt. Vi arbetar därför aktivt med förankringsarbete och det är fortsatt prioriterat kommande år, bland annat genom prioritering av: 

  • Utbildningsinsatser som görs löpande för att tillse att medarbetarna är ansvarstagande och välinformerade. 
  • Uppföljning som görs för att säkerställa att företaget och medarbetarna följer gällande regler, lagar, förordningar och tillstånd. 

Jämtkraft, dess medarbetare och affärspartners ska vara öppna, ärliga och ansvarstagande. Jämtkraft förväntar sig också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget.

Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. För att underlätta ”visselblåsarfunktion” för såväl medarbetare som leverantörer, ska Jämtkraft införa ett anonymiserat sätt att anmäla och synliggöra oegentligheter. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen tidigt kan uppmärksammas på och få information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar.

Ett annat sätt att motverka brister i inköps- och beställarsituationer är att noga följa upphandlingsreglerna som gäller för kommunala bolag. Genom att uppnå en mycket hög avtalsefterlevnad och att upphandla så mycket material och tjänster som möjligt i större ramavtalsupphandlingar så motverkas bland annat risken att någon leverantör gynnas på annan leverantörs bekostnad.

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor.