Säkerhetsarbete & förebyggande riskhantering

Jämtkrafts risk- och säkerhetsarbete syftar till att öka koncernens robusthet genom åtgärder för att minska risker för eller konsekvensen av oplanerade händelser, incidenter eller hot. Målet med det systematiska förbyggande och riskbaserade säkerhetsarbetet är att skydda vår verksamhet, personal, anläggningar, information och andra tillgångar.

Informationssäkerheten ska även säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Under 2019 har organisationen för säkerhetsarbete fastställts och vi har påbörjat informationsklassning inom samtliga verksamheter. 

Ansvarsfördelning

Arbetet leds av koncernens säkerhetsansvarige som ansvarar för att beskriva den samlade bilden, men också för att säkerställa att prioritering sker av säkerhetshöjande åtgärder.  
Verksamheternas ansvar är att, utifrån sina förutsättningar och påverkande risker, göra risk- och sårbarhetsanalyser samt utifrån analyserna vidta nödvändiga åtgärder.   
Jämtkrafts ledning informeras löpande om utvecklingen och kan genom beslut styra det säkerhetsförbättrande arbetet. 

Kontinuitetshantering

Vi bedriver vårt säkerhetsarbete i linje med de etablerade ledningssystemstandarderna för informationssäkerhet respektive kontinuitet. Kontinuitetshantering syftar till att vi ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten på en rimlig nivå vid störningar och avbrott, oavsett om det gäller avgränsade incidenter eller vid kriser som innebär svåra påfrestningar för Jämtkraft eller samhället i stort. Arbetet omfattar därför våra åtaganden inom den nationella elberedskapen.

Affärsrisker

Koncernens affärsrisker mäts och styrs på koncernivå. Riskerna kan beskrivas utifrån tre huvudområden, rörelserisker, finansiella risker och övriga riskerJämtkrafts verktyg för att hantera affärsriskerna består av såväl försäkringsskydd som policys, instruktioner och uppföljning.

Miljörisker

Jämtkrafts verksamhet delas in i fem områden där den största miljöpåverkan finns: elproduktion via vatten-, sol- och vindkraft, fjärrvärme och elnät. All elproduktion, även om den är förnybar, har på ett eller annat sätt påverkan på miljön. Gemensamt för samtliga områden är risk för undanträngning av biologisk mångfald. Det kan handla om lokal begränsning av tillgänglig natur, flora och fauna eller vandringsvägar för fisk. Andra risker är ljud- och ljusutbredning vid vindkraftsproduktion, kemikaliespill vid våra anläggningar eller risk för dammbrott. Avbrott i vårt fjärrvärme- eller elnät är andra risker Jämtkraft arbetar kontinuerligt och systematiskt för att minimera och förhindra. 

Risker i arbetsmiljön

I takt med att organisationen växer ökar även behovet att jobba ännu mer systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Som ett led i arbetet med systematisk riskminimering har vi samordnat ansvaret för samtliga våra verksamheter, inklusive de sociala frågorna. Syftet är att underlätta och stärka till exempel rapportering och uppföljning av avvikelser och incidenter. En ökad systematik och fokus på ständiga förbättringar ska stärka våra verksamheters och medarbetares säkerhet och trygghet. 

Utsikter 2020

Det är i nuläget svårt att bedöma hur coronaviruset kommer att påverka Jämtkrafts verksamhet och resultat för 2020. Vi gör löpande risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Vi försöker att minska risker för spridning av covid-19 och prioriterar skydd av nyckelpersonal och kompetenser. Vi bedriver en samhällskritisk verksamhet och riktar alla resurser för att säkerställa el- och värmeförsörjning. Jämtkraft kan drabbas av försenade leveranser av reservdelar och material till vår verksamhet. Beroende på fortsatt utveckling av pandemin kopplad till vår verksamhet kan det påverka resultatet för 2020.