Klimatanpassning

Jordens klimat har blivit varmare och den förändringen kommer att fortsätta. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre växtsäsong. Vi får sannolikt fler tillfällen med extremt väder.

Vi behöver också ta hänsyn till hur Sverige påverkas av klimatförändringar i andra delar av världen.

Hur stor uppvärmningen blir beror på utsläppen av växthusgaser världen över och hur snabbt utsläppen kan minskas. Därför är det viktigt att arbeta både med utsläppsminskning och samtidigt med att anpassa vår verksamhet för de nya utmaningar som ett förändrat klimat leder till.

Jämtkraft har lång tradition av att arbeta med beredskap kring ökade vattenflöden medan vi har ett arbete kvar att genomlysa övriga verksamheter för att omhänderta de risker som klimatförändringarna ger.

Under året har en upprustning av vattenvägar och dammar genomförts vid Näsaforsens vattenkraftverk. Projektet säkerställer framtida produktion och genomförs för att klara ökade flöden i ett framtida förändrat klimat. 

Innovativa klimatsatsningar

Under 2019 startade Jämtkraft ett nytt forskningsprojekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Lunds universitet. Syftet är att ta reda på om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle, genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverkets skorsten och blanda den med vätgas. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el. Projektet pågår till och med 2020.

Under kommande barmarkssäsong kommer Jämtkraft Elnät som första bolag i landet genomföra 100 procent fossilfri röjning av ledningsgator. Underhållet sker inom ramen för ordinarie verksamhet och sker helt och hållet med eldrivna maskiner, allt ifrån röjningsmaskiner till transporter. Tysta maskiner med noll utsläpp gynnar både människa och miljö.

Jämtkraft samarbetar och stödjer även ledande forskare inom området vattenkraft och koldioxidbalans för att utreda möjligheterna till klimatnytta.