Innehåll

Från och med 2017 omfattas Jämtkraft av krav på hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen, ÅRL.

Jämtkraft AB:s hållbarhetsredovisning 2019 är avlämnad av styrelsen och beskriver bolagets övergripande mål och strategier samt årets resultat inom väsentliga hållbarhetsområden. Denna redovisning är även Jämtkraft AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019. Alla helägda dotterbolag i Jämtkraft AB ingår i hållbarhetsrapporten. En lagstadgad hållbarhetsrapport enligt ÅRL är en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. Denna information omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.  

Vi redovisar sex GRI-indikatorer i enlighet med GRI Standards, fyra indikatorer inom miljö och två inom sociala förhållanden som framgår av tabellen nedan. Hållbarhetsrapporten, inklusive ovan nämnda indikatorer från GRI Standards, är granskad av våra revisorer, Deloitte AB.

Se granskningsintyget här.

Läs bestyrkanderapporten här.

Krav ÅRL Avsnitt Affärsmål 2019 Aspekter/innehåll Indikatorer GRI Standards
Affärsmodell med värdekedja Jämtkraft

Lönsam verksamhet,

Hållbara relationer och nöjda kunder

Värdekedjan
- resurser
- hur vi gör
- vårt erbjudande
- värdet vi skapar
 
Intressenter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Samhälle

Medarbetare

Kunder

 
Risk Jämtkraft   Risk/Kris  
Motverkande av korruption Ekonomi Lönsam verksamhet

Antikorruption

Bolagsstyrning

Ekonomiskt resultat

 
Miljö Miljö Fossilfri energi

Förnybar energi

Klimatbokslut

Biologisk mångfald

GRI 302-1 Energianvändning inom organisationen 
GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 
GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 
GRI 305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 
Sociala förhållanden och personal Människa

Hållbara relationer och nöjda kunder

Attraktiv och säker arbetsplats

Kundnöjdhet

Sponsring

Personalstruktur

Hälsa och säkerhet

Mångfald

Kompetens

GRI 403-2 2016 Arbetsrelaterade olyckor 
GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män
Mänskliga rättigheter Människa Hållbara relationer och nöjda kunder

Uppförandekod

Medbestämmande och delaktighet