FN:s globala mål

Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft.

FN:s globala mål

Vi har integrerat FN:s globala mål i hela Jämtkrafts verksamhet samt valt att fokusera på följande mål: 

3) Hälsa och välbefinnande  
5) Jämställdhet  
7) Hållbar energi för alla  
8) Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt  
9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
12) Hållbar konsumtion och produktion  
13) Bekämpa klimatförändringarna  
15) Ekosystem och biologisk mångfald 

Under flikarna Ekonomi, Miljö och Människa kan du läsa om resultaten inom respektive område.

Jämtkrafts styrelse har vidare antagit fyra övergripande strategiska affärsmål kopplade till de åtta prioriterade hållbarhetsmålen ovan. Våra affärsmål är: 

  • Lönsam verksamhet
  • Fossilfri energi 
  • Hållbara relationer och nöjda kunder 
  • Attraktiv och säker arbetsplats 

God hälsa och välbefinnande

Målet handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Att förebygga insatser och behandling för att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Jämtkraft arbetar på olika sätt förebyggande med hälsa och välbefinnande för medarbetarna. På ett praktiskt plan erbjuder Jämtkraft till exempel hälsokontroller, eget gym och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening samt friskvårdsbidrag.

Vi har infört ett nytt system, Winningtemp, för att kontinuerligt fånga upp såväl hur medarbetarna mår som åtgärdsförslag. Vi fortsätter att utveckla ”Hälsomånaden” med aktiviteter/inspirationsföreläsningar där stress och balans i livet/livspussel lyfts som ett fokusområde. Vi försöker också främja medarbetares möjlighet att vara mobil i sin arbetsroll på Jämtkraft och erbjuder till exempel arbetsplatser på så kallade co-office i Åre och Östersund. I vårt arbetsplatsprojekt ”Artut” har vi, förutom att uppgradera lokalerna, som mål att skapa den bästa arbetsplatsen. Målet innebär att Jämtkraft behöver göra en förflyttning, från ett traditionellt arbetssätt till att skapa en arbetsmiljö efter medarbetarnas behov med deras välmående i fokus.

Jämtkraft jobbar även för att främja hälsa och välbefinnande för medborgarna genom olika sponsoraktiviteter inom idrott, kultur, hållbar utveckling och sociala verksamheter. 

Jämställdhet

Målet handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors egenmakt. Att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att kvinnor ska ha samma möjligheter till deltagande och ledarskap överallt.

Jämtkraft har fler män än kvinnor anställda. Företaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen kvinnliga medarbetare och skapa möjligheter till utveckling för de kvinnor som arbetar inom företaget idag. Vi deltar och driver nätverk för att stärka kvinnor i branschen såsom Qraftsamling och BRIP (branschintroduktionsprogram för kvinnor).

Företaget ser ett stort behov att öka intresset för de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt bland tjejer, och att det måste börja redan i skolorna. Som ett led i det arbetet samarbetar vi med Handelskammaren i projekten ”Arbetsmarknadskunskap” och ”Teknikbuss” som riktar sig till gymnasielever och elever i årskurs 8 och 9. I verksamheten ”Campus on Tour” välkomnar vi universitetsstudenter till vår verksamhet. Jämtkraft tar även emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen.

Vår sponsringspolicy tar hänsyn till jämlikhetsperspektivet. Sponsringen ska understödja och i den mån det är möjligt balansera incitament/pengar till både tjejer och killar. Kvinnor och män som spelar i samma division ska behandlas lika i ett sponsringsperspektiv.

Hållbar energi för alla

Målet innebär att till 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster. 

Att producera och distribuera el och värme är Jämtkrafts kärnverksamhet samt att ansvara för det lokala och regionala elnätet. Målet Hållbar energi för alla är därmed vårt mest relevanta och prioriterade mål.  

Jämtkraft producerar förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft samt restprodukter från skog samt från trä- och skogsindustri. Vi har 17 vattenkraftverk, två delägda vindkraftparker, ett kraftvärmeverk och ett värmeverk. Jämtkrafts elnät med 871 mil ledningar transporterar el till 63 380 kunder. Trots att vi har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät har vi få avbrott. Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Varje år investerar vi i vädersäkring och driftförbättrande åtgärder. Vi bygger och investerar också för att möjliggöra anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri. Allt detta tillsammans är viktiga och centrala delar i koncernens hållbarhetsarbete för att bidra till målet hållbar energi för alla. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet innebär att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Att förbättra resurseffektivitet och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Tvångsarbete, slaveri, människohandel och barnarbete ska avskaffas och alla arbetstagares rättigheter ska skyddas samtidigt som en trygg och säker arbetsmiljö ska främjas. 

Jämtkrafts arbete mot mål 8 sammanfattas i Jämtkrafts uppförandekod som innefattar FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption 

Uppförandekoden visar bolagets värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet innebär att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Att den vetenskapliga forskningen och industrins tekniska kapacitet ska förbättras.  

För Jämtkraft innebär målet att vi kontinuerligt fortsätter att investera i vårt elnät med vädersäkring och driftförbättrande åtgärder för att nätet ska motstå ökad påfrestning till följd av klimatförändringar. Vi arbetar med utveckling mot smarta elnät och att förbereda för anslutning av ytterligare förnybar energi. Vi deltar i forskningsprojekt av olika slag, i samverkan med universitet och högskola, inom branschföretaget Energiforsk och tillsammans med andra intressenter. 

Hållbar konsumtion och produktion

Målet handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Att nyttja resurser bättre, minska mängden avfall och minimera negativa konsekvenser av vårt användande av produkter. 

För Jämtkraft innebär det till exempel att vi tittar på hela livscykeln vid större upphandlingar, det vill säga att vi utvärderar med hänsyn till driftsfasen och hur produkten kan tas om hand efter dess livslängd. En annan aspekt är att vi förser våra elkunder med hundra procent förnybar el, vilket leder till att våra kunder i sin tur får en bättre klimatprestanda. Vi byter successivt ut vår fordonsflotta till fossilfria alternativ. Tillsammans med forskare tittar vi på att producera förnybart flygbränsle av restprodukter från vårt värmekraftverk. Vi har utvecklat världens första digitaliserade fjärrvärmenät i syfte att använda energin smartare. Tillsammans med fastighetsbolag utvecklar vi verktyg för energieffektivisering i fastigheter med målet att identifiera energitjuvar. Arbete som syftar till att nyttja våra resurser på bästa sätt och minska vår klimatpåverkan.

Bekämpa klimatförändringarna

Målet innebär att vi ska begränsa klimatförändringarna och dess konsekvenser, till exempel stärka motståndskraften mot naturkatastrofer. 

För Jämtkraft innebär målet att vi fortsätter att producera och distribuera förnybar el och värme, samt bidra till mer förnybar energi på marknaden som tränger bort fossil energi. Det är viktigt, inte minst inom transportsektorn där vi i Sverige har en stor förbättringspotential. Inom företaget jobbar vi med att öka medvetenheten och engagemanget i klimatfrågan hos medarbetarna för att ytterligare kunna minska den negativa påverkan vi gör till exempel när det gäller våra egna transporter. Ett exempel är vår obligatoriska miljöutbildning för nyanställda. 

Ekosystem och biologisk mångfald

Målet innebär ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald och hindra utrotning av arter. 

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraften motsvarar 45 procent av landets samlade elproduktion och har en avgörande betydelse för elsystemet. I takt med utvecklingen av vind- och solkraft ökar dessutom behovet av vattenkraften som reglerkraft. Samtidigt påverkar vattenkraften den lokala miljön, djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.  

All vattenkraft i landet ska anpassas till moderna miljövillkor de kommande 20 åren, det är beslutat inom ramen för energiöverenskommelsen. Ett beslut och mål vi självklart ställer oss bakom. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB som ska finansiera miljöåtgärder för att vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkorMiljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling samt verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås. Jämtkraft har påbörjat arbetet bland annat genom att miljöanpassa vår anläggning i Billstaån i Hackås med tre omlöp och utrivning av en damm. Vi tittar på liknande åtgärder för att gynna biologisk mångfald vid andra kraftverk och dammar vi har.