Samhälle

Den återkoppling vi får från kunder, samhällsmedborgare, partners, leverantörer, ägarkommuner, styrelse, media och medarbetare hjälper oss att bedöma vad vi ska prioritera i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Intressenter

En kontinuerlig dialog med våra intressenter är en förutsättning för Jämtkrafts fortsatta utveckling. Den dialogen sker på flera sätt och är avgörande för vår utveckling, också kopplat till uppdraget att vara en del av samhällsutvecklingen.  

Jämtkraft har både en positiv och negativ påverkan i de områden där företaget bedriver el- och värmeproduktion och har elnätsverksamhet. Den positiva påverkan är direkt kopplad till att människor och företag får tillgång till förnybar el och värme. I samtliga fall genererar också Jämtkrafts etableringar arbetstillfällen i regionen. Den negativa påverkan uttrycks främst av närboende till vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeverk. Störningar som anges är höga ljudnivåer, transporter till och från anläggningar och utsläpp. Intresseföreningar ställer också krav på bevarandet av biologisk mångfald i anslutning till anläggningarna. Jämtkraft bedriver verksamhet i Sápmi och samråder regelbundet med ursprungsbefolkningen samerna. 

Jämtkraft värnar om att ha en dialog med berörda, särskilt kring nybyggnation och nyetableringar. Under 2019 har Jämtkraft utvecklat arbetet med samrådsprocesser parallellt med utbyggnad av produktionsanläggningar och kraftledningar. Men även i de fall då närboende uttryckt ett behov av mer information under en anläggnings livstid bör Jämtkraft tillmötesgå detta. 

Sponsring - Partnerskap i ett vidare perspektiv

I vår affärsstrategi belyser vi vikten av partnerskap för att växa och utvecklas med andra företag med samma intresse som JK att vara en samhällsaktör som bidrar till hållbarhet. På Jämtkraft stöttar vi samhällsengagemang och ideella föreningar som bidrar till ökad folkhälsa och ett hållbart samhälle som alla kan ta del av. Partnerskapet betyder att vi stöttar föreningar, klubbar eller rörelser med ekonomiskt incitament eller kunskap som vi besitter.  

Vi vill uppmuntra till ett rikt engagemang hos människor oavsett om det gäller idrott, kultur eller hållbarhetsarbete. Vi stödjer regionens idrotts-, kultur- och föreningsliv på flera sätt och via olika nätverk kan vi påverka och bidra med både kunskap och engagemang inom hållbarhetsarbete.  

Med gräsrotssponsring stöttar Jämtkraft en mångfald av föreningar och verksamheter. Några exempel på vårt engagemang under 2019 var: NUS – Nordiska ungdomsspelen, Jamtli med energileken,”Hej Främling”, Cancerfonden, Heimbygda, Prova på-skolor inom fotboll, golf och ishockey. Våra större samarbeten var bland andra Jämtland Basket, World Championships Region som inkluderade VM i alpint och Biathlon samt Östersunds fotbollsklubb. 

Partnerskap ska bidra till att skapa goda relationer med människor i regionen. Våra kunder är ofta representerade i de klubbar och föreningar vi är involverade med. Sponsring är en viktig del av marknadsföringen av Jämtkraft och skapar värden för oss som vi och våra partners kan kommunicera. Vi genomför evenemang, möten, mässor och sponsorskap, det skapar intresse- och upplevelsebaserad kommunikation som skapar marknadsföring. De tillfällen vi genomför våra evenemang ger oss också tillfälle att möta våra kunder, den viktigaste målgruppen vi har. Kunderna är i flera fall de som deltar i de event vi anordnar.  

Våra samarbeten ska leda till mervärden för såväl våra partners, Jämtkraft och den gemensamma målgruppen. Vi tror på äkta engagemang och att finna gemensamma synergier med de partners vi har i vårt nätverk. Vi har en tydlig sponsorstrategi och policy och vår del av sponsringen ska alltid mötas med en relevant motprestation som stärker vårt varumärke och våra relationer. Genom partnerskap har vi också exponering av vårt varumärke via namngivning av arenor.  

Vid sponsring ställer vi oss alltid frågorna:  

  • Syfte med sponsringen? 

  • Hur ser det ekonomiska perspektivet ut? 

  • Finns en definierad och dokumenterad motprestation i avtalet? 

  • Jobbar klubben/föreningen för jämlikhet? 

  • Hur påverkar sponsringen Jämtkraft som varumärke? 

  • Stärker partnerskapet vår profil?