Målanalys ekonomi

Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft AB

”Ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre är stolta ägare av Jämtkraft. Förutom ett starkt finansiellt resultat före skatt på 412 miljoner kronor, bidrar Jämtkraft till regional utveckling, innovation och en trygg och säker energiförsörjning. Bolaget är väl positionerat för att driva och förvalta en fossilfri och hållbar framtid för Jämtland. Visionen att bli Sveriges bästa Energipartner 2025 är en resa som vi gör tillsammans med våra kunder, leverantörer och invånare. Jag ser fram emot 2020 och den fortsatta resan kopplad till vårt samhälles energiomställning." 
Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft AB

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet:

  • Soliditeten i Jämtkraft ska ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 
  • Jämtkraft ska ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. 

 För 2016-2019 uppgår soliditeten i snitt till 35,5 procent. För 2019 uppgår soliditeten till 40,2 procent. Målet är uppnått.

 Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel uppgår till 412 miljoner kronor. För 2016-2019 uppgår räntabiliteten till 12,2 procent. För 2019 uppgår räntabiliteten till 13,1 procent. Målet är uppnått.

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten-, vind- och solkraft. Jämtkraft har sedan 2010 fördubblat den förnybara elproduktionen från 1 TWh till 2 TWh. De rådande elpriserna skapar fortsatt goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Fokus ligger även på utveckling av elnätet för att möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i takt med den ökande elektrifieringen av samhället.

Omsättningen för 2019 minskade med 2,9 procent till följd av att priserna på el sjunkit något samt minskade volymer.