Klimatbokslut

Jämtkraft strävar efter att alla våra verksamheter ska bli fossilfria. Det handlar om både vår egen produktion och vår verksamhet, såsom transporter med våra egna bilar, externa transporter samt tjänsteresor.

Vi har antagit den länsgemensamma ”Energi- och klimatstrategin” med målsättning att mellan 2020 och 2030 minska koldioxidutsläppen med 10 procent årligen. 2019 minskades bolagets koldioxidutsläpp med 39 procent tack vare driftsäker värmeproduktion och minskad torveldning.

Merparten av 2019 års koldioxidutsläpp kommer från användningen av torv, cirka 13 600 ton CO2e och 364 CO2e fossil olja vid fjärrvärmeverken. Vi arbetar för att fasa ut dessa bränslen. Under året beslutade Jämtkraft att sluta bryta torv. Det innebär att vi kommer fasa ut torven tidigare än först planerat 2025. Vi har kvar en del i lager som beräknas eldas upp senast 2021. Även transporter tillhör de större koldioxidposterna, såväl externa transporter som från våra egna fordon och tjänsteresor, totalt ca 1 300 ton CO2e.

Jämtkrafts utsläpp av växthusgaser påverkar atmosfären och den globala uppvärmningen. Nedan finns en sammanställning över utsläppen, uppdelat på tre delar (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3):

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egenägda källor
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från köpt el och värme
  • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp, bland annat från leverantörer och tjänsteresor

Av tabellen nedan framgår Jämtkrafts klimatpåverkan de senaste två åren jämfört med basåret 2011.

År Koldioxidutsläpp CO2e
2019 19 035 ton
2018 30 985 ton
2011 (basår) 41 961 ton

Scope 1

Scope 2

Scope 3

 

2019

2018

2011

Biogen CO2e biogas, ton

197

166

972

Biogen CO2e träbränsle, ton

290 248

286 649

293 141

Scope 1/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

9

16

18

Scope 1/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

16  27 31

Scope 2/levererat till slutkund, kg CO2e/MWh

 0

0,9

Scope 1-3/total energiproduktion, kg CO2e/MWh

10 

17

22

Svavelhexafluorid

2019 fanns det sammanlagt 615 kg svavelhexafluorid, SF6, installerat vid Jämtkrafts anläggningar att jämföra med 516 kg 2018. Ökningen utgörs av nya anläggningar på 130 och 220 kV i samband med anslutningar av ny vindkraft. Där saknas SF6-fria alternativ.
Under året påfylldes 0,15 kg SF6, vilket motsvarade utläckt gas. Under 2018 påfylldes 0,3 kg. Från och med 2012 används svavelhexafluorid inte längre i nyinstallerade elkopplare och kylutrustningar vid spänningsnivåer under 45 kV.

Transporter

Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. En viktig del i omställningen är att tanka förnybara bränslen i befintliga bilar, till exempel HVO i dieselbilar. 2019 beställdes många nya elbilar som levereras i början av 2020. Med dessa har vi 23 elbilar och åtta elhybrider. Fordonsflottan utgörs av 24 procent laddbara fordon (2018: 15 procent).

2018 var fossilandelen 82 procent i fordonsbränslet och 2019 hade fossilandelen minskat till 46 procent (beräknat utifrån koldioxidutsläpp 2018).

Vi ställer krav i upphandlingar av externa transporter på fossilfritt bränsle. 

I vår resepolicy framgår det att tåget alltid ska prioriteras vid tjänsteresor. Det har bidragit till att vi ökat våra tågresor med 78 procent jämfört med 2018. Tåget stod för 30 procent (2018: 19 procent) av alla tjänsteresor 2019 (personkilometer flyg och tåg). För att minska de fossila utsläppen som flygresor bidrar med tog vi under året ett initiativ att köpa in fossilfritt flygbränsle till Åre/Östersund Airport, dels till våra egna resor dels förmedlade vi biobränsle till nio andra aktörer i regionen. Jämtkraft köpte biobränsle motsvarande våra resor mellan Östersund och Stockholm, vilket bidrog till att vi reducerade de fossila koldioxidutsläppen med 63 ton. Trots detta har vi fortfarande 145 ton CO2e från våra andra flygdestinationer samt att höghöjdseffekterna* inte kompenseras med det fossilfria flygbränslet.  

Flyget är en viktig förutsättning för regional utveckling och näringslivet i Jämtland, men i nuläget bidrar flyget tyvärr väsentligt till klimatförändring. Vårt syfte med initiativet var att bidra till en ökad efterfråga på fossilfritt flygbränsle och därigenom stimulera mer produktion. Totalt levererades drygt 77 m3 biobaserat flygbränsle till Åre/Östersund Airport till följd av det här initiativet.

*Bildande av vattenånga, kväveoxider och partiklar på hög höjd som därigenom påverkar bildningen av bland annat höga cirrusmoln.