Jämtkraft

Att framtidssäkra Jämtkraft handlar om balans

Energibranschen är en av de sektorer som har störst möjlighet att påverka världens chanser att nå klimatmålen. Som aktör i den branschen är det en förmån och ett ansvar.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft AB

Energibranschen är en av de sektorer som har störst möjlighet att påverka världens chanser att nå klimatmålen. Som aktör i den branschen är det en förmån och ett ansvar. Vi på Jämtkraft är fast beslutna om att bidra till dessa mål och att en omställning till fossilfri energiförsörjning är den enda vägen dit. Därför vill vi öka andelen förnybar energi. Det vill vi göra genom att erbjuda fler kunder förnybar urkraft från sol, vind, vatten och skog. I Jämtland finns det gott om rika skogar, friska vindar och strömmande vatten. Och solen lyser även här på våra breddgrader. Den viktigaste kraften är dock vår egen energi. Den som kommer inifrån dig och inifrån oss. Det är vi som bor, jobbar och växer upp här som avgör vilken framtid vi skapar för Jämtland. Och för världen. Häftigt va?

Jag sammanfattade mitt första år som VD och år 2018 som stabilt och starkt. 2019 års resultat är likväl stabilt och vi levererade ett resultat före skatt på 412 miljoner kronor. Återigen en ny höjdpunkt i Jämtkrafts historia. Det goda resultatet är en balans av väder, långsiktig positionering och kompetenta kollegor. Jag fascineras dagligen över den gemensamma kompetensen och engagemanget som finns hos mina medarbetare, det inspirerar även mig som ledare.

Jämtkraft är väl positionerad i den dynamiska samhällsutvecklingen vi ser omkring oss. Vi balanserar en förvaltande verksamhet som andas robusthet, trygghet och förtroende med en framåtriktande verksamhet där vi driver affärsutveckling, innovation och partnerskap. Den balansakten är inte lätt men helt nödvändigt för att långsiktigt framtidssäkra Jämtkraft. En annan utmaning är att balansera väder med lönsamhet. Väder är den största enskilda faktor som påverkar vår tillgång till vatten, vind och biobränsle.

Ett minnesvärt år

Det starka samhällsengagemanget för klimatet genomsyrar också vår verksamhet där Jämtkrafts ambition och målsättning är att vara en del av en samhällsutveckling som tar ansvar för att leverera fossilfri energi. Att positionera sig som energibolag i en föränderlig värld är inte enkelt, men eftersträvansvärt. Vår vision att vara Sveriges bästa energipartner 2025 är befäst och via vårt ledarskap, våra partners, våra resurser och prioriteringar har vi kommit en bra bit på väg.

Under 2019 etablerades en ny enhet; Strategi, Innovation och Hållbarhet som ska utveckla affärsmodeller och via omvärldsanalys skapa ett underlag för fortsatt strategi. Tack vara den enheten är vi med i matchen om smarta samhällen, digitalisering, solenergi, vätgas och allt annat som är relevant för oss som regionalt energibolag och samhällsbyggare.

I början av 2020 tog Jämtkrafts styrelse ett viktigt beslut kring Långforsens kraftstation. Ett beslut att avveckla kraftstationen sätter punkt för år av diskussioner som berört många. Att poängtera är dock att ryggraden i det svenska energisystemet är fortsatt vattenkraft. Här är det avgörande att vi och resten av energibranschen visar tydligt att vattenkraft kan gå hand i hand med miljö, natur och besöksnäring. 

Mer förnybar energi

Det centrala i vår verksamhet är fortsatt elproduktion, värme och distribution, med vattenkraft som bas. Under 2019 byggde och invigde vi Sveriges mest moderna solcellspark och breddade därmed vår elproduktion. Dessutom bidrog alla medarbetare på Jämtkraft att skapa den parken tillsammans genom att sätta de första solpanelerna på plats. Den medarbetardagen var både minnesvärd och symbolisk för framtida kraft och nyttjande av sol som energikälla. Då det gäller elproduktion kopplad till vind så har projektet Hocksjön stor potential till en balanserad portfölj av elproduktion i Jämtkraft. Vi avvaktar tillståndsprocessen men den dialog vi haft med närboende, entreprenörer och samarbetspartners är ett bevis på att en nyckel till framgång är att utveckla vår verksamhet i samklang med samhället och i ständig dialog.

Stark aktör i omställningen

Under 2019 fortsatte utsläppen att öka, COP-mötet i Madrid blev en besvikelse, USA hoppade av klimatöverenskommelsen och den svenska energiöverenskommelsen från 2016 stannade av. Att vi på Jämtkraft tar dessa händelser till oss är viktigt och ska fungera som en fortsatt inspiration till att vi ska vara ett bolag som gör skillnad, på riktigt.

Sverige har en vilja att leda omvärlden till att bli fossilfri. Jämtkraft har som målsättning att vara en stark aktör till att det målet ska infrias, men framförallt är vi ett regionalt bolag i Jämtland med ett stort intresse att vara en samhällsbyggare och möjliggörare för regional utveckling. Glädjande kan vi konstatera att Jämtkraft minskat sitt koldioxidutsläpp med 39 procent under 2019, vilket till stor del beror på vårt beslut att förbruka mindre torv. Ett driftsäkert år med mindre förbrukning av fossil olja är en ytterligare parameter till den positiva utvecklingen.

 I stort och smått finns vi med och stöttar, tar initiativ och leder samhällsutvecklingen i Jämtland. Genom stöttning av idrotts- och kulturella föreningar och klubbar, via event och genom engagemang i samhälleliga initiativ som ”Hej Främling” och ungdomars entreprenörskap via UF – Ung företagsamhet, finns en bredd i engagemanget i länet. Vi har initiativ i samtliga ägarkommuner och ser oss också engagerade där våra kunder finns.

Tillsammans löser vi behoven

Våra partnerskap med nationella Volkswagen och Diös är exempel på partnersamarbeten där vi som energibolag erbjuder våra produkter och tjänster för att effektivisera och optimera energi, men också på hur framtida affärsmodeller kommer att se ut. Under 2019 adderade vi ytterligare partners till vårt bolag där vi tror på att våra gemensamma handlingar kommer att leda till ett bättre samhälle i Jämtland och i Sverige.

Ensam är aldrig stark och våra samarbeten med andra energibolag ger både kraft och mod att fortsätta utvecklas och vara initiativrika. Vi utvecklar det gemensamägda bolaget ”Bee charging solutions” och vi etablerade ett nytt bolag ”Utvecklingskluster Energi AB” tillsammans med Öresundskraft, Tekniska verken i Linköping, Jönköpings energi och Umeå energi. Bolaget ska leda den digitala tjänsteutvecklingen i energiarenan. Vi stärker vår relevans och konkurrenskraft på marknaden via samarbete med andra regionala energibolag och partners utanför energibranschen. Områden såsom digitalisering, automatisering, elektrifiering, batterilagring och energieffektivisering kommer vi att behöva lösa tillsammans.

Uppmärksammat

Medialt har vi uppmärksammats för både vår kreativitet att genomföra elnätsarbeten via elcykel till fjälls, vårt initiativ till inköp av fossilfritt flygbränsle för våra affärsresor och uppstartsprojektet kring en flygbränslefabrik för att via CO2 utvinna flygbränsle. Under Q4 2019 var det mediala genomslaget tre gånger större jämfört med hela 2018. Mediebilden av Jämtkraft är gynnsam med få negativt vinklade artiklar och bidrar till att vårt varumärke uppfattas som solitt.  

Under 2019 blev vi utsedd till ”Excellent arbetsgivare”, där vi prisades både för vårt hållbarhetsarbete och som attraktiv arbetsgivare. Vårt program för ledarskapsutveckling och ett dedikerat arbete för ökat medarbetarskap skapade grunden för nomineringen. Vi har också fått stiga högst upp på prispallen för vårt miljöarbete då vi erhöll 2019 års hållbarhetspris i Östersunds kommun.

Att få priser och utmärkelser är förstås fantastiskt och ett bevis på att vi gör rätt saker, men det är omsorgen om varandra, vår kompetens och vår kvalitet på arbetet på daglig basis som gör att jag med stolthet och tillförsikt ser på vårt pågående arbete med framtidssäkring.

Jag ser fram emot 2020. Vi har ett viktigt år framför oss där balans är en ledstjärna i våra satsningar att engagera oss i regional utveckling, utveckla nya lösningar för lagring och styrning av energi, en modern handelsverksamhet inom koncernen, en nätverksamhet som kräver investeringar i jämvikt med intäktsreglering, en lönsam partnerstrategi och en stabil produktionsportfölj. I en alltmer krävande omvärld i förändring behöver vi dessutom säkerställa harmoni för våra medarbetare. Balans i livet, på jobbet och som en del av det Jämtkraft vi vill vara tillsammans.

Erik Brandsma
vd & koncernchef Jämtkraft AB

Läs mer Dölj innehåll

Affärsmodell

Jämtkraft tar ansvar genom hela värdekedjan i företaget, från naturresurser till kundleveranser. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är dialog med de som berörs av verksamheten, intressenterna.

Jämtkrafts värdekedja: 1. Resurser in, 2. Hur vi gör, 3. Vårt erbjudande, 4. Värdet vi skapar.

Jämtkrafts värdekedja

Resurs ikon

1. Resurser in

De resurser vi jobbar med är energi från: sol, vind, vatten och skog samt finansiella, maskinella och personella tillgångar. Förnybar energi omvandlas till el och värme i våra produktionsanläggningar. Andra tillgångar i den här processen är till exempel partners och deras kompetens samt branschsamverkan. 

Vi gör - ikon

2. Hur vi gör

Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el och värme. Den el vi producerar själva kommer från förnybara energikällor. Koncernen erbjuder även energiförvaltning och externa tjänster som till exempel drift, underhåll och redovisning till vindkraftparker – det vi kallar för ”Park Management”Jämtkraft erbjuder även elhandelsprodukter och laddlösningar för elbilar via varumärket Bee Charging Solutions. 

Erbjudande ikon

3. Vårt erbjudande

Från egenproducerad förnybar energi erbjuder vi hållbara energilösningar, som el- och värmeavtal, elbilsladdning, delägande i solpark och vattenkraft samt energioptimering. Vår affärsidé är att tillgodose och utveckla kundernas behov av hållbara energilösningar i Norden. 

Värde ikon

4. Värdet vi skapar

Med kompetenta medarbetare och övriga resurser i företaget kan vi tillhandahålla ägarkommunerna och dess medborgare, kunder och intressenter unika energilösningar som bidrar till hållbar bekvämlighet med en leveranssäker infrastruktur. 

Organisation

Jämtkrafts organisationskarta. Vd samt enheterna Elnät, Kvalitet & Service, Ekonomi & Finans, Strategi & innovation, HR, Elproduktion, Kommunikation, Värme samt Energilösningar. Under enheterna finns även ett antal avdelningar.

Jämtkrafts organisationskarta. Vd samt enheterna Elnät, Kvalitet & Service, Ekonomi & Finans, Strategi & Innovation, HR, Elproduktion, Kommunikation, Värme och Energilösningar. Under enheterna finns även ett antal avdelningar.

Ansvar för vårt hållbarhetsarbete är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare beaktar vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för koncernens organisation och övergripande styrning av dess angelägenheter. Vd är styrelsens förlängda arm och ansvarar för den löpande verksamheten med hållbar utveckling. Ledarna inom varje funktion har ansvar för att tänka framåt och utvärdera risker och konsekvenser utifrån hållbarhet samt ge stöd till medarbetarna i de dagliga uppgifterna. Hållbarhetsarbetet samordnas av Jämtkrafts enheter och stäms av i koncernledningsgruppen. 

 

Läs mer Dölj innehåll

FN:s globala mål

Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft.

FN:s globala mål

Vi har integrerat FN:s globala mål i hela Jämtkrafts verksamhet samt valt att fokusera på följande mål: 

3) Hälsa och välbefinnande  
5) Jämställdhet  
7) Hållbar energi för alla  
8) Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt  
9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
12) Hållbar konsumtion och produktion  
13) Bekämpa klimatförändringarna  
15) Ekosystem och biologisk mångfald 

Under flikarna Ekonomi, Miljö och Människa kan du läsa om resultaten inom respektive område.

Jämtkrafts styrelse har vidare antagit fyra övergripande strategiska affärsmål kopplade till de åtta prioriterade hållbarhetsmålen ovan. Våra affärsmål är: 

  • Lönsam verksamhet
  • Fossilfri energi 
  • Hållbara relationer och nöjda kunder 
  • Attraktiv och säker arbetsplats 

God hälsa och välbefinnande

Målet handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Att förebygga insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Jämtkraft arbetar på olika sätt förebyggande med hälsa och välbefinnande för medarbetarna. På ett praktiskt plan erbjuder Jämtkraft till exempel hälsokontroller, eget gym och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening samt friskvårdsbidrag.

Vi har infört ett nytt system, Winningtemp, för att kontinuerligt fånga upp såväl hur medarbetarna mår som åtgärdsförslag. Vi fortsätter att utveckla ”Hälsomånaden” med aktiviteter/inspirationsföreläsningar där stress och balans i livet/livspussel lyfts som ett fokusområde. Vi försöker också främja medarbetares möjlighet att vara mobil i sin arbetsroll på Jämtkraft och erbjuder till exempel arbetsplatser på så kallade co-office i Åre och Östersund. I vårt arbetsplatsprojekt ”Artut” har vi, förutom att uppgradera lokalerna, som mål att skapa den bästa arbetsplatsen. Målet innebär att Jämtkraft behöver göra en förflyttning, från ett traditionellt arbetssätt till att skapa en arbetsmiljö efter medarbetarnas behov med deras välmående i fokus.

Jämtkraft jobbar även för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna genom olika sponsoraktiviteter inom idrott, kultur, hållbar utveckling och sociala verksamheter. 

Jämställdhet

Målet handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors egenmakt. Att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler män än kvinnor anställda. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget idag. Vi deltar och driver nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Qraftsamling och BRIP (branschintroduktionsprogram för kvinnor).

Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt bland tjejer, och att det måste börja redan i skolorna. Som ett led i det arbetet samarbetar vi med Handelskammaren i projekten ”Arbetsmarknadskunskap” och ”Teknikbuss” som riktar sig till gymnasielever och elever i årskurs 8 och 9. I verksamheten ”Campus on Tour” välkomnar vi universitetsstudenter till vår verksamhet. Jämtkraft tar även emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen.

Vår sponsringspolicy tar hänsyn till jämlikhetsperspektivet. Sponsringen ska understödja och i den mån det är möjligt balansera incitament/pengar till både tjejer och killar. Kvinnor och män som spelar i samma division ska behandlas lika i ett sponsringsperspektiv.

Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster. 

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål.  

Jämtkraft producerar förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog samt från trä- och skogsindustri. Vi har 17 vattenkraftverk, två delägda vindkraftparker, ett kraftvärmeverk och ett värmeverk. Jämtkrafts elnät med 871 mil ledningar transporterar el till 63 380 kunder. Trots att vi har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät har vi få avbrott. Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Varje år investerar vi i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Vi bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri. Allt detta tillsammans är viktiga och centrala delar i koncernens hållbarhetsarbete för att bidra till målet hållbar energi för alla. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas. 

Jämtkrafts arbete mot mål 8 sammanfattas i Jämtkrafts uppförandekod som innefattar FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption 

Uppförandekoden visar bolagets värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.  

För Jämtkraft innebär målet att vi kontinuerligt fortsätter att investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter. 

Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter. 

För Jämtkraft innebär det till exempel att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda. Vi byter successivt ut vår fordonsflotta till fossilfria alternativ. Tillsammans med forskare tittar vi på att producera förnybart flygbränsle av restprodukter från vårt värmekraftverk. Vi har utvecklat världens första digitaliserade fjärrvärmenät i syfte att använda energin smartare. Tillsammans med fastighetsbolag utvecklar vi verktyg för energieffektivisering i fastigheter med målet att identifiera energitjuvar. Arbete som syftar till att nyttja våra resurser på bästa sätt och minska vår klimatpåverkan.

Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot naturkatastrofer. 

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidra till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för nyanställda. 

Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter. 

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraften motsvarar 45 procent av landets samlade elproduktion och har en avgörande betydelse för elsystemet. I takt med utvecklingen av vind- och solkraft ökar dessutom behovet av vattenkraften som reglerkraft. Samtidigt påverkar vattenkraften den lokala miljön, djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.  

All vattenkraft i landet ska anpassas till moderna miljövillkor de kommande 20 åren, det är beslutat inom ramen för energiöverenskommelsen. Ett beslut och mål vi självklart ställer oss bakom. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkorMiljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling samt verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås. Jämtkraft har påbörjat arbetet bland annat genom att miljöanpassa vår anläggning i Billstaån i Hackås med tre omlöp och utrivning av en damm. Vi tittar på liknande åtgärder för att gynna biologisk mångfald vid andra kraftverk och dammar vi har.  

Läs mer Dölj innehåll

Säkerhetsarbete & förebyggande riskhantering

Jämtkrafts risk- och säkerhetsarbete syftar till att öka koncernens robusthet genom åtgärder för att minska risker för eller konsekvensen av oplanerade händelser, incidenter eller hot. Målet med det systematiska förbyggande och riskbaserade säkerhetsarbetet är att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information och andra tillgångar.

Informationssäkerheten ska även säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Under 2019 har organisationen för säkerhetsarbete fastställts och vi har påbörjat informationsklassning inom samtliga verksamheter. 

Ansvarsfördelning

Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige som ansvarar för att beskriva den samlade bilden, men också för att säkerställa att prioritering sker av säkerhetshöjande åtgärder.  
Verksamheternas ansvar är att, utifrån sina förutsättningar och påverkande risker, göra risk- och sårbarhetsanalyser samt utifrån analyserna vidta nödvändiga åtgärder.   
Jämtkrafts ledning informeras löpande om utvecklingen och kan genom beslut styra det säkerhetsförbättrande arbetet. 

Kontinuitetshantering

Vi bedriver vårt säkerhetsarbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive kontinuitet. Kontinuitetshantering syftar till att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen.

Affärsrisker

Koncernens affärsrisker mäts och styrs på koncernivå. Riskerna kan beskrivas utifrån tre huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga riskerJämtkrafts verktyg för att hantera affärsriskerna består av såväl försäkringsskydd som policys, instruktioner och uppföljning.

Miljörisker

Jämtkrafts verksamhet delas in i fem områden där den största miljöpåverkan finns: elproduktion via vatten-, sol- och vindkraft, fjärrvärme och elnät. All elproduktion, även om den är förnybar, har på ett eller annat sätt påverkan på miljön. Gemensamt för samtliga områden är risk för undanträngning av biologisk mångfald. Det kan handla om lokal begränsning av tillgänglig natur, flora och fauna eller vandringsvägar för fisk. Andra risker är ljud- och ljusutbredning vid vindkraftsproduktion, kemikaliespill vid våra anläggningar eller risk för dammbrott. Avbrott i vårt fjärrvärme- eller elnät är andra risker Jämtkraft arbetar kontinuerligt och systematiskt för att minimera och förhindra. 

Risker i arbetsmiljön

I takt med att organisationen växer ökar även behovet att jobba ännu mer systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Som ett led i arbetet med systematisk riskminimering har vi samordnat ansvaret för samtliga våra verksamheter, inklusive de sociala frågorna. Syftet är att underlätta och stärka till exempel rapportering och uppföljning av avvikelser och incidenter. En ökad systematik och fokus på ständiga förbättringar ska stärka våra verksamheters och medarbetares säkerhet och trygghet. 

Utsikter 2020

Det är i nuläget svårt att bedöma hur coronaviruset kommer att påverka Jämtkrafts verksamhet och resultat för 2020. Vi gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Vi försöker att minska risker för spridning av covid-19 och prioriterar skydd av nyckelpersonal och kompetenser. Vi bedriver en samhällskritisk verksamhet och riktar alla resurser för att säkerställa el- och värmeförsörjning. Jämtkraft kan drabbas av försenade leveranser av reservdelar och material till vår verksamhet. Beroende på fortsatt utveckling av pandemin kopplad till vår verksamhet kan det påverka resultatet för 2020.

Läs mer Dölj innehåll

Innehåll

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen, ÅRL.

Jämtkraft AB:s hållbarhetsredovisning 2019 är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets övergripande mål och strategier samt årets resultat inom väsentliga hållbarhetsområden. Denna redovisning är även Jämtkraft AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019. Alla helägda dotterbolag i Jämtkraft AB ingår i hållbarhetsrapporten. En lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL är en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.  

Vi redovisar sex GRI-indikatorer i enlighet med GRI Standards, fyra indikatorer inom miljö och två inom sociala förhållanden som framgår av tabellen nedan. Hållbarhetsrapporten, inklusive ovan nämnda indikatorer från GRI Standards, är granskad av våra revisorer, Deloitte AB.

Se granskningsintyget här.

Läs bestyrkanderapporten här.

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2019 Aspekter/innehåll Indikatorer GRI Standards
Affärsmodell med värdekedja Jämtkraft

Lönsam verksamhet,

Hållbara relationer och nöjda kunder

Värdekedjan
- resurser
- hur vi gör
- vårt erbjudande
- värdet vi skapar
 
Intressenter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Samhälle

Medarbetare

Kunder

 
Risk Jämtkraft   Risk/Kris  
Motverkande av korruption Ekonomi Lönsam verksamhet

Antikorruption

Bolagsstyrning

Ekonomiskt resultat

 
Miljö Miljö Fossilfri energi

Förnybar energi

Klimatbokslut

Biologisk mångfald

GRI 302-1 Energianvändning inom organisationen 
GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 
GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 
GRI 305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 
Sociala förhållanden och personal Människa

Hållbara relationer och nöjda kunder

Attraktiv och säker arbetsplats

Kundnöjdhet

Sponsring

Personalstruktur

Hälsa och säkerhet

Mångfald

Kompetens

GRI 403-2 2016 Arbetsrelaterade olyckor 
GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män
Mänskliga rättigheter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Uppförandekod

Medbestämmande och delaktighet

 
Läs mer Dölj innehåll