Ekonomisk femårsöversikt

Nyckelfakta 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens intäkter, kkr 6 476 813 6 668 160 4 896 216 4 259 178 3 939 375
Resultat före skatt, kkr 444 049 475 240 404 313 124 615 152 809
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 13,1 16,1 15,2 4,4 6,1
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 9,5 11,7 11,1 1,9 3,4
Räntabilitet på totalt kapital, % 7,0 8,1 6,5 7,7 4,8
Soliditet, % 40,2 36,6 33,0 32,1 27,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital, kkr
660 807 747 811 471 126 526 293 585 151
Investeringar, kkr 521 078 371 312 580 597 296 056 259 709
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 203 1 138 1 305 1 143 1 360
Producerad energi, värme, GWh 704 709 703 677 651
Elcertifikat, antal 392 172 379 866 440 342 382 143 486 468
Levererad elenergi, GWh 10 089 11 632 11 501 11 525 12 716
Levererad värme, GWh 623 627 625 614 585