Målanalys människa

Resultat social hållbarhet 2019 kopplat till medarbetarna.

Mål: NMI-index (Nöjd medarbetarindex) för Jämtkraft ska vara lägst 65. Huvudsyftet med en medarbetarundersökning är att mäta hur nöjda medarbetarna är med arbetet, hur det interna arbetsklimatet är och att ta reda på hur medarbetarna mår. 
Resultat: Rött kryss NMI-värdet 2019 uppgick till 59. Målet har inte uppnåtts.

Mål: Max 3 personer har mer än 150 timmar, men inte mer än 200 timmar övertid, exklusive nödfallsövertid. Ingen av dessa personer får ha gjort mer än 150 timmar övertid under de två föregående åren.
Resultat: Grön bock Under 2019 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars övertid. Målet har uppnåtts.

Mål: 2017-2019 ska sjukfrånvaron i snitt inte överstiga 3%
Resultat: Grön bock För 2019 var den totala sjukfrånvaron 3%. 2018 vad den 2,3% och 2017 var den 2,5%. Målet har uppnåtts.

Mål: Inga dödsolyckor och inga allvarligt skadade i tjänsten (olycksfall med frånvaro) (GRI 403-2 Arbetsrelaterade olyckor).
Resultat: Rött kryss Under 2019 har inga dödsolyckor inträffat. 17 olyckor har rapporterats, varav en har lett till kortare sjukfrånvaro. (2018: 0 dödsolyckor, 17 olyckor varav 3 st ledde till kortare sjukfrånvaro. 2017: 0 dödsolyckor, 16 olyckor, varav 4 st ledde till frånvaro och en av dessa medförde en längre frånvaro. Målet har inte uppnåtts.

Mål: Vi ska ha minst 200 stycken risk- och tillbudsrapporteringar för 2019 för företaget Jämtkraft*.
Resultat: Rött kryss Under 2019 har 44 risk- och tillbudsrapporteringar gjorts. Målet har inte uppnåtts.
*Målsättningen är satt för att uppmuntra medarbetare att alltid rapportera alla former av tillbud.

Personalstruktur

Antalet månadsanställda i Jämtkraft AB var per 31 december 2019, 375 st (280 män och 95 kvinnor, varav 371 var tillsvidareanställda (279 män och 92 kvinnor) och 4 var prov- eller visstidsanställda (1 man och 3 kvinnor). Under året har 51 nya tillsvidareanställda medarbetare anställts och under samma period har 17 tillsvidareanställda slutat, varav 6 har gått i pension. Detta innebär att personalomsättningen 2019 uppgick till 4,7%.

Ålder 2019 2018 2017
<29 32 20 21
30-49 190 172 177
50-65 152 146 140
>=66 1 0 0
Totalt 375 338 338

Antal tillsvidareanställda per 31 december.

Löner

Medellöner per 31 december 2019 (månadsavlönade hos Jämtkraft, exklusive vd) (GRI 405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män).

Totalt: 37 859 kronor (2018: 36 895 kronor, 2017: 35 543 kronor)

Kvinnor: 38 014 kronor (2018: 36 299 kronor, 2017: 34 922 kronor)

Män: 37 806 kronor (2018: 37 078 kronor, 2017: 35 743  kronor)