Bolagsstyrning

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%.

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%.

Jämtkraft AB:s styrelse består av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören.

Jämtkrafts styrelse består av en kvinna och en man i åldern 30-49, tre män och tre kvinnor i åldern 50-65 år samt en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor.

Jämtkrafts styrelse består av en kvinna och en man i åldern 30-49, tre män och tre kvinnor i åldern 50-65 år samt en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor.

Gruppbild på Jämtkrafts styrelse

Jämtkrafts styrelse 2019.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av vd och koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska utgå från ett hållbart perspektiv och baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Koncernen nyttjar gröna obligationer vid nya investeringar samt refinansiering av befintliga anläggningar. Koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål samt utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av två män och två kvinnor i åldrarna 30-49 år samt tre män och tre kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor.

Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av två män och två kvinnor i åldrarna 30-49 år samt tre män och tre kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor.