Biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald är en stor utmaning för hela vårt samhälle. Utarmning av naturkapital leder till att viktiga ekosystemtjänster såsom ren luft, vattentillgång och råvaror påverkas. Att värna om biologisk mångfald i anslutning till Jämtkrafts verksamhet är därför en viktig del av Jämtkrafts hållbarhetsarbete. Det gäller samtliga verksamheter som har en miljöpåverkan – vattendrag med vattenkraftverk, områden med vindkraftparker, skogar som levererar biomassa och marker vid elnäts- och fjärrvärmearbeten.

För Jämtkraft har målet bäring på hela vår verksamhet men främst inom vattenkraften. Vattenkraftverk påverkar den lokala miljön. När det gäller vattenkraften har året präglats av förberedelser inför den kommande perioden av omprövning av miljötillstånd inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Förslaget innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor år 2040 och resulterande miljöinsatser ska gynna den biologiska mångfalden i våra vattendrag samt verka för att både internationella och nationella hållbarhetsmål uppnås.

Jämtkraft är tillsammans med sju andra vattenkraftbolag delägare till Vattenkraftens Miljöfond i Sverige AB. Fonden ska finansiera miljöåtgärderna för de kommande moderna miljötillstånden. Under året har Vattenkraftens Miljöfond kommit igång med sitt arbete och anställt personal.

Under 2019 har Jämtkraft Elnät tillsammans med Jämtkrafts Miljöfond startat ett projekt kring biologisk mångfald i kraftledningsgator. Projektet heter Gröna Ledningsgator, löper under två år och fokuserar på nya skötselmetoder för ledningsgator som ska gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Projektområdet är stadsnära och går från Odensvik, vidare förbi Lillsjön, Spikbodarna och sedan väster ut mot Tysjöarnas naturreservat. Projektbudget är på 2 miljoner SEK. Projektet samverkar med flera aktörer som markägare och verksamhetsutövare längs med ledningssträckan.

Jämtkraft har under året fått tillstånd för att riva ut dammen Moen uppströms Duved. Planering har gjorts i samverkan med organisationer och närboende och utrivningen kommer att ske 2020. Projektet öppnar upp en tidigare stängd passage från Indalsälven och gynnar därmed den biologiska mångfalden i vattendraget.