Målanalys Miljö

Resultatanalys kopplat till de miljömässiga målen uppsatta för 2019.

År 2025 ska vi vara fossilfria (noll CO2e-utsläpp) från våra egna fordon. Under 2019 ska vi minska koldioxidutsläpp från våra egna fordon med 40 procent jämfört med 2018.
Mål 2019: 237 ton CO2
Utfall 2019: Grön bock 206 ton CO2e

Kommentar: Under 2019 minskades koldioxidutsläppen tack vare att det tankades fossilfritt bränsle i högre utsträckning än året innan. Vi ser att år 2025 kommer en större del av våra egna fordon utgöras av elfordon. Fram tills dess är fossilfritt bränsle i befintliga bilar en viktig del i omställningen. Vi ökar andelen elfordon successivt i vår fordonsflotta.

Vi ska minska CO2e-utsläpp i värmeproduktion från fossila bränslen och torv på ca 20 000 ton CO2e år 2016 till 0 ton år 2025.
Mål 2019: CO2e-utsläpp från fossil oljeproduktion; 600 ton CO2e och från transporter; 1 100 ton CO2e. Totalt: 1 700 ton CO2e.
Utfall 2019: Grön bock 356 ton CO2e från olja och 943 ton CO2e från transporter. Totalt: 1 299 ton CO2e.

Kommentar: Tack vare en driftsäker värmeproduktion med få oplanerade driftstopp och att vi ställer krav på bränsletransportörer och entreprenörer nåddes målet.

Under året fattades det dessutom beslut om att sluta med torvbrytning till värmeproduktionen. Det innebär att vi kommer fasa ut torven tidigare än först planerat 2025. Vi har kvar en del i lager som beräknas eldas upp senast 2021.

Emissionsfaktorer

Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det webbaserade klimatprogrammet "Svante" för att beräkna utsläppen av växthusgaser. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Scope 1

 
Uppvärmning  
Biodiesel 0 ton CO2e/m3
Biogas 3,9 kg CO2e/MWh
Eldningsolja 1 2 667 kg CO2e/m3
Eldningsolja 2 - 5 2 930 kg CO2e/m3
Pellets 15,1 kg CO2e/m3
Torv 390 kg CO2e/MWh
Träflis 4,2 kg CO2e/MWh
Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner  
Bensin B95 2,2 ton CO2e/m3
Biodiesel 100% HVO 0 ton CO2e/m3 
Biodiesel (23% förnybart, 77% fossilt ursprung) 1,9 ton CO2e/m3 

Scope 2

 
Förnybar el Jämtkraft (vattenkraft 86,02%, vindkraft 13,96%, sol, 0,02%)  0 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Jämtkraft Östersund 16,4 g CO2e/kWh 
Fjärrvärme Jämtkraft Krokom 6,6 g CO2e/kWh 

Fjärrvärme Jämtkraft Åre

6,4 CO2e/kWh

Scope 3

 
Tjänsteresor  
Flyg <463 km 283 g CO2e/personkilometer
Flyg 463 - 3700 km 176 g CO2e/personkilometer 
Taxibil, diesel 140 g CO2e/personkilometer
Buss, biobränsle 23 g CO2e/personkilometer 
BioJet reduktion 3,14 ton CO2/ton bränsle
GWP-värden (Global Warming Potential)  
AR4  
CO2
CH4 25 
N2O 298 
SF6 22 800