Ekonomi

Inledning

Den ekonomiska dimensionen i Jämtkrafts hållbarhetsarbete definieras som ekonomisk utveckling som inte medför några negativa konsekvenser för varken den ekologiska eller sociala dimensionen. Det är viktigt att vår verksamhet utvecklar produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder och att utvecklingen av Jämtkraft sker inom de planetära gränserna. Jämtkrafts affärsmodell skapar tillväxt och lönsamhet samtidigt som den bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

FN:s globala mål

Enligt ägardirektivet ska vi ska vara en aktiv part i utvecklingen av förnybar energi- och miljöteknik på ett sätt som stärker regionens näringsliv och konkurrenskraft. Genom ny teknik ska vi stimulera låg energiförbrukning, öka produktionen av förnybar energi samt stimulera produktion och konsumtion som utjämnar effekttoppar på nätet. Bolaget skall vara en föregångare på marknaden när det gäller att använda metoder och teknik som skyddar och stimulerar biologisk mångfald.

Våra ägare har gett oss i uppdrag att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Viktigt för oss är att skapa tillväxt både själva och tillsammans med partners. 

Läs mer Dölj innehåll

Bolagsstyrning

Jämtkraft AB ägs till 98 procent av Östersunds kommun via Östersunds Rådhus AB. Resterande andelar ägs av Åre kommun med 1 procent och Krokoms kommun med 1 procent. Röstmässigt fördelar sig inflytandet i bolaget något annorlunda. Östersunds kommun innehar 87,4 procent av rösterna, Åre och Krokoms kommuner innehar 6,3 procent vardera av rösterna på bolagsstämman. 

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%.

Ägarandel Jämtkraft; Östersunds kommun 98%, Krokoms kommun 1% samt Åre kommun 1%. Röstlängden ser ut som följer; Östersunds kommun 87,4%, Krokoms kommun 6,3% och Åre kommun 6,3%.

Jämtkraft AB:s styrelse består av nio ledamöter med fyra ersättare samt två arbetstagarrepresentanter. Östersunds kommun utser fem ledamöter och två ersättare samt två externa ledamöter medan Åre och Krokoms kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Dessutom utser de anställdas organisationer två ledamöter och två ersättare. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande samt verkställande direktören.

Jämtkrafts styrelse består av en kvinna och en man i åldern 30-49, tre män och tre kvinnor i åldern 50-65 år samt en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor.

Jämtkrafts styrelse består av två kvinnor i åldern 30-49, fyra män och två kvinnor i åldern 50-65 år samt en kvinna i åldern 66-> år. Totalt fyra män och fem kvinnor.

Operativt styrs Jämtkraftkoncernen av vd och koncernledningsgruppen. Koncernledningsgruppens uppdrag är att leda, styra, utveckla och följa upp verksamheten så att koncernens långsiktiga konkurrenskraft stärks. Koncernens beslut om investeringar och engagemang ska utgå från ett hållbart perspektiv och baseras på att bolagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder. Koncernen nyttjar gröna obligationer vid nya investeringar och refinansiering av befintliga anläggningar. Koncernens tillväxt ska ske under lönsamhet och inom det utrymme som skapas inom bolagets avkastnings- och soliditetsmål samt utifrån lagar och förordningar för att minimera miljöpåverkan. För att säkra ägarnas avkastningskrav arbetar koncernens verksamheter med målstyrning och riskhantering.

Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av två män och två kvinnor i åldrarna 30-49 år samt tre män och tre kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor.

Jämtkrafts koncernledningsgrupp består av tre män och en kvinna i åldrarna 30-49 år samt två män och fyra kvinnor i åldrarna 50-65 år. Totalt fem män och fem kvinnor.

Läs mer Dölj innehåll

Målanalys ekonomi

Jämtkrafts ägare, Östersunds-, Åre- och Krokoms kommuner, har i sitt ägardirektiv fastlagt följande ekonomiska mål för Jämtkrafts verksamhet:

  • Soliditeten i Jämtkraft ska ligga inom intervallet 25-45 procent räknat som rullande 48-månaders medeltal. 
  • Jämtkraft ska ha en räntabilitet på eget kapital, beräknat på resultatet före skatt med 48-månaders medeltal, om 10 procent som riktvärde. 

 För 2017-2020 uppgår soliditeten i snitt till 37,8 procent. För 2020 uppgår soliditeten till 41,2 procent. Målet är uppnått.

 Resultat efter finansiella poster och minoritetens andel före skatt uppgår till 251 miljoner kronor. För 2017-2020 uppgår räntabiliteten till 13 procent. För 2020 uppgår räntabiliteten till 7,6 procent. Målet är uppnått.

Nyckeltal

Koncernens förnybara elproduktion baseras på vatten-, vind- och solkraft. Jämtkraft har sedan 2010 fördubblat den förnybara elproduktionen från 1 TWh till 2 TWh. De rådande elpriserna skapar goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Fokus ligger även på utveckling av elnätet för att möta den kommande efterfrågan på elnätstjänster i takt med den ökande elektrifieringen av samhället.

Omsättningen för 2020 minskade med 28,2 procent till följd av att priserna på el sjunkit. 

Läs mer Dölj innehåll

Ekonomisk femårsöversikt

  2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens intäkter, kkr 4 652 158 6 476 813 6 668 160 4 896 216 4 259 178
Resultat före skatt, kkr 284 406 444 049 475 240 404 313 124 615
Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 7,6 13,1 16,1 15,2 4,4
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 6,7 9,4 11,7 11,1 1,9
Räntabilitet på totalt kapital, % 5,0 7,0 8,1 6,5 7,7
Soliditet, % 41,2 40,4 36,6 33,0 32,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital, kkr
564 000 660 807 747 811 471 126 526 293
Investeringar, kkr 443 020 521 078 371 312 580 597 296 056
Producerad elenergi i helägda anläggningar, GWh 1 347 1 203 1 138 1 305 1 143
Producerad energi, värme, GWh 637 704 709 703 677
Elcertifikat, antal 430 403 392 172 379 866 440 342 382 143
Levererad elenergi, GWh 9 344 10 089 11 632 11 501 11 525
Levererad värme, GWh 570 623 627 625 614
Läs mer Dölj innehåll

Antikorruption

Att jobba medvetet mot korruption är inte bara en fråga om att hantera risker på arbetsplatsen. Det är också en del av organisationens ansvarstagande gentemot samhället i stort. 

Om korruption tillåts förekomma så riskerar till exempel bolagets varumärke att skadas med följdverkningar för bolagets upplåning, kundrelationer och relationer till leverantörer. Korruption medför också att konkurrensmekanismerna sätts ur spel vilket leder till ökade kostnader och risk för försämrad kvalitet i verksamheten. I ett större perspektiv så hotar korruption rättssäkerhet, demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Jämtkraft påverkar samhället och sin omgivning på olika sätt. Bolaget har höga ambitioner och vill vara en förebild som ett företag som tar ansvar. Jämtkraft har funnits länge som företag och avser att finnas kvar ännu längre. Våra höga ambitioner för också med sig att vi ställer lika höga krav på våra partners, leverantörer och entreprenörer. 

Jämtkrafts uppförandekod visar Jämtkrafts värderingar och våra medarbetares förhållningsätt till varandra, omvärlden och miljön. Uppförandekoden gäller också Jämtkrafts leverantörer av varor och tjänster. Uppförandekoden ingår som ett led i ett fortgående arbete för att motverka korruption. De regelverk och principer som Jämtkraft som bolag, våra medarbetare affärspartners och leverantörer ska följa för att motverka korruption är:

  • Jämtkrafts uppförandekod innehållande FN:s Global Compact med de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption
  • Lagar och förordningar
  • Östersunds kommuns ”Policy för farliga förmåner”
  • Internkontrollen. Attest- och befogenhetsinstruktionen, Inköpspolicyn, Rutinen för inköp och upphandling, Kreditpolicyn, Finanspolicyn och Representationspolicyn är några exempel på Jämtkrafts interna kontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet, se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda bolagets räkenskaper från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter.
  • Jämtkrafts interna styrande dokument, däribland gemensamma policys och målbild

Regelverk och principer måste, för att vara meningsfulla, omsättas och fyllas med ett affärsetiskt handlingssätt. Att nå ut med och på riktigt integrera styrande policys i verksamheten är en utmaning med nära 400 medarbetare med diversifierade arbetsuppgifter och geografiskt spridda arbetsplatser. Jämtkraft arbetar därför bland annat med ett levande policydokument, Uppförandekoden, som innefattar verkliga och fiktiva exempel, för att underlätta tolkning och gränsdragning i olika fall. 

Jämtkraft, våra medarbetare och affärspartners ska vara öppna, ärliga och ansvarstagande. Jämtkraft förväntar sig också att medarbetare och affärspartners som misstänker oegentligheter i företaget rapporterar detta till bolaget. För att underlätta ”visselblåsning” för såväl medarbetare som leverantörer, har Jämtkraft infört ett anonymiserat system, WhistleB, för att anmäla och synliggöra oegentligheter. Att underlätta ”visselblåsning” innebär att ledningen tidigt kan uppmärksammas på och få information om potentiellt olagliga och/eller oetiska handlingar. Inga rapporterade fall finns ännu. 

Under året har en reviderad uppförandekod kommunicerats till medarbetarna. I samband med att det nya “visselblåsarsystemet” ska börja användas kommer även en utbildning i Uppförandekoden att genomföras.

Ett annat sätt att motverka brister i inköps- och beställarsituationer är att noga följa upphandlingsreglerna som gäller för kommunala bolag. Genom att uppnå en mycket hög avtalsefterlevnad och att upphandla så mycket material och tjänster som möjligt i större ramavtalsupphandlingar så motverkas bland annat risken att någon leverantör gynnas på annan leverantörs bekostnad. Leverantörer som tecknat avtal med Jämtkraft under 2020 har skrivit under uppförandekoden. 

Jämtkraft ska ha en öppen kommunikation och dialog med ägare, kunder och leverantörer. Kommunikationen ska vara transparent och öppen, för att undvika missförstånd och missuppfattningar. 

Jämtkraft tar ansvar för sin värdekedja genom att uppfylla kundernas behov, arbeta i en sund konkurrens och ställa samma krav på leverantörer och entreprenörer som på bolagets egen ledning och anställda. 

Jämtkraft har inte omfattats av böter eller sanktioner kopplat till miljö eller sociala frågor under 2020. Inga oegentligheter kopplade till Jämtkraft har rapporterats in under 2020. 

Läs mer Dölj innehåll