Medarbetare

På Jämtkraft är hållbara medarbetare ett tydligt fokusområde som finns med i de övergripande målen och strategierna. Målsättningarna handlar om att våra medarbetare ska känna sig trygga, säkra och att arbetet ska bidra till god hälsa och välmående.

Mer specifikt handlar detta om att förebygga och undvika olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, att skapa förutsättningar för att stärka sin hälsa, få möjlighet att utvecklas i sitt jobb och att vi har en arbetsplats som är lika inkluderande som trivsam. Jämtkraft ska vara en arbetsplats där medarbetarna är trygga, mår bra, får möjlighet att ta ansvar och bidra till såväl sin egen som företagets utveckling. För att Jämtkraft ska kunna bli Sveriges bästa energipartner 2025 behöver vi även vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Hälsa och Säkerhet 

Trygga och säkra medarbetare är ett högt prioriterat område och målsättningen är självklar; inga dödsfall eller allvarliga olyckor. Inga dödsfall har inträffat under 2019, men dessvärre 17 olyckor. Ingen av olyckorna har medfört långtidsfrånvaro*. För att kunna förebygga och undvika olyckor är det viktigt att medarbetarna i betydligt större utsträckning rapporterar tillbud och riskobservationer. Alla anställda och inhyrda resurser har idag tillgång till avvikelse- och rapporteringsverktyget ENIA där olyckor, risker och tillbud rapporteras. Dock ser vi att detta är ett förbättringsområde. Dels behöver vi öka medvetenheten om hur viktigt det är att rapportera tillbud och riskobservationer dels också göra det enklare för medarbetarna att göra avvikelserapportering samt tydliggöra processerna för att utreda och följa upp avvikelser.
*Med långtidsfrånvaro menas i detta sammanhang frånvaro i 15 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro

Jämtkraft jobbar med målsättningen att sjukfrånvaron inte ska överstiga 3 procent över en treårsperiod. Sjukfrånvaron mäts och följs upp från år till år, ett av verktygen för att säkerställa en hälsosam arbetsplats. Jämtkraft strävar efter långsiktigt hållbara medarbetare och en arbetskultur där sjukfrånvaro inte ifrågasätts. Den totala sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 3 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 2,3 procent. Framförallt är det kvinnors sjukfrånvaro som ökat.

Övertid

En bra ledning och planering av verksamheten där det finns möjlighet till vila, återhämtning och rekreation är centralt för att vi ska få långsiktigt hållbara medarbetare. Ett internt mål är att ingen medarbetare ska ha mer än 150 övertidstimmar per år, lägre än det som tillåts i arbetstidslagen. Det är en av åtgärderna i arbetet för en frisk arbetsplats och en indikator som Jämtkraft är noga med att följa upp. En för hög arbetsbelastning har över tid en negativ effekt på människors hälsa, inte minst för att andra faktorer för välmående riskerar att väljas bort eller nedprioriteras. 2019 var det ingen medarbetare som hade mer än 150 timmars övertidsarbete (exklusive nödfallsövertid).

Flexibel arbetstid

För att Jämtkrafts medarbetare ska kunna hitta en bra balans mellan arbete och fritid erbjuds flexibel arbetstid så långt det är möjligt. Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov och när det är möjligt efter individuella behov. Det är dock inte möjligt till individuell anpassning inom alla områden. Jämtkrafts medarbetare har också ett arbetstidskonto på 63 timmar som kan tas ut på det sätt medarbetaren vill. Det är även möjligt att byta ut semesterlönetillägget mot mer ledighet för den som önskar.

Fyra glada personer står i en korridor.

Sjukvårdsförsäkring till alla

Andra hälsofrämjande delar som erbjuds samtliga medarbetare är friskvårdsbidrag, tillgång till gym på arbetsplatsen och ekonomisk stöttning till företagets idrottsförening som erbjuder medarbetarna olika aktiviteter. Dessutom har Jämtkraft en sjukvårdsförsäkring som omfattar alla tillsvidareanställda och som vid behov ger snabb tillgång till vård och behandling. Jämtkraft har även ett nära samarbete med företagshälsovården, Previa, där främsta fokus ligger på främjande och förebyggande av medarbetarnas hälsa.

Jämtkrafts Uppförandekod - Inkludering & Delaktighet

Under året har en reviderad uppförandekod arbetats fram som kommer att fastställas och implementeras i början av 2020. Tanken är att inom företaget aktivt jobba med uppförandekoden under kommande år för att på så sätt säkerställa att vi har en kultur, värderingar och beteenden som ligger i linje med vår uppförandekod. Jämtkrafts uppförandekod tydliggör hur Jämtkrafts medarbetare och leverantörer ska uppföra sig mot varandra. Uppförandekoden beskriver normer och ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgänglig och utvecklande för alla medarbetare och att de mänskliga rättigheterna värnas.

Läs uppförandekoden

Visselblåsarfunktion

Jämtkraft har en förväntan att medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker brott mot uppförandekoden rapporterar detta till bolaget. Medarbetare är ofta de första som märker om det förekommer oegentligheter i företaget men kan av rädsla för att verka illojala mot sina kollegor eller mot företaget välja att hålla tyst om sina misstankar. Jämtkraft arbetar med att ta fram en lösning där såväl medarbetare som leverantörer kan anmäla oegentligheter under så högt sekretess- och integritetsskydd som möjligt med bibehållande av rättssäkerheten. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen tidigt uppmärksammas och får information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. I samband med att den reviderade uppförandekoden implementeras kommer även en digital ”visselblåsarfunktion” införas som säkerställer rapportörens anonymitet.

Medbestämmande & Delaktighet

På Jämtkraft finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, vilket är ytterligare ett sätt för att vara en arbetsplats där de mänskliga rättigheterna säkerställs. Parterna sammanträder regelbundet och hanterar koncernövergripande medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. Samverkansavtalet omfattar samtliga medarbetare.

Medarbetarsamtal

Alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal varje år, ytterligare ett verktyg för Jämtkraft att se och lyssna till medarbetarna och stötta deras utveckling. Medarbetarsamtalen är också ett sätt att följa upp arbetsmiljöfrågorna och verka för en god arbetsmiljö. Samtalen är en viktig del i företagets samlade målstyrningsprocess då det är i dessa samtal som den enskilde medarbetarens mål kan kopplas till de övergripande företagsmålen. 2019 angav 92 procent av medarbetarna att de haft medarbetarsamtal. Vissa nyanställda medarbetare genomförde inte något medarbetarsamtal. De medarbetare som var föräldralediga eller långtidssjuka erbjöds medarbetarsamtal, men de hade möjlighet att avstå för att istället ha samtalet när de kommer tillbaka till arbetsplatsen.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutvecklingen har under året fokuserat på hur vi bygger starka team. I detta program har ett antal workshopstillfällen genomförts och där några teman varit feedback, att skapa trygghet och konflikthantering. Vidare har samtal funnits med på ledarutvecklingsprogrammets agenda då en tydlig ambition har varit att förbättra den arbetsplatsnära dialogen. Kopplat till detta har strukturen för dialogen mellan chef och medarbetare arbetats om för att från och med 2020 innehålla minst fyra dokumenterade samtal mellan chef och medarbetare. Den tätare frekvensen kommer sig också av den ökade förändringstakten och att mål behöver prioriteras och revideras betydligt oftare än tidigare.

"Ett Jämtkraft"

Ett annat område som varit i fokus under året har varit att vi både ska uppfattas och agera som ”ETT ”Jämtkraft, såväl externt som internt. För att lyckas med detta har organisationen justerats och insatser har gjorts för att öka kunskapen och förståelsen för andra avdelningars uppgifter. Tanken har varit att alla ska få en förståelse för hur vi alla bidrar till helheten och att vi alla behöver hjälpas åt för att företaget ska lyckas nå vision och målsättningar. Ett konkret exempel på hur vi jobbat med detta var den medarbetardag som genomfördes i september. Alla medarbetare hjälptes åt att montera solpaneler i den solcellspark som Jämtkraft är delägare i. Utöver att få ta del av själva montagearbetet så genomfördes kunskapshöjande miniseminarier samt andra aktiviteter för att stäkra samhörigheten mellan medarbetarna.

Två kollegor hjälps åt att montera en solpanel.

Mångfald saknas

Vid årsskiftet hade Jämtkraft 375 medarbetare, 371 tillsvidareanställda vilket till exempel kan jämföras med årsskiftet 2009/2010 då vi var 268 medarbetare. Denna expansion till trots så behöver vi arbeta ännu mer med jämställdhet- och mångfaldsfrågorna. För närvarande speglar vår personalstruktur inte det samhälle vi verkar i utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi behöver bli bättre på att attrahera medarbetare med olika bakgrund och som kan tillföra oss ny kompetens. Naturligtvis är det viktigt för Jämtkraft att vara en attraktiv arbetsplats där fokus är hållbara medarbetare och där alla medarbetares lika värde och utveckling betonas. Bland annat handlar detta om att vi ska vara en arbetsplats som är lika attraktiv för både kvinnor och män.

Kompetensförsörjning

Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en viktig strategisk fråga för Jämtkraft. De senaste åren har antalet medarbetare ökat, inte minst till följd av ambitionsökningar kopplat till exempelvis digitalisering och ökat kundfokus. Vid årsskiftet var 25 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna kvinnor. Jämtkraft har ett internt mål om att andelen kvinnliga medarbetare ska vara 40 procent år 2025. Nuvarande personalstruktur visar tydligt att vi behöver jobba aktivt med att öka andelen kvinnliga medarbetare. Jämtkraft ser ett stort behov av att öka intresset för energibranschen och de tekniska arbetsuppgifterna, framförallt bland tjejer i skolåldern. Under hösten har Jämtkraft därför ingått ett samverkansavtal med Handelskammaren för att på detta sätt kunna nå ut till olika skolor och visa vilka möjligheter det finns till attraktiva jobb i energibranschen och att det är en bransch som passar både killar och tjejer. För att även fortsättningsvis attrahera medarbetare med rätt kompetens är det viktigt att våra nuvarande medarbetare trivs, mår bra, känner engagemang och stolthet för sitt jobb och företaget. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer och är starkt bidragande till om vi kommer att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning är självklart ett strategiskt viktigt fokusområde, vilket även betyder att det är att betrakta som ett riskområde. Lyckas inte Jämtkraft med kompetensförsörjningen kommer det på sikt inte vara möjligt att lyckas nå de mål och visioner som satts upp.

Temperaturmätning

En värdemätare på hur vi ligger till är den årliga medarbetarundersökningen, där bland annat ett så kallat nöjd-medarbetar-index redovisas. I årets undersökning hamnade NMI-värdet på 59 vilket är en klar försämring jämfört med föregående års värde på 68. Dock ska noteras att ett nytt verktyg använts för att genomföra medarbetarundersökningen vilket gjort att alla medarbetare inte hunnit lära sig verktyget. Detta märks bland annat på att svarsfrekvensen var betydligt lägre än tidigare (66% jämfört med 86%). Därmed är det svårt att göra några tydliga analyser av det försämrade resultatet, men självklart är detta som Jämtkraft måste ha fullt fokus på. Det nya verktyget kommer innebära att vi mäter temperaturen i bolaget fortlöpande vilket förhoppningsvis kommer bidra till att tidigt fånga upp vad som behöver åtgärdas. Detta hoppas vi kan bli ett verktyg som gör att vår position som ett attraktivt och hållbart företag stärks ytterligare.

Excellent Arbetsgivare 2019

Ett kvitto på att vi har en bra utgångsposition var att vi under året tilldelades Nyckeltalsinstitutets pris som ”Mest attraktiva och hållbara arbetsgivare” bland 30 medverkande företag i energibranschen. Utöver detta fick vi vid samma tillfälle utnämningen ”Excellent arbetsgivare 2019”, vilket innebär att Jämtkraft tillhör de tio procent av företag som är bäst oavsett bransch.

Projekt Artut

En konsekvens av att antalet medarbetare ökat är att våra lokaler som de ser ut idag inte räcker till. Utöver detta behöver vi även ha lokaler som stödjer både enskilt fokuserat arbete och samtidigt underlättar samverkan och interaktion mellan teamen i större utsträckning än idag. Med detta som utgångspunkt har vi startat ett projekt för att utveckla arbetsplatsen. Målet är att efter inventering och behovsanalys komma med en rekommendation till lokalprogram som stödjer våra verksamheters behov och det arbetssätt som Jämtkraft avser att förändras i riktning mot. Projektet kallas ”Artut@Jämtkraft”. Artut är ett jämtländskt uttryck som är synonymt med trevligt, mysigt, roligt. Jämtkraft ska vara en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande där alla medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas. Vidare kommer det krävas att vi har ett tillitsfullt ledarskap och ett ansvarstagande medarbetarskap.